Kultura studiowania online

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.03

Słowa kluczowe:

uniwersytet, student, nauczyciel akademicki, kształcenie online, kultura studiowania, studiowanie

Abstrakt

W artykule poruszono ważną i aktualną kwestię związaną z umiejętnością dostosowania się do sytuacji, w tym konkretnym przypadku sytuacji szczególnej, jaką jest studiowanie w dobie pandemii. Uniwersytet jako instytucja wyjątkowa, doniosła i niepowtarzalna pełni znaczącą społecznie rolę. Jest miejscem tworzenia nowej wiedzy, ale i źródłem kultywowania tradycji. To przestrzeń z bogatym kontekstem społeczno-kulturowym, a także środowisko kształtujące elity intelektualne. Jedną z niewątpliwych cech osób wysoko wykształconych jest kultura osobista i znajomość podstawowych zasad dobrego wychowania. Wielowiekowa praktyka edukacyjna, etos uniwersytecki staje w XXI wieku przed kolejnym wyzwaniem cywilizacyjnym, przed wejściem relacji akademickich w świat wirtualny. Artykuł stanowi próbę opisania wszystkim znanej, wydawałoby się prostej czynności, jaką jest studiowanie w nowej rzeczywistości. W artykule zarysowane zostały wybrane trudności i zjawiska, które obnażyła pandemia, zmuszając wszystkich uczestników procesu dydaktycznego do przejścia w świat wirtualny.

Bibliografia

Andrzejczak, A. (2011). Metodyka studiowania. Poznań: Wyd. UE.

Barańska, M. (2016). Być na studiach a studiować. Refleksja o projektowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej młodych ludzi. W: D. Kukla, W. Duda (red.), Poradnictwo zawodowe ‒ rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym. Warszawa: Difin.

Cottrell, S. (2007). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i S-ka.

Chętkowski, D. Lista obecności, https://chetkowski.blog.polityka.pl/2020/11/18/lista-obecnosci/(11.02.2021).

Chmielecka, E. W poszukiwaniu równowagi. Forum Akademickie, 1 (2012), https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2012/01/w-poszukiwaniu-rownowagi/(20.03.2021).

Denek, K. (2014). O lepszą dydaktykę akademicką. W: A. Karpińska, W. Wróblewska (red.), Dydaktyka akademicka: wybrane obszary badawcze. Warszawa: Żak.

Gałecka-Golec, A., Puksza, K., Witkowska, E. Biblioteka w czasie pandemii – doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku. Biuletyn EBIB, COVID-19 – biblioteka zamknięta, bibliotekarz otwarty, 4 (2020), http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/687/723 (12.03.2021).

Kamińska-Radomska, I. (2017). Kultura biznesu. Normy i formy. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Kupisiewicz, Cz., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Malewski, M. Edukacja akademicka w pułapce pozornego egalitaryzmu. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3 (2011).

Miszczak, E. 90 narzędzi do pracy zdalnej. Mega lista, https://tigers.pl/bazawiedzy/articles/narzedzia-do-pracy-zdalnej (12.02.2021).

Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Kraków: Impuls.

Narodowe Centrum Kultury (2012). Co znaczy człowiek kulturalny – w poszukiwaniu źródeł postaw i umiejętności – https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/co-znaczy-czlowiek-kulturalny-w-poszukiwaniu-zrodel-postaw-i-umiejetnosci- (12.03.2021).

Nowosielska, P., Klinger, K., Otto, P., E-szkoła promuje pięknych i bogatych. Oto portret uczniów z rocznika Covid-19. Dziennik Gazeta Prawna, 18.02 (2021).

Ostafińska-Molik, B. (2010). Studenci wczoraj i dziś. Refleksja o etosie. W: D. Pauluk (red.), Student na współczesnym uniwersytecie. Ideały i codzienność. Kraków: Impuls.

Polak, E. Komercjalizacja szkolnictwa wyższego i jej wpływ na spójność społeczno-ekonomiczną. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24 (2012).

Polańska, A. (1997). Sztuka studiowania. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.

Ritzer, G. (1997). Macdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: MUZA SA.

Rowntree, D. (2001). Sztuka studiowania. Podejście realistyczne. Poznań: Zysk i S-ka.

Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków: Impuls.

Sebsta, A. Ksero studia, ksero studenci. Gazeta Wyborcza, 16.03 (2009).

Śliz, A., Szczepański, M.S. (2014). Od Akademii do Uniwersytetu XXI wieku. W: A. Śliz, M.S. Szczepański (red.), Dostojny Uniwersytet. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szymański, J.M. (2011). Kształcenie pedagogiczne w obliczu zmian. W: J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański, Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje. Kraków: Impuls.

Uniwersytecki System Obsługi Studiów https://www.usos.edu.pl/(20.03.2021).

Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich (2006), Załącznik nr 5 do Statutu UPP uchwalonego w dniu 30.06.2006 r., https://puls.edu.pl/sites/default/files/dokumenty/Za%C5%82%C%85cznik%20nr%205%20i%206%20do%20Statutu%20UPP.pdf.

Żłobicki, W. (2006). Podmiotowość człowieka jako podstawa edukacji akademickiej. W: Alicja Szerląg (red.), Problemy edukacji w szkole wyższej. Kraków: Impuls.

Pobrania

Opublikowane

2021-04-01

Jak cytować

Barańska, M. (2021). Kultura studiowania online. Szkoła - Zawód - Praca, (22), 42–62. https://doi.org/10.34767/SZP.2021.02.03

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy