Professional burnout of nurses employed in non-invasive treatment wards

Katarzyna Tomaszewska, Bożena Majchrowicz

Abstract


Nursing is a profession characterized by multidimensionality, multitasking and a high degree of difficulty. Its performance is associated with exposure to many stressors, which are associated with the provision of help, rescue and protection of human life. The biggest consequences of stress in the work of nurses include the burnout syndrome, which leads to treating the mentees as objects and abandoning the profession. The specificity of work and the involvement of nurses, caring for the good of the patient is a huge psychological burden, which in many cases may lead to the occurrence of so-called burnout syndrome.
Purpose of the study
The purpose of the study was to assess the occurrence of burnout syndrome among nurses employed in non-invasive treatment wards.
Material and methods
The research was conducted among nurses employed in non-invasive treatment wards in the Małopolskie voivodship. The research method in this work was a diagnostic survey. The auditorium questionnaire and a questionnaire standardized by Christina Maslach were used as the research technique. Respondents answered 26 questions from the personal questionnaire and 24 questions from the standardized questionnaire.
The statistical analysis of the collected material was carried out in the Statistica 13.1 package from StatSoft, while the database and graphic design of the results were made in Microsoft Excel. Only non-parametric tests were used to analyze the variables. The statistical significance was assumed to be p<0.05.
Results and conclusions
The overall occupational burnout rate was 65.44. It depended on the age of the respondents and their seniority. Nurses with higher education had a lower rate of occupational burnout. The surveyed people who were better off had a lower burnout rate. More frequent stress experienced an increase in the burnout rate. Low wages and too small nursing staff have an impact on the occurrence of burnout syndrome of nurses. Stress in the workplace is one of the significant factors causing occupational burnout among nurses employed in non-invasive treatment wards.

Keywords


nurses; burnout; stress; non-invasive treatment ward

Full Text:

PDF

References


Bartkowiak G.: Psychologia zarządzania, Poznań 1999, p. 103

Bilska E., Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego., „Niebieska linia” nr 4, 2004.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy: Międzynarodowa karta charakterystyki – Pielęgniarka [as of January 2nd, 2018]. Webpage: https://www.ciop.pl/CIOPPPortalWAR/appmanager/ciop/pl

Chirkowska – Smolak T., Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego, [in:] „Ruch prawniczy, ekonomiczny, socjologiczny”, z.4, 2009, 257-264

Dębska G, Cepuch G. Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. Problemy Pielęgniarstwa 2008; 16 (3): 273-279.

Gandi JC., Wai PS., Karick H.: The role of stress and level of burnout in job performance among nurses. Ment Health Fam Med. 2011; 8(3): 181–194.

Gwarda K, Sienkiewicz Z, Kaczyńska A, Gotlib J. Zespół wypalenia zawodowego wśród personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w oddziałach intensywnej terapii. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2015; 2: 56-60.

Kędra E, Sanak K. Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek. Piel. Zdr. Publ. 2013; 3 (2): 119–132.

Kowalczuk K, Zdańska A, Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, Van Damme-Ostapowicz K, Klimaszewska K, Kondzior D, Kowalewska B, Rozwadowska E. Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego. Probl Piel. 2011; 3(19): 307–314.

Łoza O. Porównanie zespołu wypalenia u studentów dwóch uniwersytetów medycznych (Warszawa, Koszyce). Psychiatria 2015; 12, 2: 108–112

Nowakowska I, Roszak K, Rasińska R, Bańkowska A. Pielęgniarstwo – zawód szczególnie narażony na wypalenie zawodowe – Część II. Doniesienie z badań. Pielęgniarstwo Polskie 2017; 2 (64):

Ogińska J, Żuralska R. Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach neurologicznych. Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 435–442.

Ostrowska M., Michciak A., Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy, skutki, zapobieganie, [in:] „Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka”, nr 8, 2013, 22-25.

Pietraszek A., Charzyńska-Gula M., Łuczyk M., Szadowska-Szlachetka Z., Kachaniuk H., Kwiatkowska J.: Analiza przyczyn stresu zawodowego w opinii pielęgniarek. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6 (9): 643-652.

Ross J, Jones J, Callaghan P. A survey of stress, job satisfaction and burnout among haemodialysis staff. J Renal Care 2009; 35 (3): 127-133.

Rzeźnicki A., Cichońska D., Sawczuk K., Stelmach W.: Wypalenie zawodowe pielęgniarek – analiza zjawiska w wybranych placówkach

medycznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017; XVIII (7):169-181.

Schneider-Matyka D., Róż DA., Szkup M., Jurczak A., Wieder-Huszla S., Grochans E.: Analiza wpływu stresu na wypalenie zawodowe pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa 2017; 25 (4): 245–251.

Skorupska-Król A., Szabla A., Bodys-Cupak I.: Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych związanych z ich środowiskiem pracy. Pielęgniarstwo XXI wieku 2014; 1(46): 23-26.

Sowińska K, Kretowicz K, Gaworska-Krzemińska A, Świetlik D. Wypalenie zawodowe i satysfakcja zawodowa w opinii pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa 2012; 20 (3): 361–368.

Tomaszewska K.: Stres i jego źródła wśród pracowników medycznych. (w) Przybyszewska K., Kłos A., Tomaszewska K. (red.): Wypalenie zawodowe pracowników medycznych w perspektywie wielowymiarowej. Ośrodek wydawniczo - poligraficzny "SIM" Warszawa 2018, 7 - 44

Wilczek-Rużyczka E., Król M.: Poziom stresu i styl radzenia sobie z nim u pielęgniarek psychiatrycznych. IN: Międzynarodowa konferencja. Model zdrowego stylu życia jako zadanie interdyscyplinarne. Universitasis M. Curie-Skłodowska Lublin 2003; 43 (supl. 13): 431-435.

Wilczek- Rużyczka E.: Wypalenie zawodowe pracowników medycznych. Wyd. 1. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

Wilczek-Rużyczka E, Zaczyk I. Wypalenie zawodowe polskich pielęgniarek – meta analiza badań. Hygeia Public Health 2015; 50(1): 9-13.

Wojdak- Piątkowska M.: Stres, lobbing, wypalenie zawodowe, GWP Gdańsk, 2007, 169.

Wysokiński M., Fidecki W., Kachaniuk H.: Satysfakcja z życia polskich pielęgniarek, Problemy Pielęgniarstwa 2009; 1 (3): 167-172.

Wzorek A.: Porównanie przyczyn stresu wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach o różnej specyfice. Studia Medyczne 2008; 11: 33–37.

Zbyrad T. Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio J 2017; 30 (4): 87-105.

Zwoźniak E., Kupcewicz E.: Poczucie satysfakcji z życia a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach psychiatrycznych. Przedsiębiorczość i zarządzanie 2014; XV (12, część I): 281-295.

Żurawska – Wolak M., Wolak B., Mikos M., Juszczyk G., Czerw A.: Stres i wypalenie zawodowe w pracy ratowników medycznych. Journal of Education, Health and Sport, 20015; 5, 7: 43-50.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3464834

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)