Correction of students negative states by health fitness means as a scientific problem

Vasyl Khlopetskyi, Serhii Kuryliuk

Abstract


The purpose of the study is to carry out a theoretical and methodological analysis of scientific data on the occurrence and correction problem of student’s negative mental states.
The study of occurrence and correction peculiarities of negative mental states is especially important during the study of students in higher education institutions, as this period is characterized by an intensive personality development, formation of its intellectual, emotional, volitional, motivational spheres, value orientations, professionalization and self-determination. The dominance of these states has a destructive effect on students’ lives, the processes of their personal development and self-realization. Scientists and practitioners emphasize that the task of fitness is to improve health, vitality, increase general and special performance, physical qualities education, body defects formation and correction, psychoprophylaxis, psychocorrection, psychoregulation, vital energy gaining, liveliness, cheerful mood, stress resistance. Health fitness is a highly effective and accessible physical activity form for everyone. As a HLS forming means of school and student youth, the priorities of health fitness aimed at improving health are exercise using to improve physical body condition, posture correction, psychological regulation and self-regulation, balanced diet and bad habits abandonment.
Prospects for further research are to study the effectiveness of the author's health fitness technologies for correction of mental students’ states.

Keywords


mental states; students; fitness; psychocorrection; means of health fitness; psychoregulation

Full Text:

PDF

References


Andrieieva, O. (2014). Kontseptualni osnovy rekreatsiino-ozdorovchoi diialnosti riznykh hrup naselennia [Conceptual bases of recreational and health-improving activity of different groups of the population.] Molodizh. nauk. visn. Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. [Youth. Science. spring Eastern Europe. nat. un-tu them. Lesya Ukrainka]. Vyp. 16. S. 7–11(in Ukrainian).

Blahii, O. L. Lysakova, N. M. (2013). Tendentsii rozvytku hrupovykh fitnes-prohram [Trends in the development of group fitness programs] Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu. [Theory and methods of physical education and sports]. № 2. S. 54–58 (in Ukrainian).

Bosenko, A. I., Kholodov, S. A., Koval, O. H. (2016). Ozdorovchyi fitnes dlia uchnivskoi ta studentskoi molodi: Navchalnyi posibnyk. za red. P.D. Plakhtii [Health fitness for school and student youth: A textbook. for order. P.D. Plahtia]. Kamianets-Podilskyi : PP «Medobory-2006». [Kamyanets-Podilsky: PE "Medobory-2006"]. 88 s. (in Ukrainian).

Valerii, Zhamardii (2017). Kontseptualna model zastosuvannia fitnes-tekhnolohii na zaniattiakh iz fizychnoho vykhovannia studentiv [Conceptual model of application of fitness technologies in physical education classes for students]. Vyshchyi derzhavnyi navchalnyi zaklad Ukrainy. «Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia», Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. [Higher state educational institution of Ukraine. "Ukrainian Medical Dental Academy", Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies]. № 3 S. 7788 (in Ukrainian)

Dutchak, M. V. (2015). Paradyhma ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti: teoretychne obgruntuvannia i praktychne zastosuvannia [Paradigm of health-improving motor activity: theoretical substantiation and practical application] Teoriia i metodyka fiz. vykhovannia i sportu [Theory and methods of phys. education and sports]. № 2. S. 44–52 (in Ukrainian).

Ihumnova, O. B. (2015). Formuvannia ta vyokremlennia kompleksiv psykhichnykh staniv osobystosti. [Formation and separation of complexes of mental states of personality.] Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova : zbirnyk naukovykh prats. K. Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, Seriia 12: Psykholohichni nauky. [Scientific journal of MP Dragomanov National Pedagogical University: collection of scientific papers. K. View-in NPU them. MP Dragomanov, Series 12: Psychological Sciences]. 1 (46). 142149 (in Ukrainian).

Iskra U. V., Sliusar, K. Y., Kovalenko, V. I. (2015. 22 lystopada). Problemy psykhichnoho stanu studentiv VNZ ta osoblyvosti sektsiinoi roboty z fizychnoho vykhovannia yak zasobu yoho optymizatsii [Problems of mental state of university students and features of section work on physical education as a means of its optimization]. Fizychna kultura i sport u suchasnomu suspilstvi: dosvid, problemy, rishennia (u tsykli Anokhinskykh chytan) : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Physical culture and sports in modern society: experience, problems, solutions (in the cycle of Anokhin readings): materials International. scientific-practical conf.]. S. 119129 (in Ukrainian).

Kashuba, V., Honcharova, N., Dudko, M., Martyniuk, O. (2016). Do pytannia pidvyshchennia efektyvnosti fizkulturno-ozdorovchykh zaniat riznykh hrup naselennia. [On the issue of improving the effectiveness of physical culture and health classes of different groups of the population] Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Fizychne vykhovannia i sport : zb. nauk. pr. Skhidnoierop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, Nauk. student. t-vo ; redkol.: I. Ya. Kotsan (holov. red.) [ta in.]. Lutsk, Vyp. [Youth Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University. Series: Physical Education and Sports: Coll. Science. etc. Eastern Europe. nat. Univ. Lesya Ukrainka, Science. student. t-vo; editor: I. Ya. Kotsan (editor in chief) [etc.]. Lutsk]. 24. S. 9–14 (in Ukrainian).

Korobeinikov, H. V. (2009). Vplyv rukhovoi aktyvnosti na psykhoemotsiinyi stan studentiv vuzu ekonomichnykh spetsialnostei v suchasnykh umovakh navchannia [The influence of motor activity on the psycho-emotional state of students of economic specialties in modern learning conditions]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu: zb. nauk. prats [za redaktsiieiu prof. S. S. Yermakova]. Kharkiv: KhDADM (KhKhPI), [Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports: coll. Science. works [edited by prof. SS Yermakov]. Kharkiv: KhDADM (KhKhPI)]. № 12. S. 202204 (in Ukrainian).

Krutsevych, T. Yu., Andrieieva, O. V., Blahii, O. L. (2012). Problemy orhanizatsii rekreatsiino-ozdorovchykh zaniat v strukturi dozvillievoi diialnosti studentskoi molodi [Problems of organization of recreational and health-improving classes in the structure of leisure activities of student youth]. Humanit. visn. DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi DPU im. Hryhoriia Skovorody»: nauk.-teor. zb. Pereiaslav-Khmelnytskyi: PP «SKD», [Humanite. spring SHEI "Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University. Hryhoriy Skovoroda”: scientific-theoretical. zb. Pereyaslav-Khmelnytskyi: PE SKD]. S. 178–180 (in Ukrainian).

Marakushyn, A. I., Mkrtichan, O. A. (2016). Suchasni ozdorovchi fitnes-tekhnolohii yak zasib pidvyshchennia rukhovoi aktyvnosti ta fizychnoi pidhotovlenosti studentiv VNZ [Modern health fitness technologies as a means of increasing physical activity and physical fitness of university students]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 15 : Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport) : zb. nauk. prats. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. Vyp. [Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov. Series 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports): Coll. Science. wash. Kyiv: MP Drahomanov National Pedagogical University Publishing House]. 10 (80) 16. S. 6467 (in Ukrainian).

Rudnytskyi, O. V. (2016). Korektsiia tilobudovy studentok zasobamy ozdorovchoho fitnesu [Correction of the physique of female students by means of health fitness:]. avtoref. dys. ... kand. nauk z fiz. vykhovannia ta sportu : 24.00.02 / Oleksandr Volodymyrovych Rudnytskyi. MONU, NUFVSU. Kyiv. [author's ref. dis... cand. Sciences in Phys. education and sports: 24.00.02. Oleksandr Volodymyrovych Rudnytsky; MONU, NUFVSU. Kyiv]. 24 s. (in Ukrainian).

Bergier, B., Tsos, A., Bergier, J. (2014). Factors determining physical activity of Ukrainian students. Annals of Environmental Medicine. Vol. 21. № 3. P. 613–616.

Grygus, I. M., Petruk, L. A. (2015). Assessment of indices of physical development and functional status of female students of a special medical group. Journal of Education, Health and Sport. 5(10):158-169. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.29066

Grygus I., Kuczer T. (2013). Optymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego. Journal of Health Sciences. Vol. 3. № 10. S. 583–604.

Pelech I. V., Grygus I. M. (2016). Level of physical fitness students. Journal of Education, Health and Sport. 6(2):87-98.




DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3879686

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)