Assessing the risk of falls of older people using specialized diagnostic tests

Aleksander Florczak, Beniamin Szmelcer, Natalia Krakowska, Aleksandra Fortuna, Patrycja Wszelaki, Daria Zaborna, Michał Wilczyński, Justyna Ciepłuch, Natalia Skierkowska, Mariusz Wąsicki, Mateusz Modrzejewski, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Background: The phenomenon of population aging, resulting in an increase in the number of elderly people in need of medical assistance, necessitated the development of geriatric medicine. Its key assumption is to improve the quality of life of older people through early recognition, prevention and treatment of diseases of old age.
Material and methods: Analysis of available literature, articles in the Google Scholar and PubMed database using keywords: geriatrics, aging process, falls
Results: The fall belongs to a group of great geriatric problems contributing to the phenomenon of senile disability. The result of disturbances in the balance and problems associated with the weakening of the musculoskeletal system is a fall, which has very serious consequences for the health and functioning of an older person. The most important diagnostic tests related to falls of older people include: Timed Up & Go Test (TUG), Dynamic Gait Index (DGI), The Step Test, Stop Walking When Talking (SWWT), Four Square Step Test (FSST)
Conclusions: Falling older people is statistically one of the biggest problems of this age group, and at the same time causing a huge number of complications in the lives of geriatric patients, which is why their prevention is so important. There is a further need for research and discussion on the effectiveness of forms of diagnostic to prevent the falls of older people

Keywords


geriatrics; aging process; falls

Full Text:

PDF

References


Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P.: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2012; s. 275-295

Kocemba J., Skalska A. Grodzicki T.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej.

Via Medica, Gdańsk 2007; s. 2-42

Edbom-Kolarz A., Marcinkowski T J.: Upadki osób starszych – przyczyny, następstwa, profilaktyka. Hygeia Public Health 2011; 46, 3: 313-318

Borzym A.: Upadki osób w podeszłym wieku – przyczyny, konsekwencje

i zapobieganie. Psychogeriatria Polska 2011; 6, 2: 81-88

Borowicz A. M.: Problem upadków osób starszych. Rehabilitacja w Praktyce 2014;

: 21-26

Borowicz A. M., Kaczmarek P., Pawlaczyk M.: Starość w kontekście społecznym

i zdrowotnym. Wykorzystanie skali Tinetti do programowania rehabilitacji osób

starszych. Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej 2016; 1, 11

Bień B., Broczek K.: Pomocnicze materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń

z zakresu opieki geriatrycznej opracowane w ramach projektu systemowego

Wsparcie sytemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki

geriatrycznej. Warszawa 2012 (aktualizacja z 2013.03.04)

Kocemba J., Skalska A. Grodzicki T.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej.

Via Medica, Gdańsk 2007; s. 2-42

Ignasiak Z., Domaradzki J., Skrzek A.: Zmiany inwolucyjne narządu ruchu a ryzyko

złamań. Medycyna Fizykalna, 2011; 17, 3: 179-183

Kario K., Tobin J. N., Wolfson L. I., Whipple R., Derby C. A., Singh D., Marantz P.

R., Wassertheil -Smoller S.: Lower standing systolic blood pressure as a predictor of

falls in the elderly: a community-based prospective study. JACC 2001; 38, 1: 246-

Worach-Kardas H.: Starość w cyklu życia, społeczne i zdrowotne oblicza późnej

dorosłości. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2015; s. 15-54

Sp. z o. o., Warszawa 2016; s. 11-23

Kocemba J., Skalska A. Grodzicki T.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej.

Via Medica, Gdańsk 2007; s. 2-42

Świątek J., Urodow W.: Profilaktyka upadków u ludzi w podeszłym wieku.

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2013; 3, 2: 195-200

Thapa P. B., Gideon P., Cost T. W., Milam A. B., Ray W. A.: Antidepressants and

the risk of falls among ????nursing home residents. N Engl J Med 1998; 339, 13: 875-

Haney E. M., Chan B. K. S., Diem S. J., Ensrud K. E., Cauley J. A., Barrett-Connor

E., Orwoll E., Bliziotes M.: Association of low bone mineral density with Selective

Serotonin Reuptake Inhibitor use by older men. Arch Intern Med 2007; 167: 1246-

Moore M., Barker K.: The validity and reliability of the four square step test in

different adult populations: a systematic review. Systematic Reviews 2017; 6: 187

Niino N,Tsuzuku S., Ando F., Shimokata H.: Frequencies and circumstances of falls

in the National Institute for Longevity Sciences, Longitudinal Study on Aging. J

Epidemiol 2000; 10: 90-94

Tinetti M. E., Speechley M., Ginter S. F.: Risk factors for falls among elderly persons

living in the community. N Engl J Med 1988; 319: 1701-1707

Bartoszek A., Kocka K., Bartoszek A., Ślusarska B., Nowicki G., Jamrozik K.:

Wybrane czynniki ryzyka upadków wśród osób starszych mieszkających

w środowisku wiejskim. Journal of Education, Health and Sport 2016; 6, 8: 625-636

Fedyk-Łukasik M.: Całościowa Ocena Geriatryczna w codziennej praktyce

geriatrycznej i opiekuńczej. Geriatria i Opieka długoterminowa 2015; 1, 1: 1-5

Golec J., Szczygieł E., Szot P.: Przegląd wybranych testów funkcjonalnych,

stosowanych w ocenie ryzyka upadków u osób starszych . Gerontologia Polska, 2008;

, 1: 12-17

Mathias S., Nayak U., Isaacs B.: Balance in elderly patients the „Get-up and Go” test.

Arch. Phys. Med. Rehabil. 1986; 67: 387–389

Podsiadło D., Richardson S.: The timed „Up and Go”: a test of basic functional

mobility for frail elderly persons. J. Am. Geriatr. Soc. 1991; 39: 142–148

Dite W., Temple V. A.: A clinical test of stepping and change of direction to identify

multiple falling older adults. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2002; 83: 1566–1571

Szostek-Rogula S., Zamysłowska-Szmytke E.: Przegląd skal i testów dla oceny

czynnościowej pacjenta z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi.

Otorynolaryngologia 2015; 14, 3: 141-149

Andersson A. G., Kamwendo K., Seiger A. i wsp.: How to identify potential fallers

in a stroke unit: validity indexes of four test methods. J. Rehabil. Med. 2006; 38: 186–

Moore M., Barker K.: The validity and reliability of the four square step test in

different adult populations: a systematic review. Systematic Reviews 2017; 6: 187

Tinetti M E., Baker D I., Mc Vay G.: A multifactorial intervention to reduce the risk

of falling among elderly people living in the community. N. Engl. J. Med. 1994; 331:
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3376972

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)