O czasopiśmie

Czasopismo (rocznik)  Edukacja- Animacja- Kultura jest wydawane staraniem Zakładu Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej z Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 21 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zarejestrował tytuł w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem rejestracyjnym R Pr 762.

Czasopismo zbudowane jest z następujących działów

  1. Zagadnienia podstawowe - artykuły i rozprawy
  2. Badania i raporty
  3. Recenzje
  4. Informacje i sprawozdania 

Czasopismo Edukacja - Animacja - Kultura, jest czasopismem wpisującym się swoją charakterystyką w nurt badań społecznych i kulturowych - to szeroko, natomiast węższą płaszczyzną tych badań ma być/jest problematyka edukacji. Taki kierunek poszukiwań i takie inspiracje, to owoc wieloletniego już doświadczenia zespołu tworzącego Zakład Myśli i Edukacji Środowiskowej UKW w Bydgoszczy, który podejmuje i prowadzi różne działania dydaktyczno – badawcze właśnie w tym zakresie. Powołanie do istnienia czasopisma jest więc niejako naturalnym – kolejnym etapem, na drodze podejmowania i organizowania refleksji naukowej we wskazanych obszarach: Edukacji – to perspektywa badań nad wychowaniem, jego przebiegiem i uwarunkowaniami – szczególnie w kontekście treści i wpływów kulturowych. To badania nad twórczymi możliwościami i działaniami realizowanymi przez uczestników życia społecznego – jednostek i grup, zwłaszcza w wymiarze uwarunkowań lokalnych ich funkcjonowania. Animacji – to perspektywa badań nad aktywizowaniem, pobudzaniem i wspomaganiem rozwoju, szczególnie w zakresie aktywności twórczej uczestników procesu edukacyjnego - realizowanego zwłaszcza w obszarze wpływów i treści kulturowych. Kultury – to perspektywa badań nad kulturą, jej społecznym urzeczywistnianiem się, specyfiką, rozpoznawaniem jej i wykorzystywaniem zwłaszcza w obszarze i na gruncie sztuk dla procesu wychowania człowieka.

Czasopismo Edukacja - Animacja - Kultura jest zaproszeniem do prezentowania myśli i badań w ww. obszarach i perspektywach, jest zaproszeniem zarówno dla praktyków jak i teoretyków zajmujących się problematyką wychowania – to propozycja forum dyskusyjnego, które może przyczynić się zarówno do pogłębienia wiedzy, jak również usprawnienia praktyki edukacyjnej. Mając nadzieję, że tak się stanie zapraszamy do współtworzenia naszego pisma.