Instytucja pracy w godzinach ponadwymiarowych w Karcie Nauczyciela

Autor

  • Jakub Grygutis Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.04

Słowa kluczowe:

praca w godzinach ponadwymiarowych, Karta Nauczyciela, szkoła

Abstrakt

Artykuł ma na celu zilustrowanie problemów prawnych wynikających na gruncie art. 35 Karty Nauczyciela w obecnym brzmieniu. Autor przedstawia zakres przedmiotowy i podmiotowy instytucji pracy w godzinach ponadwymiarowych, jej charakter prawny oraz ewentualne konsekwencje naruszenia tych przepisów dla pracodawcy.

Bibliografia

Baran K. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Baran K. (red.), System prawa pracy, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Barański A., Szymańska M., Rozwadowska-Skrzeczyńska J., Karta Nauczyciela. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Dörre-Kolasa D., Komentarz do art. 94 Kodeksu Pracy, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks Pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Liszcz T., Prawo Pracy, Lexis Nexts, Warszawa 2011.

Liszcz T., Askjologiczne podstawy prawa pracy, [w:] K. Baran (red.), System prawa pracy, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Salwa Z., Funkcje prawa pracy, [w:] K. Baran (red.), System prawa pracy, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Sobczyk A. (red.), Kodeks Pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Świątkowski A., Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Orzeczenia

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1988 r., sygn. Akt. III PZP 39/88, OSNC 1990/1/2.

Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 22 marca 2007 r., III PZP 1/07, OSNP 2007/21-22/306, OSP 2008/5/50, Prok.i Pr.-wkł. 2008/6/51, Biul.SN 2007/3/23.

Wyrok Sądu Najwyższego 7 sędziów – zasada prawna z dnia 24 marca 1987 r., III PZP 3/87, OSNC 1987/11/165.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1995 r., sygn. I PZP 30/95.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1999 r., sygn. II UKN 211/99, OSNP 2001/5/174.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2009 r., sygn. III PK 20/09.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2009 r., sygn. I PK 118/09.

Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2008 r., NK.II.DJ.0911-25.08, LEX nr 361797.

Pobrania

Opublikowane

2018-05-21

Jak cytować

Grygutis, J. (2018). Instytucja pracy w godzinach ponadwymiarowych w Karcie Nauczyciela. Szkoła - Zawód - Praca, (15), 36–47. https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.04

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy