Multiple sclerosis and dizziness in the elderly

Magdalena Węgrzyn, Kinga Olesinkiewicz, Karolina Kubiak, Martyna Lamtych, Aneta Karło, Marlena Kontowicz, Aleksandra Wijata, Olga Rymarska, Pamela Świerczek, Klaudia Kwiatkowska, Agata Sochań

Abstract


Background:The essence of sclerosis disseminated, characteristics of the symptoms of this disease and familiarization with the main difficulties that sick people face.

Material and methods:The methods used to treat balance disorders and dizziness are pharmacotherapy, vestibular rehabilitation, lifestyle changes and surgical treatment.

Results: The results are not very optimistic, treatment is not too easy symptoms are manifested in motor dysfunction leading to even disability

Conclusions:Multiple sclerosis is a disease affecting the nerve center of unknown etiology which makes treating difficult. The onset of the disease is often dizziness or headache.

Keywords


multiple sclerosis; balance disorders; dizziness; older people

Full Text:

PDF

References


Świątek M. Stwardnienie rozsiane – przyczyny, rodzaje, objawy i leczenie. GazetA Farmaceutyczna 2016:24-26.

Malec-Milewska M. Ból u chorych na stwardnienie rozsiane. Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014;(1):29–40.

Dąbrowska-Bender M., Mirowska-Guzel D. Żywienie chorych na stwardnienie rozsiane — przegląd piśmiennictwa. Polski Przegląd Neurologiczny 2015;11(3),136–151.

Rosiak K., Zagożdżon P. Czynniki środowiskowe w epidemiologii stwardnienia rozsianego. Probl Hig Epidemiol 2012;93(4):627-631.

Losy J. Stwardnienie rozsiane. Wydawnictwo Czelej 2013;1:59-67.

Mickiewicz P., Garczyński W. Możliwości funkcjonalne chorych na stwardnienie rozsiane w zależności od czasu trwania choroby. Journal of Education, Health and Sport 2016;6(9):757-768.

Selmaj K. Stwardnienie rozsiane - kryteria diagnostyczne i naturalny przebieg choroby. Polski Przegląd Neurologiczny 2005;1(3):99-105.

Bonek R., Maciejek Z. Naturalny przebieg stwardnienia rozsianego. Aktualności neurologiczne 2009;9(2):116-125.

Sienkiewicz-Jarosz H., Rejdak K. Zawroty głowy; przyczyny, epidemiologia, rodzaje i leczenie. Polski Przegląd Neurologiczny 2018;14(2):67-74.

Burina A., Sinanović O., Smajlović D., Vidović M., Brkić F. Some aspects of balance disorder in patients with multiple sclerosis. Bosnian journal of basic medical sciences 2008;8(1): 80.

Narożny W., Siebert J., Wojtczak R. Epidemiologia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. In Forum Medycyny Rodzinnej 2010; 4(5):356-365.

Kveton JF Symptoms of vestibular disease. In Neurotology. Mosby 2005:176 - 181.

Goebel JA. Practical Management of the Dizzy Patient Lippincott Williams & Wilkins 2008

Latkowski B, Prusiński A. Zawroty głowy (krótkie kompendium). Termedia 2009.

Janczewski G., Latkowski B. Otoneurologia. 2. Bel-Corp 1998.

Litwin T., Członkowska A. Zawroty głowy w praktyce neurologa – diagnostyka i leczenie. Polski Przegląd Neurologiczny 2008;4:82-83.

Brownlee W., Miller D., Fazekas F., Hardy T., Diagnosis of multiple sclerosis: progress and challenges. The Lancet 2017;389(10076):1336-1346.

Szostek-Rogula S., Zamysłowska-Szmytke E. Przegląd skal i testów dla oceny czynnościowej pacjenta z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. Otorynolaryngologia 2015;14(3):144-146.

Gandolfi M., Munari D., Geroin C. Sensory integration balance training in patients with multiple sclerosis: A randomized, controlled trial. Multiple Sclerosis Journal 2015;21(11):1453-1462.

Falls C. Videonystagmography and Posturography. Karger, Basel 2019;82:32-38.

Nielsen JB., Crone C., Hultborn H. The spinal pathophysiology of spasticity — from a basic science point of view. Acta Physiol. 2007;189:171–180.

Kheder A., Padmakumari KS. Spasticity: pathophysiology, evaluation and management. Pract. Neurol. 2012;12:289–298.

Berger T. Multiple sclerosis spasticity daily management: retrospective data from Europe. Expert. Rev. Neurother 2013;13:2–6.

Arroyo R., Massana M., Vila C. Correlation between spasticity and quality of life in patients with multiple sclerosis: the CANDLE study. Int. J. Neurosci. 2013;123:850–858.

Bartosik-Psujek H. Nowoczesne leczenie objawowe w stwardnieniu rozsianym. Polski Przegląd Neurologiczny 2013;9(4):160-171.

Woszczak M. Postępowanie fizjoterapeutyczne w stwardnieniu rozsianym. Polski Przegląd Neurologiczny 2008;4:47-48.

Narożny W., Kocić I. Current therapy of vertigo and balance disorders Otorynolaryngologia 2016;15(2):87-93.

Losy J., Bartosik-Psujek H., Członkowska A. Leczenie stwardnienia rozsianego Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Polski Przegląd Neurologiczny 2016;12(2):80–95.

Majchrzycki M., Łańczak-Trzaskowska M., Gajewska E. Dysfunkcje narządów ruchu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2013;4:102-112

Pasek J, Opara J, Pasek T. Rehabilitation in multiple sclerosis – the challenge in present medicine. Aktualn Neurol 2009;9(4):272-276.

Stachowska M., Grabowska M., Szewczyczak M., Talarska D. The quality of life in patients with multiple sclerosis. Pielęgniarstwo Polskie 2013;4(50):257-161.

Krajewski S., Garczyński W., Zawadka M., Kowalewski M., Jakimiec R., Emert M. Occupational activity of patients suffering from multiple sclerosis. Hygeia Public Health 2014;49(1):134-141.

Brola W., Fudala M. The problem of fatigue in multiple sclerosis. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010;(2):237–243.

Woszczak M. Rehabilitation treatment in multiple sclerosis. Przegląd Neurologiczny 2005;1(3):130-133.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3402232

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)