Wizerunek ucznia przedsiębiorczego w opinii nauczycieli podstaw przedsiębiorczości z Poznania i powiatu poznańskiego

Autor

  • Magdalena Głowacka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.06

Słowa kluczowe:

uczeń, nauczyciel, rynek pracy, postawa przedsiębiorcza, Poznań, powiat poznański

Abstrakt

Postmodernizm ukazuje, że każda jednostka ma prawo do wartościujących sądów rzeczywistości. Jednocześnie żadna z nich nie posiada pewności prawdy. Spostrzeganie cechuje dokonywanie swego rodzaju uproszczeń oraz wydawanie na tej podstawie ocen. Podobnie jest w przypadku nauczycieli, którzy zwłaszcza podczas lekcji mają sposobność dostrzeżenia uczniów przejawiających postawę przedsiębiorczą. Wcześniej jednak nauczyciele muszą przyjąć określony katalog cech, aby bez trudu rozpoznać dobrze rokujących wychowanków. W wyniku badań poznano wizerunek ucznia przedsiębiorczego w poznańskich szkołach średnich. Dodatkowo ukazano, że przedsiębiorczość zawiera w sobie składowe, które oczekiwane są przez potencjalnych pracodawców.

Bibliografia

Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa, Raport. Badanie przedsiębiorczości wśród młodzieży. Wyniki ogólnopolskie, Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa, Grodzisk Mazowiecki 2017.

Andrzejczak A., Kowalkiewicz A., Sławecki B., Opinia nauczycieli na temat efektów nauczania przedsiębiorczości, [w:] A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

Bednarz N., Czy uczenie się przez całe życie jest postawą przedsiębiorczą, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2007, nr 3.

Bruner J., Kultura edukacji, Universitas, Kraków 2006.

Colman A. M., Słownik psychologii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.

Czernek K., O potrzebie badań jakościowych w ekonomii. Przykład sektora turystycznego, [w:] W. Dymarczyk, Ł. Pyfel, (red.), Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Czerwiński K., Metodologiczne aspekty pomiaru postaw jako wypadkowej systemu wartości, [w:] W. J. Maliszewski (red.), Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania „się” i „Ja” w obszarze wartości wewnątrz edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

Danilewicz D., Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty kształtujące postawę przedsiębiorczą, [w:] A. Postuła, B. Glinka, J. Pasieczny (red.), Oblicza przedsiębiorczości, Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

EFL, Młodzi na rynku pracy pod lupą. Raport 2014. Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP, https://efl.pl/wp-content/uploads/2016/08/EFL_MLODZI_PRACA_RAPORT_www.pdf [27.08.2017].

Główny Urząd Statystyczny, Osoby młode na rynku pracy w 2016 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017.

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Lemańska-Lewandowska E., Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej. Przekonania – strategie – kierunki zmian, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bezrobocie rejestrowane. Raport miesięczny – grudzień 2016, [28.08.2017].

Miś L., Konstruktywizm/konstrukcjonizm w socjologii, pracy socjalnej i terapii, Zeszyty Pracy Socjalnej 2008, z. 14.

Pacholski M., Słaboń A., Przedsiębiorczość, [w:] Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.

Piłat-Borcuch M., Pomiędzy tożsamością osobową a postawą społeczną, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie 2013, z. 65.

Pluta J., Safin K., Aspiracje zawodowe a przedsiębiorczość młodzieży dolnośląskiej. Raport z badań, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Ratalewska M., Spostrzeganie społeczne i jego znaczenie w procesie komunikacji międzyludzkiej, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 2013, nr XI.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz.U. 2018, poz. 467.

Sienkiewicz Ł., Gruza M., Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting Ltd., Warszawa 2009.

Smith M. B., The Personal Setting of Public Opinions, [w:] M. Fishbein (ed.), Readings in Attitude Theory and Measurement, John Wiley & Sons, Inc., New York 1967, [cyt. za] S. Nowak, Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973.

Stachowiak J., O koncepcji nowego ducha kapitalizmu w ujęciu Luca Boltanskiego i Ève Chiapello, „Przegląd Socjologiczny” 2014, nr 63.

Sztandar-Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., Stec M., Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Raport końcowy, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Badań Rynku Pracy, Warszawa 2010.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk” Sp. z o.o. Wyd. Nauk., Katowice 2005.

Tracz M., Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2015, nr 11.

Tyszka T., Domurat A., Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka?, „Decyzje” 2004, nr 2.

Węcławska D., Determinants of entrepreneurship, [w:] A. Tarnawa, D. Węcławska, P. Zadura-Lichota, P. Zbierowski, Report on Global Entrepreneurship Monitor – Poland 2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2016.

Wilsz J., Przedsiębiorczość – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji, „Edukacja-Technika-Informatyka” 2014, nr 5.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2012, poz. 977.

Zwierżdżyński M. K., Teorie konstruowania w socjologii, „Principia” 2012, t. 56.

Pobrania

Opublikowane

2018-05-21

Jak cytować

Głowacka, M. (2018). Wizerunek ucznia przedsiębiorczego w opinii nauczycieli podstaw przedsiębiorczości z Poznania i powiatu poznańskiego. Szkoła - Zawód - Praca, (15), 62–81. https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.06

Numer

Dział

Raporty z badań