Odpowiednie kwalifikacje gwarancją zatrudnienia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.04

Słowa kluczowe:

kształcenie ustawiczne, kwalifikacje zawodowe, szkolenie, urzędy pracy, zatrudnienie

Abstrakt

Przed pandemią Covid-19 rynek pracy charakteryzował się pogłębiającym deficytem pracowników. Występowały duże niedopasowania kwalifikacji, które powodowały, że rosnąca liczba ofert pracy była niewystarczająca, by wchłonąć większą część rejestrowanego bezrobocia. Obecne perspektywy wskazują na to, że zmniejszy się liczba zawodów, w których występują problemy z rekrutacją pracowników. Sytuacja w wielu specjalizacjach ulegnie pogorszeniu, jednak w większości  zawodów  rynek powinien być na tyle chłonny, aby osoby chętne do pracy i posiadające odpowiednie kwalifikacje mogły znaleźć zatrudnienie. Prezentowany artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest ukazanie, jak ważne są kwalifikacje zawodowe w życiu każdej osoby i jak istotne jest dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracowników do potrzeb rynku pracy. W opracowaniu przedstawiono wybrane działania w zakresie kształcenia ustawicznego podejmowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.

Bibliografia

Analysis of Shortage and Surplus Occupations 2020, European Commission, file:///C:/Users/e.flaszynska/Downloads/KE-FB-20–001-EN-N.pdf (26.02.2021).

Barometr zawodów 2021, https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach? publication=national&year=2021&form-group%5B%5D=all (08.03.2021).

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2021, https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2020/12/Barometr_ManpowerGroup_Perspektyw_Zatrudnienia_Q1_21_PL_WWW.pdf (22.02.2021).

Centralny System Analityczno-Raportowy CeSAR, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

EC, European Economic Forecast – winter 2021, European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_504 (26.02.2021).

ESA, European Skills Agenda, European Commission, https://ec.europa.eu/social/main.jsp? catId=1223&langId=en (26.02.2021).

Informacja o wysokości środków KFS na 2021 rok i zasady ich podziału, https://psz.praca.gov.pl/kfs-2021 (12.02.2021).

JER, EC, Joint Employment Report.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997 r. Nr 78, poz. 483).

Kozek, W. (2013). Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna. Warszawa: UW.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy (02.03.2021).

Kupisiewicz, Cz., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.

Polityka migracyjna Polski, Raport MSWiA, Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021, https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/6350314/Priorytety%20KFS%202021.pdf/74e925cd-a137–4f9e-9843-c2bc8d0197d9?t=1605878184191 (03.03.2021).

Proposal for a Joint Employment Report 2021 from the Commission to the Council, 18 listopada 2020.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2016 r., poz. 2094).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. 2018 r., poz. 117).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 r., poz. 667).

Rynek pracy w Polsce w 2019 r. (2020). Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Sprawozdanie MRPiPS-01 o rynku pracy (2019, 2020). Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

System informatyczny SyriuszStd. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 r., poz. 910 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. 2020 r., poz. 1220).

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2020 r., poz. 226).

Opublikowane

2021-04-01

Jak cytować

Flaszyńska, E., & Klementowska, A. (2021). Odpowiednie kwalifikacje gwarancją zatrudnienia. Szkoła - Zawód - Praca, (22), 63–78. https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.04

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy