Educational paths as an environmentally friendly form of sustainable tourism in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship

Authors

DOI:

https://doi.org/10.34767/GAT.2022.10.05

Keywords:

tourist routes, tourist education, ecotourist development, Poland

Abstract

Due to their educational nature for children and adolescents and the protection of the components of the natural environment, educational paths play an essential role in developing sustainable tourism. They also influence  regional tourism development and, indirectly, tourism and service infrastructure. The article examines the  attractiveness of educational paths regarding tourism development and natural values. The paper indicates the elements of development that may contribute to the increase in tourist attractiveness and the volume of tourist traffic. A questionnaire survey and the scoring method were used to assess tourist attractiveness. The research results indicate that tourism development is vital to tourist attractiveness. The marked hiking route, equipped with amenities and information signs, ensures it is safe for tourists of all ages, regardless of the season.

References

Antczak A., 2007. Zasady tworzenia leśnej ścieżki edukacyjnej. [In:] T. Chrzanowski [Ed.] ABC edukacji leśnej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Druk – Intro SA, Warszawa, 65-79 [In Polish]

de Azeredo T. V., Zaú A. S., 2017. Ecotourism and Environmental Education: connecting different concepts. Revista Brasileira de Ecoturismo 10(3), 670-684

Boiński M., 2011. Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna Jelenia Wyspa. https://tuchola.torun.lasy.gov.pl/documents/427105/24071774/jelenia_wyspa_redakcja.pdf (Date of Access: 20.01.2022)

Bagniewska E., 2013. Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Turystyka Kulturowa 12, 49-77 [In Polish].

Carrera P. M., Bridges J. F., 2006. Globalization and healthcare: understanding health and medical tourism. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research 6(4), 447-454.

Cepollaro G., Zanon B., 2022. The landscape as a learning space. The experiential approach of a ‘landscape school’in Trentino, Italy. Landscape Research 47(2), 244-255. https://doi.org/10.1080/01426397.2021.1942442

Cichoń M., 2008. Perceiving the landscape along geographical trails. Przegląd Geograficzny 80(3), 443-459 [In Polish with English abstract].

Cieszewska A. 2017. Assessment method of interpretative nature trails. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 19(3), 52-56 [In Polish with English abstract].

Czapiewska G., 2021. Selected methods of researching and assessing the Tuality of tourist attractions. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 35(3), 7-23, https://doi.org/10.42917/20801653.353.1 [In Polish with English abstract].

Cymańska-Grabowska B., Steblik-Wlaźlak B., 2011. Podstawy turystyki, Wydawnictwo REA, Warszawa, 32 [In Polish].

Durdić S., Stojković S., Belij M., 2019. The importance of ecotourism in the process of improving ecosystem services in Serbia. [In:] B. Apostolovska Toshevska (Ed.) 70 Years Macedonian Geographical Society. Proceedings International Scientific Symposium NEW TRENDS IN GEOGRAPHY, October 3 - 4, 2019, Ohrid, Republic of North Macedonia, Macedonian Geographical Society, 123-132, UDC: 338.48-6:502/504(497.11), https://doi.org/10.37658/procgeo19123dj.

Glapa Z., Jezierska-Thöle A., Goraj S., 2021. Tourist routes as a tourism product stimulating the development of tourism in Poland. Geography and Tourism 9(2), 17-31, https://doi.org/10.34767/GAT.2021.09.10.

Gonia A, Jezierska-Thöle A., 2022. Sustainable Tourism in Cities—Nature Reserves as a ‘New’ City Space for Nature-Based Tourism. Sustainability 14(3), 1581, https://doi.org/10.3390/su14031581

González-Herrera M. R., Giralt-Escobar S., 2021. Ecotourism and theories of learning/education. [In:] Fennell D. (Ed.), Routledge Handbook of Ecotourism. Taylor & Francis Group, London, England, 291-305, https://doi. org/10.4324/9781003001768

Jastrzębski W., 2010. Tuchola w latach 1939-1945. [In:] Jastrzębski W., Szwankowski J. (Ed.), 2010, Tuchola. Od pradziejów do współczesności. Bydgoszcz – Tuchola. Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 55-76 [In Polish]

Jezierska-Thöle A. 2006. Socio-economic transformation of rural areas of Vistula Pomerania in 1988-1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 216 [In Polish with German abstract].

Jezierska-Thöle A., Biczkowski M., Thöle M., 2018. Importance and role: “The way of Saint James” in the development of international tourism in border-adjacent areas of Poland and Germany. Ekonomiczne Problemy Turystyki 42, 195-207 [In Polish with English abstract].

Jezewski R., 1996. Nadleśnictwo Miradz. Las Polski 6, 14-15. [In Polish].

Korczynski M., Misiewicz J., 2003. Flora synantropijna Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Wisły. Flora i Fauna Pomorza i Kujaw 1, 27-54 [In Polish]

Knolle F., Vladi F. 1999. Von den Hainholz-Prozessen bis zur Planung des Biosphärenreservats „Südharz “(Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen)–knapp 40 Jahre Naturschutz für die Südharzer Gipskarstlandschaft.

Göttinger Naturkundliche Schriften 5, 151-167.

Kądziołka J., 2011. Wycieczka szkolna. [In:] S. Piskorz, [Ed.] Zarys dydaktyki geografii, PWN, Warszawa, 153, [In Polish]

Kruczek Z., 2011. Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Wydanie IX zaktualizowane . Wydawnictwo Proksenia, Kraków, 288, [In Polish]

Latosińska J., Nalej M., 2018. Application of Geographic Information Systems (GIS) in geographic didactics. Example of terrain exercises “Geography of tourism and hotel industry”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica (34). 77-93, https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.05 [In Polish with English abstract].

Podgórski Z., 1999. Region Kujawsko-Pomorski. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 100 [In Polish].

Podgórski Z., Zaklikiewicz A., Adamski R., Bućko M., Pająk M., Tyszkowski S., 2005. Nadwiślański Toruń: przyrodniczo-kulturowa ścieżka dydaktyczna. Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych (13), 33-36 [In Polish].

Pozzi V., Minotti A., 2020. Ecotourism in Latvia. Living and productive environments from tradition to modernity. ARC I - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni. Master’sTheses.

Santos X. M., 2002. Pilgrimage and tourism at Santiago de Compostela. Tourism recreation research 27(2), 41-50.

Smoleńska, O., 2019. Forms of ecoeducation in tourist information in the kujawsko-pomorskie voivodeship on selected examples. Polish Journal for Sustainable Development 23(1), 57-64, https://doi.org/10.15584/pjsd.2019.23.1.7 [In Polish with English abstract].

Ratyńska H., Waldon B., Hoffmann R., Wachowiak E., Kilon D., Sękiewicz M., Zieliński K., 2010. Stary Kanał Bydgoski. Historia i przyroda. Ścieżka dydaktyczna. Urząd Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz.

Stronza A. L., Hunt C. A., Fitzgerald L. A., 2019. Ecotourism for conservation? Annual Review of Environment and Resources 44, 229-253, https://doi.org/10.1146/annurev-environ-101718-033046

Szumińska D., Kaczmarek W., 2009. Kanał Bydgoski - historia i walory turystyczne. [In:] Szumińska D. (Ed.), Walory turystyczne drogi wodnej E-70 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 112-115 [In Polish].

Thöle M., Jezierska-Thöle A., Schensar R., Gwiaździńska-Goraj M., 2020. Trends in breast cancer incidence and mortality, clinical diagnosis and treatment in the light of the contemporary demographic changes in Germany and Poland, 2006–2016. Polish Annals of Medicine 27(2), 159-167, https://doi.org/10.29089/2020.20.00129

Trombadore A., 2018. Green design for a smart Island: green infrastructure and architectural solutions for ecotourism in mediterranean areas. [In:] Sayigh A. (Ed.), Seaside Building Design: Principles and Practice. Buildings in Maritime Zones. Springer, Cham, 163-194.

Ważyński B. 1997. Atrakcyjność terenów do wypoczynku. [In:] Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 43-46 [In Polish].

Wilczek Z., 2004. Ekologia w turystyce. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Warszawa-Lublin, 300 [In Polish].

Wojtanowicz P., 2014. Typologisation and Periodisation of the Development of Educational Trails in Polish National Parks. Folia Turistica 30, 27-54, [In Polish with English abstract]

Journal of Laws 2003, No. 80, item 717, as amended (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.)).

Journal of Laws of 2003, No. 162, item 1568, as amended (Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)).

Journal of Laws of 1991, No. 101, item 444, as amended (Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku. (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z późn. zm.)).

Zalewski P. P., 2008. Kulturlandschaft-Regionalismus-Architektur: Bemerkungen zum Wandel der Wechselbeziehungen seit dem Beginn der Moderne. [In:] Küster H. (Ed.), Kulturlandschaften. Analyse und Planung. (Stadt und Region als Handlungsfeld, Schriftenreihe des Kompetenzzentrums für Raumforschung und Regionalentwicklung in der Region Hannover), Frankfurt/Main, 143-160.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Woźniak, N. ., & Jezierska-Thöle, A. . (2022). Educational paths as an environmentally friendly form of sustainable tourism in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. Geography and Tourism, 1(10), 49–59. https://doi.org/10.34767/GAT.2022.10.05