Hellenic model of education and its axioms in modern sport

Arkadiusz Kaźmierczak

Abstract


Ancient Greece of modern civilization has left an extremely valuable heritage in the form of sports games. The ideals of ancient Hellas - a cornerstone of European culture - accompanied the great games organized for many centuries in Olympia. Contemporary sport originating from the Greek ancient culture in its axiological aspirations constantly refers to Kalos kagathos, which is an ideal combining truth, good and beauty. The inspiring starting point for the founder of the Olympic movement was the ancient Greek philosophy, which the educator and reformer of the education and school system wanted to include in the European education system. However, the basic elements on which the French aristocrat built the ideology of Olympism were the ideas and intellectual currents of the age of enlightenment, such as: equality, progress, individuality, respect and understanding of cultural diversity, freedom and tolerance of human behavior.

Keywords


sport; Kalos kagathos, Hellenic model brought up; the Olympic Games

Full Text:

PDF

References


M. Kazimierczak, O przedmiocie i zadaniach filozofii sportu, „Roczniki Naukowe AWF”, Zeszyt 53, Poznań 2004.

S.Wołoszyn, Olimpizm a wychowanie, Almanach, Wydawnictwo PKOL oraz PAO, Warszawa 1986.

R. Turasiewicz, Kalokagathia, „Człowiek w Kulturze” 1994, nr 2.

Z. Krawczyk, Kategorie etyki sportu, „Kultura Fizyczna” 1993, nr 7-8.

B. J. Kunicki, Kultura fizyczna antycznej Grecji (ideologia, filozofia, nauka), http://www.wbc.poznan.pl/Content/1490/M-317.html#IDAABMBF [dostęp 11.2017]

P. Jaroszyński, Kalokagathía, PEF Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, https://docplayer.pl/4378100-Pef-copyright-by-polskie-towarzystwo-tomasza-z-akwinu.html [pobrano; dnia 12.01.2018].

Słownik filozofii, (red. ). A. Aduszkiewicz, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2004.

W. Lipoński, Humanistyczna encyklopedia sportu, Wydawnictwo: Sport i Turystyka, Warszawa 1987.

J. Lipiec, Kalokagatia – szkice z filozofii sportu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1988.

R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wydawnictwo BK, Warszawa 2009.

W. Minkiewicz, Olimpijska Gorączka. Dzieje Igrzysk inaczej, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1991.

J. Kosiewicz, Czy Igrzyska olimpijskie są czymś więcej niż sportem, „Ruch dla Kultury” 2008, nr 8.

T. Daszkiewicz, K. Zuchora, Pierre de Coubertin. Etiudy olimpijskie o nadziei i pięknie. Heliodor, Warszawa 2001.

Cichosz, Idee olimpizmu w ponadczasowym przesłaniu Pierra de Coubertina,

Bibliotheca Nostra : Śląski Kwartalnik Naukowy 2011, nr 3/3.

A. Kaźmierczak, Zarys pedagogiki sportu. Podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. Książka w druku.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3490569

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)