Praca jako wartość w życiu człowieka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.10

Słowa kluczowe:

praca ludzka, wartość, etyka, zawód, badanie ankietowe

Abstrakt

Artykuł prezentuje zagadnienie pracy stanowiącej niezwykle ważną wartość w życiu człowieka w etycznym ujęciu. Praca nie jest tylko źródłem osiągania przychodów, to również wartość pozwalająca jednostce na samorozwój. Warto podkreślić, że poprzez pracę wytwarza się nie tylko dobra materialne, ale także wprowadza się wartościowe oraz zamierzone zmiany w otoczeniu. Osoby pracujące powinny mieć poczucie własnej godności czy osobowości, być świadome odpowiedzialności i wolności, którą posiadają oraz zdawać sobie sprawę z człowieczeństwa, dość często poddawanego próbie czasu w procesie pracy. W końcowej części przedstawiłem wyniki badań na temat: czy praca dla ludzi stanowi wartość.

Bibliografia

Adamski, F. (2005). Praca. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV. Warszawa: Żak.

Baraniak, B. (2008). Wartości w pedagogice pracy. Radom: ITEE.

Furmanek, W. Praca dobrem człowieka. Problemy Profesjologii, 2 (2013).

Gałkowski, J. (1980). Praca i człowiek. Warszawa: PAX.

Gerlach, R. (2008). Praca człowieka jako wartość i/czy zniewolenie. Radom: ITEE.

Gogacz, M. (1991). Ku etyce chronienia osób. Warszawa: Pallottinum.

Granat, W. (1985). Personalizm chrześcijański. Poznań: Wyd. Diecezjalne.

Haring, B. (1975). W służbie człowieka. Warszawa: PAX.

Jan Paweł II (1982). Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej „Laborem exercens”. Warszawa: Pallottinum.

Jedynak, S. (1990). Słownik Etyczny. Lublin: UMCS.

Kałuszyński, M. (1980). Myślenie etyczne. Wrocław: Ossolineum.

Kamiński, A. (1974). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN.

Knafel, K. (1990). Wartości i normy moralne w zawodzie nauczycielskim. Kielce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konstańczyk, S. (2000). Odkryć sens życia w swojej pracy. Wokół problemów etyki zawodowej. Słupsk: IF WSP.

Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.

Lazari-Pawłowska, I. (1971). Etyka zawodowa jako role społeczne. W: A. Sarapata (red.), Etyka zawodowa. Warszawa: KiW.

Ossowska, M. (1986). Socjologia moralności. Zarys Zagadnień. Warszawa: PWN.

Majka, J. Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym. Chrześcijanin w Świecie, 42‒43 (1976).

Marks, K., Engels, F. (1960). Dzieła, t. 1. Warszawa: KiW.

Michalik, M. (1977). Moralność pracy. Warszawa: CRZZ.

Nagórny, J. (1997). Posłannictwo chrześcijan w świecie, t. 1: Świat i wspólnota. Lublin: KUL.

Nowacki, T.W. (2008). Praca ludzka. Analiza pojęcia. Radom: ITEE.

Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: PAX.

Pascal, B. (1977). Myśli. Warszawa: Onepress,

Piwowarczyk, J. (1963). Katolicka etyka społeczna, t. II. Komorów: Antyk

Sarapata, A. (1971). Etyka zawodowa. Warszawa: KiW.

Strzeszewski, Cz. Definicja pracy ludzkiej. Zeszyty Naukowe KUL, 1 (1958).

Strzeszewski, Cz. Obowiązki i cele pracy ludzkiej w filozofii społecznej św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, t. XI, z. 2 (1963).

Szczepański, J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.

Szewczyk, K. (1999). Wychowanie człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Szlosek, F. Interpretacyjne osobliwości pracy ludzkiej. Labor et Educatio, 2 (2014).

Ślipko, T. (1978). Życie i płeć człowieka. Kraków: WAM.

Tchorzewski, A.M. (1998). Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny. Bydgoszcz: Wers.

Pobrania

Opublikowane

2021-04-01

Jak cytować

Lewandowski, R. (2021). Praca jako wartość w życiu człowieka. Szkoła - Zawód - Praca, (22), 159–176. https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.10

Numer

Dział

Raporty z badań