Mobilność subdyscyplinarna a zmiany na globalnym rynku pracy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.03

Słowa kluczowe:

mobilność subdyscyplinarna, zmiana, rynek pracy

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji prowadzącej do zmodyfikowania koncepcji kształcenia zawodowego. Jej główną cechą jest scalanie kilku dyscyplin, a szczególnie subdyscyplin, co mogłoby spowodować większą mobilność absolwentów na rynku pracy. Wymaga to modyfikacji wielu zawodów i struktury zatrudnienia.

Bibliografia

Amsterdamski, S. Nauka jako przedmiot humanistycznej refleksji. Studia Socjologiczne, 2 (1971).

Amsterdamski, S. (1999). Nauka. W: Z. Bokszański (red.), Encyklopedia Socjologii, t. 2. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Brynjolfsson, E., Mcafee, A. (2015). Drugi wiek maszyny. Praca, postęp w czasach genialnych technologii. Warszawa: MT Biznes.

Drela, K. Socjologia i inne nauki o pracy i bezrobociu, cz. II. Zeszyty Naukowe FIRMA i RYNEK, 1 (2015).

Furmanek, W. (2006). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Rzeszów: UR.

Gerlach, R. (red.). (2007). Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych. Wyzwania, szanse, zagrożenia. Bydgoszcz: UKW.

Gerlach, R., Tomaszewska-Lipiec, R. (red.). (2017). Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy. Debaty, szkice, refleksje polsko – ukraińskie. Bydgoszcz: UKW.

Gerlach, R. Demise of the Professional Career: Birth of the Portfolio System. Szkoła – Zawód – Praca, 19 (2020).

Goćkowski, J. (1972). Kultura, socjotechnika i style odziaływania na grupy i jednostki. W: A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie? Warszawa: KiW.

Kwiatkowski, J. (2002). Socjologia stosowana. W: Z. Bokszański (red.), Encyklopedia Socjologii, t. 4. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kwiatkowski, S.M. (2006). Pedagogika pracy. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika – subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, t. 3. Gdańsk: GWP.

Kwiatkowski, S.M. (red.). (2016). Kompetencje przyszłości. Warszawa: FRSE.

Kozek, W. (2000). Praca. W: Z. Bokszański (red.), Encyklopedia Socjologii, t. 3. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kubin, J. (1998). Diagnoza społeczna, W: Z. Bokszański (red.), Encyklopedia Socjologii, t. 1. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Marzec-Holka, K., Radziewicz-Winnicki, A., Wiłkomirska, A. (2018). Nauki społeczne wobec zmiany – alternatywa scalania (inspiracje dla współczesnej pedagogiki). Warszawa: UW.

Melosik, P., Radoła, M. (2021). W kręgu szkoły i środowiska. Wybrane konteksty relacyjne. Toruń: Akapit.

Piorunek, M. (red.). (2015). Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej. Poznań: UAM.

Podgórecki, A. (1968). Pięć funkcji socjologii. W: A. Podgórecki (red.), Socjotechnika. Praktyczne zastosowanie socjologii. Warszawa: KiW.

Podgórecki, A. (1972). Logika praktycznego działania. W: A. Podgórecki (red.), Socjotechnika – jak oddziaływać skutecznie?. Warszawa: KiW.

Radziewicz-Winnicki, A. (2018). Planowanie działań społecznych i edukacyjnych w dobie zmiany społecznej. W: U. Jeruszka, J. Łaszczyk, B. Marcinkowska, F. Szlosek (red.), Nauka – Edukacja – Praca. Profesorowi Stefanowi Michałowi Kwiatkowskiemu w 70-lecie urodzin. Warszawa: APS.

Radziewicz-Winnicki, A. Dyskurs o alienacji teraźniejszości naszego czasu społecznego. Pedagogika Społeczna, 3 (2019).

Radziewicz-Winnicki A. Perspektywa renesansu publicznego stosowanej pedagogiki społecznej w postindustrialnej przestrzeni. Pedagogika Społeczna – Nowa, 1 (2021a).

Radziewicz-Winnicki, A. (2021b). „Przedporozumienie” jako kategoria teoretyczna w zakresie wielu dyscyplin. W: M. Piorunek, J. Nawój-Połczańska, A. Skowrońska-Pućka (red.), Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne. Poznań: UAM.

Seifer, H. Zmiany w pracy. Deutschland, 2 (2002). Znak.

Szymański, M.J. (2021). Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie. Warszawa: Difin.

Tomaszewska, R. (2020). Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji. Bydgoszcz: UKW.

Tomaszewska, R. (2021). Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu. Bydgoszcz: UKW.

Wołk, Z. (2012). Global and Local Changes on the Modern Labour Market. Essays In Latour and Social Pedagogy. Zielona Góra: UZ.

Wołk, Z. (2013). Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy. Warszawa: Difin.

Woroniecka, G. Przedrozumienie jako kategoria teoretyczna w naukach społecznych. Studia Socjologiczne, 3–4 (1993).

Zipf, M. (2001). Jak przetrwać w nowej gospodarce? Deutschland, 5 (2001).

Ziółkowski, M. Pragmatyzacja świadomości społeczeństwa polskiego. Kultura i Społeczeństwo, 4 (1984).

Opublikowane

2023-03-12

Jak cytować

Wołk, Z., & Radziewicz-Winnicki, A. (2023). Mobilność subdyscyplinarna a zmiany na globalnym rynku pracy. Szkoła - Zawód - Praca, (23), 75–107. https://doi.org/10.34767/SZP.2022.01.03

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy