Znaczenie pracy zawodowej w życiu matek wychowujących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.12

Słowa kluczowe:

rodzina, macierzyństwo, praca zawodowa, specjalne potrzeby edukacyjne

Abstrakt

W życiu dorosłego człowieka ważne są zadania rozwojowe, które dają poczucie sprawstwa, odpowiedzialności i samodzielności. Należą do nich podjęcie pracy i utrzymanie jej jak najdłużej przy jednoczesnym doświadczaniu satysfakcji i spełnienia, a także założenie rodziny. Współcześnie kobiety bardzo często odczuwają silną potrzebę realizowania się w rolach rodzinno-zawodowych. Łączenie tych ważnych przestrzeni życia jest dużym wyzwaniem, zwłaszcza gdy w rodzinie są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W artykule zaprezentowano wyniki badań, dotyczące znaczenia pracy zawodowej w życiu kobiet, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami, czy też innymi trudnościami rozwojowymi.

Bibliografia

Krzyżak-Pitura, A. Raport dotyczący macierzyństwa a aktywności zawodowej kobiet.

Fundacja Rodzic w mieście, w ramach projektu Pracuję i wychowuję, https://pracujeiwychowuje.pl/wp-content/uploads/2021/02/Macierzynstwo-a-aktywnosc-zawodowa.-Raport-z-badania.-Fundacja-rodzic-w-miescie.pdf (21.04.22).

Miler-Zawodniak, A. Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji. Obronność. Zeszyty Naukowe, 4 (2012).

Ostrowska, U. (2017). Fenomen pracy ludzkiej z perspektywy aksjologicznej. W: R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy. Bydgoszcz: UKW.

Radzik, P. Wpływ rządowego programu „Rodzina 500 +” na współczynnik aktywności zawodowej kobiet. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, 353 (2018).

Rozkrut, D. (red.), Rocznik Demograficzny 2021. GUS, Warszawa: GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2021,3,15.html (21.04.22).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, § 3. 1, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001643/O/D20171643.pdf, (21.04.22).

Szymanowska, J. (2019). Jakość życia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w kontekście wparcia społecznego i kultury działań pomocowych. Studium pedagogiczne. Białystok: UwB.

Szyszka, M. Aktywność zawodowa w opinii pracujących kobiet. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, vol. XLI, 2 (2016), https://journals.umcs.pl/i/article/download/4651/4006, (dostęp: 21.04.22).

Tomaszewska, R. (2021). Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu. Bydgoszcz: UKW.

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 127.1,https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf, (21.04.22).

Wiatrowski, Z. (2009). Dorastanie, dorosłość i starość w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom: ITeE–PIB.

Zdun, G., Kopański, Z., Brukwicka, I. Jastrjemska, S. Professional work in human life. Journal of Clinical Healthcare, 4 (2016), http://jchc.eu/numery/2016_4/201643.pdf, (21.04.22).

Opublikowane

2023-03-12

Jak cytować

Sobolewska-Popko, A. (2023). Znaczenie pracy zawodowej w życiu matek wychowujących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła - Zawód - Praca, (23), 311–342. https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.12

Numer

Dział

Raporty z badań