Postawy polskich duchownych wobec zjawiska śladów dołkowych na murach kościołów gotyckich

Autor

  • Seweryn Pauch

DOI:

https://doi.org/10.34767/TH.2021.10.04

Słowa kluczowe:

ślady dołkowe, kubki, religijność XVI–XIX wieku, duchowieństwo

Abstrakt

W artykule podjęto próbę naświetlenia kwestii, czy polskie duchowieństwo mogło w jakimś stopniu godzić się na praktykę wykonywania śladów dołkowych na murach świątyń. Ponieważ nie jest znana jednoznaczna geneza śladów, ale ich liczba jest tak wielka, iż wydaje się nieprawdopodobne, aby powstały one w sposób niezauważony, część badaczy sądzi, iż przynajmniej
niektórzy duchowni musieli – chociaż milcząco – aprobować praktykę, która przyczyniła się do powstania otworów. Wydaje się, iż duchowieństwo niższego szczebla mogło być podatne na pewne praktyki funkcjonujące wśród wiernych, a oficjalnie zakazane przez Kościół i w jakimś zakresie je aprobować. Zapewne hierarchowie kościelni nie zgodziliby się na działania skutkujące powstaniem otworów w świątynnych elewacjach. Nastawienie kleru parafialnego do tych kwestii mogło być natomiast ambiwalentne. W tekście zaprezentowano przykłady wskazujące niejednokrotnie na niski poziom wykształceniu plebanów i wikariuszy w okresie, gdy ślady powstały. Ich powierzchowna edukacja skutkowała dychotomią w stosunku do tych praktyk, których zakazywały oficjalne czynniki kościelne. Na tej podstawie można przypuszczać, że istnieje duża doza prawdopodobieństwa, iż część duchownych godziła się na praktykowanie działań pozaliturgicznych, a nawet sprzecznych z oficjalną liturgią Kościoła, w tym na tworzenie śladów.

Bibliografia

Bracha K., Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora De superstitionibus (1405 r.), Warszawa 1999

Bylina S., Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warszawa 2002

Bylina S., Słowiański świat zmarłych w chrześcijaństwie polskim u schyłku średniowiecza, w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991

Bylina S., Wyobraźnia eschatologiczna, w: Kultura Polski średniowiecznej XIV–XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997

Bystroń J.S., Kultura ludowa, Warszawa 1947

Drozdowski J.A., Kubki, pręgi …, „Przydrożne Pomniki Przeszłości”, 1986, z. 2

Dydyński J., Uwagi o wklęsłościach kulistych na murze kościelnym, „Kurier Poznański”, 1885, nr 293, 294, 295

Eberstadt R., Die Sogenannten Teufelskrallen an alten Bauwerken, „Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts und Altertumsvereine”, 1916, nr 11/12

Guriewicz A., Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987

Kowalski K.M., Księgozbiory parafialne archidiakonatu pomorskiego wXVI–XVIII w. Studium z dziejów kultury intelektualnej Prus Królewskich, Gdańsk 1993

Kowalski W., Z dziejów staropolskiej pobożności (szydłowiecka fara i jej okolice w XVI–XVII w.), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, T. XL: 1996

Kracik J., Vix venerabiles. Z dziejów społecznych niższego kleru parafialnego w archidiakonacie krakowskim w XVII–XVIII wieku, Kraków 1982

Łysiak W., W kręgu wielkopolskich demonów i przekonań niedemonicznych, Międzychód 1993

Madela K., Tajemnicze znaki na cegłach kościoła św. Antoniego w Suszu, „Skarbiec Suski”, 2009, nr 1

Makowski T., Mikołaj z Jadownik. Przyczynek do religijności chłopskiej, „Saeculum Christianum”, 1996, nr 1

Mietz A., Nowożytne graffita i ślady oczyszczania ogniem w Polsce Środkowej i Północnej, w: Wiara z demonem w tle. Studia nad materialnymi śladami przekazu informacji na ziemiach polskich do schyłku XVIII wieku, Toruń 2008

Olszewski M., Świat zabobonów w średniowieczu. Studium kazania O zabobonach Stanisława ze Skarbimierza, Warszawa 2002

Pauch S., Problem niszczenia śladów dołkowych na obszarze Polski, zachowanych na elewacjach wybranych świątyń gotyckich, „Nasza Przeszłość”, T. 134: 2020

Pauch S., Ślady dołkowe na murach kościołów gotyckich na terenie wybranych diecezji Polski północnej [praca doktorska w zbiorach UKW w Bydgoszczy], 2018

Pauch S., Ślady dołkowe na portalach kościołów gotyckich Polski północnej, „Nasza Przeszłość”, T. 128: 2017

Pauch S., Ślady dołkowe na terenie Transylwanii, „Tabularium Historiae”, T. V: 2019

Pauch S., Ślady na murach kościoła św. Mikołaja w Gniewie, jako wyraz lęku przed nagłą śmiercią, „Nasza Przeszłość”, T. 125: 2016

Ryś G., Pobożność ludowa na ziemiach polskich w średniowieczu. Próba typologii, Szczecin 1995

Schels P., Schabespuren auf Stein (Rillen und Näpfchen), 2014

Szczurowski R., Zmagania duchowieństwa polskiego z czarami iwiarą wupiory w XVIII wieku, „Analecta Cracoviensia”, T. XXXV: 2003

Węgłowska K., Nieckowate zagłębienia na elewacjach średniowiecznych obiektów sakralnych na obszarze ziemi chełmińskiej i lubawskiej [praca doktorska w zbiorach UMK w Toruniu], 2016

Wiślicz T., Spowiedź chłopa w Rzeczypospolitej (druga połowa XVI–XVIII w.), „Kwartalnik Historyczny”, T. CVIII: 2001, nr 4

Wiślicz T., Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku, Warszawa 2001

Witecki S., Przekaz kulturowy w parafiach katolickich na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów czasów stanisławowskich, Kraków 2018

Pobrania

Opublikowane

2022-06-01

Jak cytować

Pauch, S. (2022). Postawy polskich duchownych wobec zjawiska śladów dołkowych na murach kościołów gotyckich. Tabularium Historiae, 10, 117–136. https://doi.org/10.34767/TH.2021.10.04

Numer

Dział

Studia i artykuły