The role of pharmaceutical care in a health prevention and the treatment process

Sylwia Paulina Jopkiewicz

Abstract


Introduction and objective: The easy availability and a wide range of non-prescription drugs and dietary supplements allows for preventing and shortening diseases. However, this situation carries the risk of improper selection of preparations and, consequently, increasing the risk of drug-induced complications and a delay in the correct diagnosis of the disease. One way to avoid the undesirable effects of self-medication is the implementation and practice of pharmaceutical care in pharmacies. This allows you to reduce the risk of polypharmacy in all groups of patients entering treatment for various indications, as well as reducing the cost of treatment for the patient and the health system.
The purpose of this article is to present the process of pharmaceutical care, the pharmacist's role in the selection of OTC (over-the-counter) and dietary supplements, as well as the impact of pharmaceutical care in shaping the role and activities of the pharmacy.
Description of knowledge:Pharmaceutical care is to protect the patient against misuse of drugs, abuse of OTC and minimize the risk of interaction between zażywanymi pharmaceuticals. It is seen as a process. Its concept is based on cooperation with the patient and the doctor, as well as with representatives of other medical professions. The effectiveness of such action should be made to achieve certain results improve the quality of life of the patient using medication properly running.
Conclusions:Effectively guided pharmaceutical care contributes to the reduction of the medication and treatment-related adverse effects resulting from the interaction of the components of the formulations. Relief is part of the National Health Care doctors. This contributes to a reduction in the number of hospitalizations and the risk associated with polypharmacy. Thanks to the pharmacy can be a place where in addition advice and information on the drugs the patient will obtain comprehensive assistance relating to the use, as well as information on how to protect their own health and disease prevention.

Keywords


pharmaceutical care; preventive health; the healing process

Full Text:

PDF

References


Barałkiewicz T, Michalik M, Mruk H. Marketingowe zarządzanie apteką. Wyd. 1. Wolters Kluwer Polska- ABC 2011: 35.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2008r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich (Dz.U. nr 47 poz. 273 dnia 19 marca 2008r., art. 2a).

Sprawozdanie WHO: Rola i zadania farmaceuty w aptece otwartej i szpitalnej w europejskim systemie opieki zdrowotnej. Madryt 29XI-1XII 1988 r., Farm Pol 1997; 53 (10).

Carowicz G. Istota opieki farmaceutycznej [w] Szalonka K. Opieka farmaceutyczna w Polsce – warunki i szanse wdrożenia. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Continuo, Wrocław 2010: 10-11.

Merks P, Białoszewska K, Kozłowska-Wojciechowska M. Usługi farmaceutyczne w Polsce- profil korzystania oraz poziom satysfakcji pacjentów jako czynniki strategiczne przy wprowadzaniu pełnej opieki farmaceutycznej. Farm Pol 2012; 68(12): 812-819.

Drozd M. Opieka farmaceutyczna jako wsparcie dla pacjenta w samoleczeniu [w:] K. Krajewski-Siuda (red.)., Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia. Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Warszawa 2016; 20.

Świątek M, Ultowska-Szostak E. Opieka farmaceutyczna w opiniach emerytów i rencistów. Probl Hig Epidemiol 2006; 87(4): 40.

Opieka farmaceutyczna, Czym właściwie jest opieka farmaceutyczna?, http://opieka.farm/leksykon/opieka-farmaceutyczna/.[dostęp: 09.09.2019].

Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna: Deklaracja zasad: Samoopieka wraz z samoleczenie – Zawodowa rola aptekarza. Farm Pol 1997; 53(10): 463.

Brown D, Portlock J, Rutter P, Nazar Z. From community pharmacy to health living pharmacy: Positive Elary experiences from Portsmouth, England. Research in Social and Administrative Pharmacy [w:] Świeczkowski D, Bandurska E, Merks P, Krysiński J. Rola farmaceuty i miejsce aptek ogólnodostępnych w monitorowaniu bezpieczeństwa farmakoterapii wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Farm Prakt 2015; 71 (12): 23-27.

Rosiene J, Liu X, Sawyer D. Aspects of the modification of the self-medication behavior of patients by presentationof educational material at time of products selection via an information appliance. Enterprise Networkingand Computing in Healthcare Industry, 2003. Healthcom 2003. Proceedings. 5th InternationalWorkshop on “IEEE” 2003; 146 – 148.

Fornal A. Samoleczenie w porozumieniu z lekarzem. Puls Medycyny 2004; 23: 1-3.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. art. 3. Dz. U. 2006 nr 171, poz. 1225, z późn. zm.

Ultowska-Szostak E. Opinie pacjentów (klientów aptek) na temat wybranych zagadnień związanych z poza-apteczną sprzedażą leków OTC. Probl Hig Epidemiol 2008; 89(2): 264-268.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności (Dz. U. z 2008r, nr 206, poz. 1292).

Levin-Zamir D, Peterburg Y. Health literacy in health systems: perspectives on patient self-management in Isreal. Health Promot Int 2001; 16 (1): 87-94.

Lenartowicz J. Apteka w dalszym tle. Czasy Aptekarskie 2000; 8-9: 45-46.

Klimek-Wierzbicka P. Polak leczy się sam. Menager Apteki 2009; 2: 8-9.

Skowron A, Brandys J. Rola farmaceutów w edukacji pacjentów. Czasopismo Aptekarskie 2008; 10(178): 16-22.

Dulian K, Skrabalak M, Kamiński R. Edukacyjna rola farmaceuty w farmakoterapii w świetle opinii pracowników aptek i pacjentów. Farm Pol2003; 59(17): 792-794.

Akpalu W. On the Economisc of Rational Self-Medication. Foundazione Eni Enrico Mattei Note di Lavaro Series, http://www.feem.it/userfiles/attach/Publication/NDL2008/NDL2008-005.pdf 2008, [dostęp: 09.09.2019].

Goldberg R.M, Mabee J, Chan L, Wong S.Drug-drug and drugdisease interactions in the ED: Analysis of a high-risk population. Am J of Emerg Med1996; 14(5): 447-450.

Sood A, Sood R, Brinker F.J, .Mann R , Loehrer L.L, Wahner-Roedler D.L. Potential for interactions between dietary supplements and prescription medications. Am J M 2008; 121(3):207-211.

Daszkiewicz-Miaskowska K. Problemy związane z życzeniowym przyjmowaniem produktów leczniczych, Materiały z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medycyna-nauką czy miejscem spełniania życzeń pacjenta”. Warszawa 17-18 kwiecień 2008r., http://www.prawoimedycyna.pl/?str=artykul&id=126, [dostęp:13.09.2019].

Waszyk-Nowaczyk M, Simon M. Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów. FarmPol 2009; 65(11): 772-774.

Zygadło E. Znaczenie informacji o leku i komunikacji z pacjentem w działalności apteki, Czasopismo Aptekarskie 2008; 11(179): 32-36.

Merks P, Świeczkowski D, Blicharska E, Paciorek K, Śliwa R, Słomiak K, Kaźmierczak J, Krupa K, Kuźnicki D, Krysiński J. Perspektywy wdrożenia opieki farmaceutycznej do praktyki aptecznej w warunkach polskiego systemu opieki zdrowotnej. Czasopismo Aptekarskie 2015; 8-9(260-261): 28-38.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3443468

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)