Przyrost naturalny i saldo migracji jako komponenty wpływające na zmiany liczby mieszkańców Bydgoszczy

Autor

  • Witold Rakowski

DOI:

https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.07

Słowa kluczowe:

Bydgoszcz, ludność, przyrost naturalny, saldo migracji

Abstrakt

Przedmiotem badań jest ludność Bydgoszczy i jej zmiany w latach 1946-2020 powodowane przyrostem naturalnym oraz saldem migracji. Celem opracowania jest pokazanie zmieniającego się znaczenia przyrostu naturalnego i salda migracji w przyroście rzeczywistym ludności miasta w latach 1946-1995, a w następnych latach w ubytku ludności. Bazę statystyczną do badań stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego zawarte w Rocznikach Demograficznych i innych publikacjach wykazanych pod tabelami. Cały 75-letni okres badań podzielono na podokresy wynikające z kształtowania się współczynnika przyrostu naturalnego. W wyniku zachodzących zmian w przyroście naturalnym ludności i w saldach migracji wzrost ludności w poszczególnych podokresach był zróżnicowany. W latach 1946-1995 ludność miasta powiększyła się o 250 tys., w tym w większym stopniu przyczyniło się do tego saldo migracji niż przyrost naturalny. W ostatnich 25 latach (1996-2020) następował ubytek ludności w mieście, ponieważ był ujemny przyrost naturalny, któremu towarzyszyło ujemne saldo migracji. W tym podokresie w mieście ubyło 37 tys. mieszkańców. Wnioski: Wzrost liczby mieszkańców miasta był możliwy dzięki rozwojowi gospodarczemu, w badanym okresie nastąpiły olbrzymie zmiany w ruchu naturalnym i wędrówkowym ludności, zmiany w przyroście naturalnym przyczyniły się do spadku udziału mieszkańców w wieku 60+ w ogólnej liczbie ludności miasta.dzieci w wieku 0-14 lat i osób -w wieku 15-29 lat, a do kilkakrotnego wzrostu udziału.

Bibliografia

Bałtowski M., Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, przebieg, upadek, PWN, Warszawa 2009.

Bogacka H., Mantorska T., Stokowski F., Ruch naturalny i reprodukcja ludności Polski według województw w latach 1950-1987 (w nowym podziale administracyjnym ), „Monografia i Opracowania” nr 272/17, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1988.

Fihel A., Ucieczka od strachu i przedwczesnej śmierci: przejście epidemiologiczne, „Mówią Wieki”, Magazyn historyczny nr 4° (2020).

Gajewski M., Zmiany administracyjne miast i osiedli 1918-1963 , GUS, Warszawa 1964.

Jarosz M. (red.), Manowce polskiej prywatyzacji, PWN, Warszawa 2001.

Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski, Instytut Pracy i Spraw Społecznych, Warszawa 2005.

Karpiński A., Paradysz S., Soroka P., Żółtowski W., Jak powstawały i upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Wydawnictwo Muza, Warszawa, 2013.

Karpiński A., Paradysz S., Soroka P., Żółtowski W., Od uprzemysłowienia PRL do dezindustrializacji kraju. Wydawnictwo Muza, Warszawa, 2015.

Karpiński A., Strach przed dżumą w epoce wczesnonowożytnej, „Mówią Wieki” Magazyn historyczny nr 4° (2020).

Kieżun W., Patologia transformacji. Warszawa: Poltext, 2012.

Kopczyński M., Od powietrza, głodu, wojny, „Mówią Wieki” Magazyn historyczny nr 4, (2020).

Olech A., Przemiany ludnościowe na terenie Szwederowa w latach 1874-1914 , „Kronika Bydgoska”, t. XL, Bydgoszcz, 2019, s. 99-118.

Piątkowski M., Europejski lider wzrostu. Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu, Wyd. Poltext, Warszawa 2020.

Poznański K., Wielki przekręt. Klęska polskich reform. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, 2000.

Rosset E., Eksplozja demograficzna, KiW, Warszawa 1978.

Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015, s. 102-112.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Rakowski, W. (2022). Przyrost naturalny i saldo migracji jako komponenty wpływające na zmiany liczby mieszkańców Bydgoszczy. Kronika Bydgoska, 43, 145–176. https://doi.org/10.34767/KB.2022.43.07

Numer

Dział

Studia i szkice