Tranzycja na rynek pracy absolwentów szkół wyższych. Szanse i bariery

Autor

  • Joanna Wierzejska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.02

Słowa kluczowe:

tranzycja, rynek pracy, kapitał kariery, absolwenci szkół wyższych

Abstrakt

Pomyślna tranzycja absolwentów studiów wyższych na rynek pracy często przesądza o ich dalszej ścieżce rozwoju zawodowego. Jest to dla młodych ludzi niezwykle ważne wyzwanie, wynikające z konfrontacji własnych oczekiwań zawodowych i planów z realiami rynku pracy oraz wymaganiami, jakie stawiają pracodawcy. W nowej rzeczywistości pojawiają się nie tylko możliwości, ale i określone bariery. Sprostać im mogą osoby o wysokich kompetencjach, ambitne, kreatywne, otwarte na nowe doświadczenia. Ukazanie tych podmiotowych i sytuacyjnych uwarunkowań stanowi istotę niniejszego artykułu

Bibliografia

Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań 2007.

Bańka A., Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier, MPiPS, Warszawa 2006.

Barwińska-Małajowicz A., Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2/2015, nr 42.

Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Impuls, Kraków 2013.

Melosik Z., Edukacja uniwersytecka i procesy stratyfikacji społecznej, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”, nr 1(3) Adam Mickiewicz University Press, Poznań 2013.

Naumiuk K., Poczucie zagrożenia bezrobociem młodzieży kończącej studia wyższe (niepublikowana praca magisterska w UPH), Siedlce 2016.

Piróg D., Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkól wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG” 2013, nr 23.

Piróg D., Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy, [w:] Dylematy współczesnego rynku pracy, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013.

Piróg D., Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkól wyższych na rynek pracy: Przyczyny, typologia, następstwa, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 292.

Sęk J., Poczucie zagrożenia bezrobociem wśród młodzieży akademickiej (unpublished M.A. thesis written at UMCS), Lublin 2010.

Turska E., Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. UŚ, Katowice 2014.

Wierzejska J., Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, UMCS, Lublin 2014.

Wierzejska J., Poczucie zagrożenia bezrobociem młodzieży kończącej studia wyższe, Annales Universitatis Maria Curie-Sklodowska. Sectio J – Paedagogia-Psychologia, vol XXX, 2017, no 4 (artykuł przyjęty do druku).

Wierzejska J., Karpenko O., Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne, Impuls, Kraków 2015.

Opublikowane

2018-05-21

Jak cytować

Wierzejska, J. (2018). Tranzycja na rynek pracy absolwentów szkół wyższych. Szanse i bariery. Szkoła - Zawód - Praca, (15), 22–28. https://doi.org/10.34767/SZP.2018.01.02

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy