Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przez nauczycieli w aspekcie prawno-medycznym

Autor

  • Dariusz Zawadzki Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi – Rejon Zgierz; Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
  • Justyna Krupińska Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Anna Rej-Kietla Uniwersytet SWPS

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.03

Słowa kluczowe:

pierwsza pomoc, stan zagrożenia życia i zdrowia, nauczyciel, szkoła

Abstrakt

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia i zdrowia dotyczy każdego obywatela. Jednakże w przypadku nauczycieli obowiązek ten nabiera szczególnego znaczenia ze względu na opiekę nad dzieckiem. Aby nauczyciel mógł bezpiecznie udzielać pierwszej pomocy, powinien zostać przeszkolony w tym zakresie. Podstawowym przepisem, z którego wynika obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, jest § 1 art. 162 kodeksu karnego, który dotyczy ogólnospołecznego obowiązku udzielania pierwszej pomocy, czyli każdej osoby bez względu na wykształcenie, zajmowane stanowisko czy pochodzenie. Przestępstwo nieudzielenia pomocy może być popełnione zarówno przez lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego, jak też inne osoby bez wykształcenia medycznego. Przepis co do zasady nakłada obowiązek na każdą osobę, która powzięła informację o zdarzeniu nagłym i o fakcie, że osoba znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Nieudzielenie pierwszej pomocy traktowane jest jako przestępstwo formalne, tzn. zaniechanie udzielenia pierwszej pomocy bez względu na skutek, jaki wystąpił (brak uszczerbku, ciężki uszczerbek na zdrowiu, śmierć). Udzielenie pierwszej pomocy może być zrealizowane w różnorodny sposób, co najmniej powinno polegać na zminimalizowaniu niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka, a najlepiej na jego usunięciu. Charakter udzielonej pierwszej pomocy będzie uzależniony od warunków pogodowych, rodzaju niebezpieczeństwa, kwalifikacji osoby udzielającej pomocy oraz środków pozostających do dyspozycji w chwili udzielania pomocy (np. apteczka pierwszej pomocy).

Bibliografia

Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Żak, Warszawa 2000.

Kubiak R., Prawo medyczne, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Nowicki G.J., Woźniak J., Ślusarska B., Piasecka H., Chemperek E., Młynarska M., Naylor K., Analiza stanu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, „Ostry dyżur” 2015, t. 8, nr 1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1979.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Wiśniewski J., Majewski W.D., Ocena poziomu wiedzy nauczycieli szkół ponadgimanzjalnych w zachodniopomorskiem na temat pierwszej pomocy, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2007, nr 53, 2.

Pobrania

Opublikowane

2018-05-21

Jak cytować

Zawadzki, D., Krupińska, J., & Rej-Kietla, A. (2018). Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przez nauczycieli w aspekcie prawno-medycznym. Szkoła - Zawód - Praca, (15), 29–35. https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.03

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy