Alkohol – pseudoantidotum na czasowe zawieszenie pracy w pandemii koronawirusa czy skutki wcześniej nierozwiązanych kryzysów? (studium indywidualnego przypadku)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.07

Słowa kluczowe:

trudności adaptacyjne, kryzysy, kryzysy chroniczne, indywidualne wybory zachowań, pandemia koronawirusa, czasowe zawieszenie pracy w lockdownie, nadmierne picie alkoholu

Abstrakt

W opracowaniu starano się przedstawić endo- i egzogenne oraz okolicznościowo-sytuacyjne powiązania między wcześniejszymi kryzysami i pierwszym lockdownem w pandemii koronawirusa a nadmiernym piciem alkoholu przez kobietę właśnie w tym kolejnym, trudnym okresie. Opierając się na metodzie studium indywidualnego przypadku i wykorzystanym w niej wywiadzie częściowo kierowanym, połączonym z obserwacją oraz testem CAGE, starano się ukazać wydarzenia z życia kobiety w jej subiektywnej percepcji i ewaluacji. Badana przedstawiała liczne trudności adaptacyjne, uściślając ‒ kryzysy, które niejednolitymi sposobami starała się rozwiązywać, raczej doraźnie sama i/lub z częściową pomocą innych osób. Dość często kobieta zagłuszała kryzysy, uciekając w wykonywanie obowiązków zawodowych i pozazawodowych. Kryzysy nawarstwiały się więc, przybierając postać chronicznych (Jagieła, 2009, s. 26‒27).

Pandemia koronawirusa, pierwszy lockdown, czasowe zawieszenie pracy, brak możliwości realizacji dalszych planów zawodowych, duże trudności finansowe w związku z przedsięwzięciami zawodowymi, nadmiar czasu wolnego i towarzyszące dolegliwości psychosomatyczne, skutkowały u badanej poszukiwaniami dróg wyjścia z tych opresji. Kobieta podejmowała mniej lub bardziej racjonalne oraz irracjonalne działania. W dość szczególnych okolicznościach wybrała również nadmiernie picie alkoholu.

Bibliografia

Bąkowska, J. (2021). Korzystanie i nadmierne korzystanie z cyberprzestrzeni przez osoby dorosłe. Praca magisterska niepublikowana, promotor: T. Sołtysiak, Pedagogika, moduł Resocjalizacja. Bydgoszcz: UKW.

Birch, A., Malim, T. (1998). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, przeł. J. Łuczyński, M. Olejnik. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Ciosek, M. (1996). Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk: Stella Maris.

Craggs-Hinton, Ch. (2008). Jak radzić sobie z zaburzeniami jedzenia. Anoreksja, bulimia, jedzenie kompulsywne, zaburzenia obrazu własnego ciała, przeł. M. Mysiorska, wyd. I. Łódź: Wyd. JK.

Dragan, M. (2008). Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu. Warszawa: UW.

Działowska, A. (2021). Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania z wróżb przez osoby dorosłe. Praca magisterska niepublikowana, promotor: T. Sołtysiak, Pedagogika, moduł Resocjalizacja. Bydgoszcz: UKW.

Fengler, J. (2001). Wypalenie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, przeł. K. Pietruszewski. Gdańsk: GWP.

Jagieła, J. (2009). Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków: Rubikon.

James, R.K., Gilliland, B.E. (2005). Strategie interwencji kryzysowej, tłum. A. Bidziński. Warszawa: PARPA.

Kępiński, A. (2001). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kiełpiński, S. (2021). Korzystanie i nadmierne korzystanie z gier komputerowych. Praca magisterska niepublikowana, promotor: T. Sołtysiak, Pedagogika, moduł Resocjalizacja. Bydgoszcz: UKW.

Kinney, J., Leaton G. (1996). Zrozumieć alkohol. Warszawa: PARPA.

Łoś, M. (2004). „Role społeczne” w nowej roli. W: I. Machaj (wybór i wstęp), Małe Struktury Społeczne. Lublin: UMCS.

Melibruda, J. (1995). Tajemnice ETOH. Warszawa: PARPA.

Nyczk, A. (2021). Korzystanie i nadmierne korzystanie z gier komputerowych. Praca magisterska niepublikowana, promotor: T. Sołtysiak, Pedagogika, moduł Resocjalizacja. Bydgoszcz: UKW.

Ostaszewski, K. Trendy w używaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych. Wychowanie na co Dzień, 14 (3). (2001).

Pstrąg, D. (2000). Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień. Rzeszów: WSP.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: WAiP.

Rydz, A. (2021). Studenci ofiarami wybranych zachowań patologicznych w sieci. Praca magisterska niepublikowana, promotor: T. Sołtysiak, Pedagogika, moduł Resocjalizacja. Bydgoszcz: UKW.

Sołtysiak, T. (2017). Nierówności w etiologii zabójstw matek przez synów. Studium indywidualnych przypadków. Bydgoszcz: UKW.

Sołtysiak, T. (2019). W sieci wróżb. Studium indywidualnych przypadków. Bydgoszcz: UKW.

Tyszkiewicz, L. (1997). Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej. Katowice: UŚ.

Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: PARPAMEDIA.

Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Yin, R.K. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, tłum. J. Gilewicz. Kraków: UJ.

Pobrania

Opublikowane

2021-04-01

Jak cytować

Sołtysiak, T. (2021). Alkohol – pseudoantidotum na czasowe zawieszenie pracy w pandemii koronawirusa czy skutki wcześniej nierozwiązanych kryzysów? (studium indywidualnego przypadku). Szkoła - Zawód - Praca, (22), 118–137. https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.07

Numer

Dział

Raporty z badań