The use of kinesiotaping in the rehabilitation of women after mastectomy with long pectoral nerve damage- case stady

Agnieszka Filarecka, Monika Kuczma, Natalia Kocik-Bakowska, Wiktor Jabłoński, Michal Malek, Mateusz Hozakowski, Wojciech Gorecki

Abstract


Breast cancer is the most common cancer occurring in the female population. Early diagnosis and appropriately implemented treatment results in high curability.
The method of choice is surgery, depending on the extent of the changes, a radical method is used, consisting in complete removal of the mammary gland, or sparing. Additional, complementary methods of treatment are radiation, chemotherapy and hormone therapy.
Surgery involves interference with tissue continuity and hence scarring. During the procedure, mechanical long pectoral nerve injury may also occur.
The paper presents an example of a case study using kinesiotaping as a complementary method of rehabilitation of women after mastectomy with long pectoral nerve damage. The paper analyzes available literature and own experience

Keywords


Phisioterapy; oncology; breast cancer

Full Text:

PDF

References


Jassem J. Krzakowsk M. (red) Rak piersi. [W]: Krzakowski M. Warzocha K. (red.) Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 . Via Medica, Gdańsk 2013; 213, 230-236

Hawro R. Matkowski R. Rehabilitacja po leczeniu raka piersi. [W]: Woźniewski M. Kornafel J. (red.). Rehabilitacja w onkologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010; 181–197

Tchórzewska H., Rehabilitacja w leczeniu raka piersi. [W] Pawlicki M. (red.). Rak piersi — nowe nadzieje i możiwości leczenia. Wyd. 2. Alfa Medica-Press, Bielsko-Biała 2011; 99–120.

Tchórzewska H, Fizjoterapia w leczeniu chorych na raka . [W]: Szukiewicz D. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, 160-172

Kinesio Taping Association. Kinesio Taping® Basic Course. 2010

Zagłoba-Kaszuba A., Huber J., Stryła W. i wsp.: Analiza elektromiograficzna czynności mięśni kończyn dolnych w trakcie wykonywania wzorców PNF. [W]: Huber J., Wytrążek M., Kabsch A. (red.), Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej i fizjoterapii i terapii manualnej. , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010, 104-113

Bochenek A. Reicher M. Anatomia człowieka, Tom 4, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Berny W, Jamundowicz W, Rutkowski R, Neurotraumatologia część 1 - Urazy kręgosłupa, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, UM Wrocław, Wroclaw 2009

Lupa A. Badania pacjenta zgodnie z wytycznymi ICF. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010; 5: 27-33
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3464248

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)