The use of information and communication technologies in patriotic education

Kamil Roman

Abstract


The purpose of this article is to present the essence of patriotism in Polish educational realities. Based on the known definitions of education, the author also presents the division and classification of patriotic education in Poland. The purpose of this paper is to present the role played by modern media in shaping patriotic attitudes. The article presents practical solutions in the field of using modern technologies in patriotic education.

Keywords


patriotism; patriotism education; Poland

Full Text:

PDF

References


Baran L., Jaki duch w zdrowych ciałach., System aksjonormatywy członków związku strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego,” Rocznik Bezpieczeństwa Miedzynarodowego”,Vol.12,nr 1,2018,s.186.

Bartnik Cz., , Patriotyzm, źródło: https: //gloria.tv/article/7TvhjkEhHFV93QY4ShUhxBUPS dostęp 3.04.2019 r.

Belowski A., Po co i jak uczyć patriotyzmu, Nauczyciel i Szkoła,nr.64,2017,s.122.

Celary I., Wychowanie patriotyczne w rodzinie chrześcijańskiej, Perpectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Rok IX 2010,nr 1.,s.14.

Chałas., K., Potrzeba wychowania ku wartościom narodowo-patriotycznym i ich rola w integralnym rozwoju i wychowaniu osoby, [w:], R. Ceglarek, Wartość patriotyzmu w edukacji szkolnej, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2011, s. 54

Cieślakowski Ł. , Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w poglądach Józefa Bocheńskiego, „Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”, Tom3, nr 2, 2014, s. 23

Golka, M., Czym jest społeczeństwo informacyjne?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,z.5,2005,s.254.

Jaworska, B., Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji biologicznej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017, s. 5.

Kunowski , S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa, 1993, s.19

Lorenc., J., Wychowanie człowieka w ujęciu pedagogiki personalistycznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Pedagogika, t.10,s.14

Nikitorowicz J., Tożsamość-twórczy wysiłek ku patriotyzmowi, [w:] J. Nikitorowicz , Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej, Impuls, Kraków, 2013,s.41

Nowak M., Kryzys wartości czy kryzys człowieka w XXI wieku?, [w:] M. Czerepaniak-Walczak., J. Madalińska-Michalak., B. Śliwerski ., (red.) Ku życiu wartościowemu. Idee-koncepcje-praktyki, T.1, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018, s. 95.

Piasek, W., Wychowanie patriotyczne i historiografia-wyzwania współczesność, Wychowanie patriotyczne .Tradycje i wyzwania współczesności, Konferencja Muzeum Historii Polski, Stowarzyszenia Oświatowców Polskich i Polskiego Towarzystwa Historycznego Toruń´, 15–16 grudnia 2006 r., Warszawa 2007, s.55

Pola app strona internetowa źródło : https://www.pola-app.pl/ dostęp 10.05.2019 r.

Polskie marki quiz https://www.dobreprogramy.pl/Polskie-Marki-Quiz,Program,Android,77302.html dostęp 11.05.2019 r.

Polskie pieśni patriotyczne źródło: https://www.dobreprogramy.pl/Polskie-piesni-patriotyczne,Program,Android,77463.html dostęp 14.09.2019 r.

Przesmycki, P. Patriotyzm w nauczaniu Kościoła katolickiego, Annales "Etyka w życiu gospodarczym",vol.11,nr.2,2008,s.199.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)

Szymczak. M (red.), Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1988, s. 621

Śliwa E., Wychowanie patriotyczne w przekazie międzypokoleniowym , źródłó: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1643/09--Wychowanie-patriotyczne-w-przekazie-miedzypokoleniowym--Sliwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tarnowski , J., Jak wychowywać?, Warszawa 1993, s. 66.

Zarzecki, L., Teoretyczne podstawy wychowania. teoria i praktyka w zarysie, Wydawnictwo Karkonowskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2012, s.122-123.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3407750

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)