Changes seen in the body of an elderly patient suffering from diabetes

Klaudia Kwiatkowska, Mariusz Wąsicki, Mateusz Modrzejewski, Mateusz Porada, Dorota Szewczak, Ewa Rozmarynowicz, Marta Madziarska, Aneta Karło, Marlena Kontowicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Background: Diabetes is a foreign disease today. This is a chronic, metabolic disease that is characterized by elevated blood glucose levels. There are many types of disease. Each of them has different characteristics. The key in the fight against the disease is to perform appropriate laboratory tests to diagnose diabetes and to introduce appropriate treatment to prevent many complications, e.g. impairment of: vision, kidneys, cardiovascular system or hearing.

Material and methods: A proper review of the literature was used, which identifies risk factors, complications and proper management in diagnosing diabetes.

Results: The growing problem of diabetes forces us to find the most accurate way to treat the disease. Performing reliable diagnostics is crucial. The reference method (IDMS) and methods used in routine diagnostics, oxidase hexokinase are the basic and necessary laboratory tests used in the diagnosis of diabetes.

Conclusions: In the coming years, the number of patients suffering from diabetes will continue to grow. Diagnosis and treatment of this disease is extremely important, because neglecting the disease can have many serious consequences for healthy physical and mental functioning. The basis is the performance of correct tests, which allows for proper treatment.

Keywords


diabetes; hyperglycaemia; atherosclerosis; cardiovascular; sight complications; hearing complications; kidney complications

Full Text:

PDF

References


American Diabetes Association. Classification and diagnosis of diabetes. Diabetes Care. 2018; 41(1): 13 - 27.

Kawalec, P., Kielar, M., & Pilc, A.: Koszty leczenia cukrzycy typu 1 i 2 w Polsce. Diabetologia Kliniczna. 2006; 7(5): 287 - 294.

Wild S., Roglic G., Green A. i wsp.: Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care. 2004; 27: 1047 - 53.

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2009. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Praktyczna. 2009; 10 Suppl A: 1 - 38.

Górska-Ciebiada, M., Ciebiada, M., Barylski, M., & Loba, J.: Cukrzyca u osób w wieku podeszłym w świetle nowych wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego [Diabetes mellitus in elderly according to new recommendations of Polish Diabetes Association]. Geriatria. 2009; 3: 228 - 33.

Alberti K.G., DeFronzo R.A. i wsp.: International textbook of diabetes mellitus. New York. John Wiley & Sons 1995.

American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes care. 2014; 37(1): 81 - 90.

Sacks, David B., et al.: Guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus. Clinical chemistry. 2002; 48(3): 436 - 472.

Kramer, Caroline K., Maria Rosario G. Araneta, and Elizabeth Barrett-Connor.: A1C and diabetes diagnosis: the Rancho Bernardo Study. Diabetes care. 2010; 33(1): 101 - 103.

Danaei, Goodarz, et al.: Diabetes prevalence and diagnosis in US states: analysis of health surveys. Population health metrics. 2009; 7(1): 16.

Iyer, Aiswarya, S. Jeyalatha, and Ronak Sumbaly.: Diagnosis of diabetes using classification mining techniques. International Journal of Data Mining & Knowledge Management Process. 2015; 5(1): 1 - 14.

Czyżyk A.: Patofizjologia i klinika cukrzycy, PWN, 1997: 279, 386 - 391.

Tatoń J.: Patofizjologia retinopatii cukrzycowej - płaszczyzny współdziałania diabetologa i okulisty w prewencji i leczeniu. Przew Lek. 2003; 6(4): 117-130.

Jankowiak B., Krystoń-Serafin M., Krajewska-Kułak E., Popławska E.: Powikłania cukrzycy jako choroby przewlekłej. Nowiny Lekarskie. 2007; 76(6): 482 - 484.

Voutilainen-Kaunisto R.M., Terasvirta M., Uusitupa M. i wsp.: Rozwój retinopatii i zaburzeń ostrości widzenia oraz czynniki ryzyka ich wystąpienia u chorych na cukrzycę typu 2 w porównaniu grupą kontrolną. Diabetologia Praktyczna. 2002; 3: 117 - 128.

Pisarczyk-Wiza D., Zozulińska-Ziółkiewicz D., Piłaciński S., Milcarek M., Wierusz-Wysocka B.; Częstość występowania przewlekłych powikłań w zależności od wieku rozpoznania cukrzycy typu 1 u chorych z ponad 30-letnim wywiadem choroby. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2014; 22(4): 143 - 151.

Tatoń J.: Diabetologia praktyczna, PZWL, Warszawa, 1993: 233 - 249.

Aled W. Roberts.: Cardiovascular risk and prevention in diabetes mellitus. Clinical Medicine. 2010; 10(5): 495 - 499.

Fowler M.: Microvascular and Macrovascular Complications of Diabetes. Clinical Diabetes. 2008; 26(2): 77 - 82.

Vithian K., Hurel S.: Microvascular complications: pathophysiology and management. Clinical Medicine. 2010; 10(5): 505 - 509.

Gajewski P., Szczeklik A.: Interna Szczeklika. Wyd. MP, Kraków, 2018: 1467, 1504 - 1505.

Jaroszyński A., Jaroszyńska A.: Wpływ cukrzycy na funkcję i rozwój chorób nerek. Family Medicine & Primary Care Review. 2013; 15(2): 224 - 226

Małyszko J., Małyszko J.: Leki przeciwcukrzycowe w terapii chorych z przewlekła chorobą nerek (PChN), Diabetologia po Dyplomie. 2018; 15(2): 1732 - 0844

Brenneman J., Hill J., Pullen S.: Emerging therapeutics for the treatment of diabetic nephropathy, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2016; 26: 4394 - 4402

Duran-Salgado M. B., Rubio-Guerra A. F.: Diabetic nephropathy and inflammation, World Journal of Diabetes. 2014; 5(3): 393 - 398.

Gnudi L., Coward R. J. M., Long D. A.: Diabetic Nephropathy Perspective on Novel Molecular Mechanisms, Trends in Endocrinology & Metabolism. 2016; 27(11): 820 - 830.

Kurzawa J., Zozulińska D., Wierusz-Wysocka B.: Ocena występowania zaburzeń funkcji poznawczych u chorych na cukrzycę, Diabetologia praktyczna. 2004; 5(5): 255 - 260.

Kozieł A.: Językowe wykładniki łagodnych zaburzeń poznawczych u osób z cukrzycą, Biuletyn Logopedyczny. 2014/2015; 1-2: 114 - 115.

Talarowska M., Florkowski A., Orzechowska A., Wysokiński A., Zbolarski K.: Funkcjonowanie poznawcze chorych na cukrzycę typu 1 i 2, Diabetologia praktyczna. 2008; 5(5): 255 - 260.

Tłokiński W., Milewski S., Kaczorowska-Bray K.: Gerontologopedia. 2019, 658 - 659.

Carmona, G.A., Hoffmeyer, P., Herrmann, F. R. et al.: Major lower limb amputations in the elderly observed over ten years: the role of diabetes and peripheral arterial disease. Diabetes Metab. 2005; 31(5): 449 - 454.

Prylińska, M., Husejko, J., Kwiatkowska, K. et al.: Care for an elderly person after lower limb amputation. J Educ Health Sport. 2019; 9(8): 186 - 194.

Gazzaruso, C., Coppola, A., Pujia, A. et al.: Erectile dysfunction as a predictor of asymptomatic coronary artery disease in elderly men with type 2 diabetes. J Geriatr Cardiol. 2016; 13(6): 552 - 556.

Huyen, T. V.: Association between Diabetes Mellitus and Urinary Incontinence in Elderly Patients. Diabetes. 2018; 67(1).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3464239

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)