Pedagogika pracy modelowana systemowo

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.05

Słowa kluczowe:

system, systemologia, model, Klasyfikacje Zawodów i Specjalności, Polska Klasyfikacja Działalności, pedagogika pracy w systemach nauk pedagogicznych i nauk o pracy

Abstrakt

Pedagogika pracy nie doczekała się modelowania systemowego, zwanego teorią modelowania systemowego, określaną również mianem systemologii. Twórczynią tej teorii w Polsce jest Krystyna Duraj-Nowakowa (1997). Niniejszy tekst podejmuje próbę adaptacji tej teorii do pedagogiki pracy. Podjęta inicjatywa jest ze wszech miar zasadna, bowiem w pedagogice pracy występuje wiele zagadnień, które już są wymodelowane systemowo. Ich przykłady to np. pedagogika pracy w systemie nauk, w tym pedagogicznych i nauk o pracy; Klasyfikacje Zawodów i Specjalności; Polska Klasyfikacja Działalności; edukacja jako kryterium modelowania pedagogiki pracy.

Bibliografia

Apanowicz, J. (2005). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie i habilitacyjne. Warszawa: Difin.

Baraniak, B. (2008). Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej. Warszawa: IBE.

Baraniak, B. (2016). Poradnictwo zawodowe zorientowane na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Od teorii do praktyki. Warszawa: UKSW.

Baraniak, B. (2021). Podstawy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Difin.

Duraj-Nowakowa, K. (1997). Modelowanie systemowe w pedagogice. Kraków: WSP.

Encyklopedia Popularna PWN (1998). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Mreła, H. (1978). Metody badania pracy, Warszawa: PWE.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 roku (COM/2006) 0479-C6–0294/2006 – 2006/04/163/COD) w sprawie ustanowienia Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) uczenia się przez całe życie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 703).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanych lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej (do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017, poz. 356).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności i jej stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. (Dz.U. z 2004, nr 33, poz. 289).

Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014, poz. 1145 – rozporządzenie weszło w życie z dn. 1 stycznia 2015 r.).

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. (Dz.U. z 2014, poz. 760 z późn. zm.).

Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy, wyd. IV. Bydgoszcz: AB.

Opublikowane

2023-03-12

Jak cytować

Baraniak, B. (2023). Pedagogika pracy modelowana systemowo. Szkoła - Zawód - Praca, (23), 134–147. https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.05

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy