Strategies of handling difficult situations by young people on the example of the research among young judo athletes

Patrycja Janowska, Małgorzata Pujszo, Robert Stępniak

Abstract


There were 38 young judo athletes, aged from 9 to 17 years old, who took part in the research during their summer camp. There were 24 boys and 14 girls who completed the questionnaire ‘My strategies of handling difficult situations’ published in ‘Niezbędnik Dobrego Nauczyciela’ edited by prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska in the series IV ‘Monitoring the development during childhood and adolescence TOM 5 supplement’ by Anna I. Brzezińska, Julita Wojciechowska, Beata Ziółkowska, Aleksandra Kram and Marta Molińska with the subtitle ‘Tool box- Early stage of adolescence – How to collect information about teenagers and his environment?’ designed for teens aged: 11/12–14/15 years old. The questionnaire ‘My strategies of handling difficult situations’ consist of 12 statements which are grouped into three subgroups for 4 items in each describing three strategies of handling situations: ‘I’, ‘No one’ and ‘Others/ Adults’. Items in strategy ‘I’ describes teenagers who while in difficult situation try to rely on themselves, have high sense of influencing actions and life situations. People with ‘I’ strategy focus on solving the problem themselves; however, having problems with asking for help. Items describing ‘No one’ strategy are characterized by a passive attitude towards difficult situations. People with that approach to difficult situations avoid confrontation and do not put the blame on themselves. Items presenting ‘Others/Adults’ strategy describe teenagers who in difficult situations turn to adults for instructions on how to cope with them. They tend to blame others for their failures. Frequently they think that it is impossible to avoid difficult situations and their abilities are not good enough to handle them.
Accepted definitions allowed for analysis of strategies used by teenagers to handle difficult situations on the example of young judo athletes.
Gathered data was statistically processed using Excel 2006 and Statistica 7.0.
Strategies

Keywords


strategies; judo; athletes

Full Text:

PDF

References


Katra, G., & Wychowania, Z. P. (2009). Psycholog szkolny wobec wyzwań dorastania. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole.

Liberska, H. (2006). Orientacja przyszłościowa młodzieży a jej środowisko rodzinne.

Talik, E., & Szewczyk, L. (2010). Wybrane zasoby osobiste a strategie radzenia sobie ze stresem u nastolatków.

Pufal-Struzik I.: Percepcja zagrożeń i poziom stresu a możliwości młodzieży w zakresie twórczego radzenia sobie z problemami. „Zdrowie Psychiczne”, 38: 1997, s. 63-69.

Talik, E. (2011). Specyfika stresu szkolnego i strategie radzenia sobie z nim przez młodzież w okresie dorastania. Horyzonty Psychologii i Nauk o Człowieku, 1.

Grygorczuk, A. (2008). Pojęcie stresu w medycynie i psychologii. Psychiatria, 5(3), 111-115.

Włodarczyk, D., & Wrześniewski, K. (2010). Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS). Przegląd Psychologiczny, 53, 479-496.

Borecka-Biernat, D. (2003). Kwestionariusz radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Przegląd Psychologiczny, 46(1), 9-36.

Oniszczenko, W. (1998). Stres to brzmi groźnie. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Ostafińska-Molik, B., & Wysocka, E. (2014). Radzenie sobie w sytuacjach trudnych jako kategoria różnicująca funkcjonowanie młodzieży prawidłowo i wadliwie przystosowanej społecznie–analiza teoretyczna.

Supiński, J., & Kałużny, K. (2016). Poczucie własnej skuteczności oraz umiejscowienia kontroli a styl radzenia sobie ze stresem u lekkoatletów i studentów wychowania fizycznego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 54, 33-38.

Owczarek, A. (2009). Styl radzenia sobie ze stre­ sem a mistrzostwo sportowe w dyscyplinach indywidualnych kobiet i mężczyzn. Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, 19, 67–72.

Turosz, M.A. (2003). Temperament a style radze­ nia sobie ze stresem w dyscyplinach indywi­ dualnych i zespołowych. W: T. Rychta, Grusz­ kowska M. (red.), Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej (t. 4, ss. 84–90). Warszawa: PTNKF.

Okulicz-Kozaryn, K., & Bobrowski, K. (2008). Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i indeksy tych czynników w badaniach nad zachowaniami problemowymi nastolatków. Alkoholizm i narkomania, 21(2), 173.

Wojciszke, B., & Mikiewicz, A. (2003). Nacisk rodziców na moralność i sprawność w wychowaniu chłopców i dziewcząt. Przegląd Psychologiczny, 4, 425-439.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2013). Różni czy tacy sami? Dziewczynki i chłopcy jako przedmiot i podmiot edukacji. Poprzez praktykę do profesjonalizmu. Przygotowanie do zawodu nauczyciela, 123.

Pujszo, R., Skorupa, H., Smaruj, M., Sybilski, Z., & Wolska, B. (2006). Koncentracja uwagi i efekt placebo w kontroli postawy ciała (badania pilotażowe). [w]: Człowiek - jego bioelektryczna konstrukcja a percepcja muzyki: studium monograficzne Uniwersytet Śląski: praca zbiorowa, pod red. A. Adamskiego. 77-83.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3384312

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)