Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zarządzanie różnorodnością zespołów pracowniczych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2022.02.05

Słowa kluczowe:

idea społecznej odpowiedzialności biznesu, różnorodność, zarządzanie różnorodnością, rynek pracy, niepełnosprawność

Abstrakt

Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nabiera szczególnego znaczenia wobec trudności grup defaworyzowanych z wejściem na rynek pracy oraz utrzymaniem zatrudnienia. Artykuł wskazuje na znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w przezwyciężaniu wielowymiarowych problemów społecznych, związanych z bezrobociem i biernością zawodową. Autorka podejmuje problematykę związaną z polityką personalną przedsiębiorstwa w odniesieniu do idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Bibliografia

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2020 r. Labour force survey in Poland – quarter 4/2020 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael (28.12.2021).

Arredondo, P. (1996). Successful Diversity Management Initiatives: A Blueprint for Planning and Implementation. London: Sage Publications Ltd.

Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa: Difin.

Buczkowski, B., Dorożyński, T., Kuna-Marszałek, A., Serwach, T., Wieloch, J. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studia przypadków firm międzynarodowych. Łódź: UŁ.

Cytowska, B., Wołowicz-Ruszkowska, A. (2012). Trener pracy. Dokument uwzględniający wiedzę zastaną na temat funkcjonowania trenera pracy, na podstawie polskich i zagranicznych opracowań. Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych.

Eichner, M., Bańczyk, P. (2011). CZAR PARtnerstw – działania na rzecz współpracy podmiotów ekonomii społecznej. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Giermanowska, E. Niepełnosprawni. Ukryty segment polskiego rynku pracy. Prakseologia, 158, t.1 (2016).

Jasiecki, K. (2004). Społeczna odpowiedzialność biznesu w ocenach Polaków. W: L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Jeruszka, U., Wolan-Nowakowska, M. (2020). Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Aspekty psychopedagogiczne. Warszawa: Difin.

Klimkiewicz, K. Zarządzanie różnorodnością jako element prospołecznej polityki przedsiębiorstwa. Współczesne Zarządzanie, 2 (2010).

Kołodziejczyk-Olczak, I. Zarządzanie wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4 (92-93)/13 (2013).

Kocejko, M. (2015). Modelowe partnerstwa na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnością z terenów małych miast i wsi. Raport z badania. Warszawa: Fundacja Aktywizacja.

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2006).

Kowalczyk, J. (2009). Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją. Warszawa: CeDeWu.

Kurkus-Rozowska, B., Potrzeba oceny możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych w celu ich optymalnego zatrudnienia. Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, 1 (151). (1997).

Kurkus-Rozowska, B. (1998). Ocena możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych w celu ich optymalnego zatrudnienia. Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego pt. Problemy niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy.

Kwiatek, A. Społeczna odpowiedzialność a różnorodność w organizacjach. Studia Ekonomiczne, 160 (2014).

Makin, P., Cooper, C., Cox, Ch. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Madrak-Grochowska, M. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesu - pomiędzy altruizmem a egoizmem przedsiębiorstw. Ekonomia i Prawo, 6 (2010).

Millie, A., Jacobson, J. (2001). Employee and the Special Constabulary: A Review for the Foundation. London: The Police Foundation.

Mikołajewicz, G. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), etyka biznesu i wartości korporacyjne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 271 (2012).

Mlonek, K. (1999). Bezrobocie w Polsce XX wieku w świetle badań. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy,

Norma PN-ISO 26 000, https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000 (05.01.2022).

PARP (2019). Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_Rynek-pracy_kwiecien-2019.pdf (28.11.2021).

Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: FOB.

Śnieżek, E. (2017). Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Łódź: UŁ.

Trochimiak, B., Wolan-Nowakowska, M. (red.). (2017). Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością. Warszawa: APS.

Wolan-Nowakowska, M. Partnerstwo międzysektorowe jako narzędzie wdrażania idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 4 (141)/ 21, (2017).

Zakrzewska, M. (2017). Zatrudnienie wspomagane – niemożliwe staje się możliwe. W: B. Trochimiak, M. Wolan-Nowakowska (red.), Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością. Warszawa: APS.

Żemigała, M. (2007). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji. Kraków: Wolters Kluwer.

Opublikowane

2023-03-19

Jak cytować

Wolan-Nowakowska, M. (2023). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zarządzanie różnorodnością zespołów pracowniczych. Szkoła - Zawód - Praca, (24), 130–151. https://doi.org/10.34767/SZP.2022.02.05

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy