Health policy in the Polish health care system

Martyna Warchoł, Anna Kowalczyk, Mateusz Babula

Abstract


The main goal of health policy is to ensure the health security of society. There are many
definitions of health policy. Health policy is one of the most important forms of public
activity. Health policy programs include multi-annual programs established by the Council of
Ministers. They implement the strategies adopted by the government - they concern important
phenomena and problems that require decisions and actions at the level of the Council of
Ministers. As part of social policy, it should be embedded in social and economic realities and
be oriented on ensuring conditions favorable to maintaining the health of societies.

Keywords


health; policy; Poland

Full Text:

PDF

References


Kawałko Sz., Istota i zadania współczesnej polityki ochrony zdrowia, Studia

Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t XI, s. 325-338.

Magnuszewska-Otulak G., Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce,

„Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje” 2013, nr 2 (21)

Ministerstwo Zdrowia, Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV

w Polsce, http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-

zdrowotne/wykaz-programow/program-zdrowotny-ministra-zdrowia-leczenie-

antyretrowirusowe-osob-zyjacych-z-wirusem-hiv-w-polsce-na-lata-2012-2016/

Ministerstwo Zdrowia, Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej

w latach 2016 – 2020, http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-

zdrowotne/wykaz-programow/monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-

polskiej-w-latach-2013-2015/

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i

pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012 – 2018, http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-

profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/program-zdrowotny-

narodowy-program-leczenia-chorych-na-hemofilie-i-pokrewne-skazy-krwotoczne-

na-lata-2012-2018/

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej,

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/program-wieloletni-na-lata-2011-2020-narodowy-program-rozwoju-

medycyny-transplantacyjnej/.

Ministerstwo Zdrowia, Program badań przesiewowych noworodków w Polsce,

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-

programow/program-bada-przesiewowych-noworodkow-w-polsce-na-lata-2009-

/.

Ministerstwo Zdrowia, Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w

Polsce, http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-

programow/program-kompleksowej-ochrony-zdrowia-prokreacyjnego-w-polsce/,

Ministerstwo Zdrowia, Program ochrony antybiotyków na lata 2016 – 2020,

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-

programow/narodowy-program-ochrony-antybiotykow-na-lata-2016-2020/

Ministerstwo Zdrowia, Program polityki zdrowotnej słyżący wykonaniu programu

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021,

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-

programow/program-polityki-zdrowotnej-sluzacego-wykonaniu-programu-

kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin-za-zyciem-na-lata-2017-2021/,

Ministerstwo Zdrowia, Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo –

Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2020, http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-

profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/narodowy-program-

wyrownywania-dostpnoci-do-profilaktyki-i-leczenia-chorob-ukadu-sercowo-

naczyniowego-polkard/.

Ministerstwo Zdrowia, Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu

Stopy Cukrzycowej, http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-

zdrowotne/wykaz-programow/program-wsparcia-ambulatoryjnego-leczenia-

zespolu-stopy-cukrzycowej/,

Ministerstwo Zdrowia, Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 –

, http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-

programow/program-zapobiegania-depresji-w-polsce-na-lata-2016-2020/.

Ministerstwo Zdrowia, Programy Polityki Zdrowotnej,

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/

NIK , Realizacja Programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu

terytorialnego, Warszawa 2016, https://www.nik.gov.pl/plik/id,12140,vp,14521.pdf

s. 45

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Definicja: Polityka Zdrowotna,

https://www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms/definicje

Opolski J.T, Wysocki M.J., Zdrowie 2020 – nowe założenia polityki zdrowotnej,

Przegląd Epidemiologiczny 2013 (67): 87-91.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia

marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii

w dziedzinie zdrowia (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1350/2007/WE

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?qid=1395651224060&uri=OJ:JOL_2014_086_R_0001_01

Sidorowicz W., Maroszek J., Kiedik D., Analiza społeczna w polityce zdrowotnej,

Wyd. Vesaliusz, Kraków 2002, s. 70.

Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej¸ Wyd. Wolters Kluwer Polska,

Warszawa 2010, s. 63

Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej¸ Wyd. Wolters Kluwer Polska,

Warszawa 2010,s.64

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych z póżn. zm. (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135).

WHO, Formulating strategies for all by the year 2000. Guiding principles and

essential issues, Geneva 1979.

Włodarczyk W.C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Łódź

; s. 37,
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3468461

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)