Nursing - history and development of the profession

Iwona Bożena Wierzbicka

Abstract


The article presents selected key issues that have conditioned the creation of the nursing profession, it’s history, both in the world and in Poland. The influence of the events that changed nursing in Poland from charitable- social activites to independent, self-contained profession was described in the article. The origins of nursing, which reached even to ancient times underwent continuous transformation in the subsequent centuries. All these changes took place thanks to the creators, reformers and organizations. The creation of the International Council of Nurses has contributed to increase the prestige of the profession. There has been a process associated with the development of nursing education and nursing schools, the first to the twenty-first century, where university education universally valid. The legal basis for the profession of nursing and midwifery has been regulated by the Law of 5 July 1996. Based on our review of the literature it found that nursing in Poland changed over the years, but at the present time to struggle with problems, inter alia associated with a deficit of nurses and graduates emigrating abroad in search of work conditioned higher wages than in their native country.

Keywords


history of nursing; nurse profession; nursing in Poland; nurse

Full Text:

PDF

References


B. Brodecka: W Europie i w Polsce. Rozwój kształcenia pielęgniarek. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2007, 6, 12 13.

Uwechia J.: Ancient African Medicine, Egypt (Khemit) and the World (ang.). W: Imhotep and Medical Science – Africa’s Gift to the World [on-line]. africaresource.com, June 8, 2007. / dostęp 18-02- 2019r.

M. Leszczyńska: Zanim pielęgnowanie stało się zawodem. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2018, 6, 7.

Zahradniczek K.: Podręcznik dla studiów medycznych Pielęgniarstwo , PZWL Warszawa 2004, wyd.I, 42.

Ślusarska B.,Zarzycka D.,Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa, Czelej SP.z.o.o. Lublin 2004, wyd.I , 38.

A. Dzierżak, S. Motyka, W. Bomba, J. Dukała Zgromadzenie Siostr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce (1652-2002). II Prowincja krakowska i litewska. Kraków 2002, t. II, 8 -16.

Slosorz T.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek w ujęciu historycznym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (41) 2014 298 299.

Poznańska S., Płaszewska- Żywko.: Wybrane Modele Pielęgniarstwa, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, wyd.I, Kraków 2001, 37 38.

http://www.wmpp.org.pl/pl/tlo-historyczne.html / dostęp 18-02- 2019r.

Poznańska S.: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1988, 52-55.

http://www.nursing.com.pl/Aktualnosci_Kongres_Midzynarodowej_Rady_Pielgniarek_ICN_2273.html / dostęp 18-02- 2019r.

https://www.icn.ch/nursing-policy/international-nursing-review /dostęp 19-02- 2019r.

B. Urbanek: Zmagania o profesję w XIX i XX wieku (do roku 1963). [w:] Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, (red.) B. Urbanek. Wydawnictwo Makmed, Warszawa 2008, 56-79.

Dziedzic S.: Anna Rydlówna: antynomie młodopolskiej legendy i zawodowego zaangażowania Niepodległość i Pamięć 2016 23/1 (53), 217-2018.

Matoga H.: Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincente-6. go à Paulo i jego opiekuńcza działalność. W: Zahradniczek K (red.). Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie. Wydawnictwo Ad Vocem, Kraków 2011, 61-67.

http://www.listdopani.pl/archiwum/rocznik-2012/96-numer-5-204-2012 Prof. Anna Doboszyńska Helen Bridge i Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [dostęp 19-02- 2019].

Dziedzic M.: Hanna Chrzanowska. Biografia niepospolitej pielęgniarki na tle epoki. W kręgu patriotycznej powinności i trudnych wyborów (cz.II), Niepodległość i Pamięć 24/4 (60), 2017, 175.

Dobińska Ż.: Historia i etos zawodu pielęgniarki w Polsce, Przegląd Nauk o Zdrowiu 2 (39) 2014, 174.

I. Wrońska, B. Dobrowolska, T.B. Kulik (red): Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej w Lublinie. Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o., Lublin 2000, 13.

Urbanek B.: Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Wyd. Makmed, Warszawa 2008, 406 408.

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/smolensk-96-wspomnien-janina-fetlinska-ofiara-katastrofy/d8vm40s / dostęp 22-02- 2019r.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1966 roku (Dz. U. Nr 91, poz. 410) tekst jednolity.

Ścieglińska B., Machaj M., Gotlib J. : Adaptacja zawodowa pielęgniarek w nowym miejscu pracy - wybrane zagadnienia. Pielęgniarstwo Polskie 1 (63) 133 134.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) tekst jednolity.

Wrońska I., Krajewska-Kułak E. : Wybrane zadnienia z pielęgniarstwa europejskiego. Czelej, Lublin 2007, 37 38

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r. poz. 1251),) tekst jednolity.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) tekst jednolity.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-z-dnia-15-lipca-2011-r.-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej / dostęp 22-02- 2019r.

Rudnik K.; Odpowiedzialność prawna a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej, Nasze Sprawy Nr 09 [226], Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 2012, 24 25

http://nipip.pl/liczba-pielegniarek-poloznych-zarejestrowanych-zatrudnionych / dostęp 22-02- 2019r.

https://everethnews.pl/newsy/polska-pielegniarka-za-granica / dostęp 22-02- 2019r.

http://ozzpip.pl/przemyslenia-i-podsumowanie-roku-2018 /dostęp 22-02- 2019r.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3386706

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)