Early hospital rehabilitation in patients with a performed intestinal stoma

Magda Kucharczuk, Hanna Sikorska, Karolina Małgorzata Juraszek, Karol Tkaczyński

Abstract


An intestinal stoma is an intentional connection between the light of the small intestine (ileostomy) or the large intestine (colostomy) and the skin surface. The aim of the study was to present the topic of early hospital rehabilitation in patients who had to have a selected stoma as a result of the procedure. Rehabilitation is a supplement to surgical treatment and conditions good functioning of the patient after surgery. The main components of the therapy are: respiratory exercises, exercises of expectoration and effective coughing, wound stabilization, learning to change position from lying to sitting, anticoagulation exercises, general development exercises, verticalisation. More and more often, the rehabilitation is complemented by the use of kinesiology taping. Properly conducted physiotherapy may bring measurable benefits to the patient in the form of functional improvement and return to efficiency before surgery, or reduction of the degree of disability. The patient improvement plan is subject to constant modification by the therapist and is adapted to the physical and mental abilities of the patient on a given day. An important element in the healing process of patients with a performed stoma is the interdisciplinary care provided by all members of the therapeutic team: a doctor, a nurse, a physiotherapist, a psychologist, a nutritionist.

Keywords


physiotherapy; rehabilitation; stoma; surgery

Full Text:

PDF

References


Banasiewicz T., Krokowicz P., Szczepkowski M. (red.) Stomia prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. Termedia Poznań 2014 str. 25-26, 131-133

Bączyk G., Głowacka A., Kozłowska K., Niewiadomska E. Ocena stopnia samodzielności chorych z przetoką jelitową. Pielęgniarstwo Polskie 2016;3(61): 360-366

B. Falkenberg, H. Lippert. Stomie końcowe. Der Chirurg 1999; 70: 643-649 komentarz: prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki Medycyna Praktyczna 2012: 11

Szmidt J., Kużdżała J. Podstawy Chirurgii tom 2. Medycyna Praktyczna Kraków 2010, 804-805

Gastecka A., Tarkowska M., Szeliski K., Głowacka-Mrotek, Buhl M., Nowikiewicz T., Zegarski W., Drewa T. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u pacjentów z wyłonioną stomią w wyniku leczenia wybranych chorób nowotworowych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2018;3(56): 287-293

Woźniewski M., Kołodziej J. Rehabilitacja w chirurgii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006

Woźniewski M. (red.) Fizjoterapia w chirurgii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2012

Mackiewicz-Milewska M., Mackiewicz Z., Hagner W. Problemy rehabilitacyjne chorych z dużymi przepuklinami brzusznymi. Chirurgia Polska 2007;9(4): 231–236

Trojan G., Jaźwa P., Kułtys J. Rola i miejsce fizjoterapii w leczeniu pacjentów chirurgicznych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu rzeszowskiego 2005;1: 71-76

Ławnik A. Rehabilitacja pacjentów ze stomią jelitową. Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1): 84–87

Woźniewski M. (red.) Fizjoterapia w onkologii Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2012 str. 1-18

Szczegielniak J., Krajczy M., Bogacz K., Łuniewski J. Kinesiotaping w fizjoterapii po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej. Fizjoterapia Polska 2007;3(4): 299-307

Mosiejczuk H., Lubińska A., Ptak M., Szylińska A. Kinesiotaping jako interdyscyplinarna metoda terapeutyczna. Pomeranian J Life Sci 2016;62(1): 60-66

Tantawy S., Kamel D. Effect of kinesio taping on pain post laporoscopic abdominal surgery: randomized controlled trial. International Journal of Therapies and Rehabilitation Research 2015;4(5): 250-255

Krajczy M., Krajczy E., Szczegielniak A. Plastrowanie dynamiczne po zabiegach chirurgicznych na jamie brzusznej. Vademecum Fizjoterapeuty 2015;3: 8-14

Chochowska M., Marcinkowski J., Klimberg A. Terapia manualna w pracy z blizną po operacji cięcia cesarskiego. Hygeia Public Health 2017;52(2): 151-156

Lewandowska I., Kowalik J., Kopański Z., Skura-Madziała A., Furmaniak F. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową. Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue 2011;2: 9-10
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3383219

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)