The psychic resilience on an example of some martial arts fighters

Małgorzata Pujszo, Patrycja Janowska, Robert Stępniak

Abstract


There were 76 persons who practice different martial arts (Aikido, Muay Thai/ Kickboxing, Judo) and 25 persons who did not practice any form of recreational activity, who took part in the research about men psychic resilience. The data was gathered through completing the survey ‘The resilience Scale RS-13’ by Kareny Leppert. The test results were divided experimentally into three elements. There were significant changes in resilience along with the training experience observed. However; the changes in numbers and resilience’s elements trends did not provide unambiguous answer whether the experiment was successful or not.

Keywords


psychic; fighters

Full Text:

PDF

References


Leszczyńska, A. (2013). Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (45), 179-189.

Birch, K., MacLaren, D., & George, K. (2008). Fizjologia sportu. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gruszczyńska, M., Bąk-Sosnowska, M., & Plinta, R. (2015). Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health, 50(4), 558-565.

Judycki, S. (2008). Filozofia sportu. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dostęp (URL): http://www. kul. pl/files/57/wydzial/judycki/filozofia_sportu.

Pietrzak, H., & Cynarski, W. J. (2000). Psychologia duchowej drogi sztuk walki. Rocznik Naukowy Ido-Ruch dla Kultury, 1, 202-210.

Cynarski, W. J. (2000). Filozofia sztuk walki. IDO Ruch dla Kultury, 1, 26.

Piwowarski, J. (2011). Bezpieczeństwo i samodoskonalenie jako elementy świętej Drogi Wojownika. Zeszyt Naukowy Apeiron, 6, 231-245.

Słopecki, J. Nauczanie. (2008).Zasady i praktyczna wiedza o walce mistrza sztuk walki/The teaching, the rules and a martial arts Master’s practical knowledge of combat. Ido - Movement for Culture, 8: 66-71

Saska-Dymnicka, J. (2011). Sport młodzieżowy kuźnią charakteru i postaw prospołecznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (78 Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji), 113-125.

Cynarski, W. J., & Litwiniuk, A. (2000). Metody przygotowania psychicznego

w sztukach walki. Rocznik Naukowy Ido-ruch dla kultury, 2, 211-215.

Grzegorzewska, I. (2011). Odporność psychiczna dzieci i młodzieży - wyzwanie dla współczesnej edukacji. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 1(53), 37-51.

Schumacher, J., Leppert, K., Gunzelmann, Th., Strauß, B., Brähler, E. (2005). Resilienzskala - Ein Fragebogen zur Erfassung der psychischen Widerstandsfähigkeit als Personmerkmal,Zeitschrift für Klinische Psychiatrie und Psychotherapie, 53 (1), 16-39.

Leppert, K., Koch, B., Brähler, E., & Strauß, B. (2008). Die Resilienzskala (RS) - Überprüfung der Langform RS-25 und einer Kurzform RS-13. Klinische Diagnostik und Evaluation, 1(2), 226-243.

Campbell-Sills, L., Cohan, C.L., Stein, M.B. (2006). Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy, 44, 585–599.

Tugade, M.M., Fredrickson, B.L., Feldman Barrett, L. (2004). Psychological resilience and positive emotional granularity: Examining the benefits of positive emotions on coping and health,J Pers, 72 (6), 1161-1190.

Kadzikowska-Wrzosek, R. (2011). Wytrwałość i skuteczność działania: wpływ kontekstu sytuacyjnego i siły woli. Roczniki Psychologiczne, 14(2), 159-187.

Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition and Emotion, 23, 4-41.

Józefik, B., Iniewicz, G., & Ulasińska, R. (2010). Wzory przywiązania, samoocena

i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej. Psychiatria Polska, 44(5).

Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., & Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga - polska adaptacja metody. Psychologia społeczna, 2(02), 164-176.

Carver, C.S., Scheier, M.F., Segerstrom, S.C. (2010). Optimism. Clin Psychol Rev.; 30(7): 879–889.

Potempa, K. (2013). Optymizm a zdrowie. Medycyna Ogólna i Nauki

o Zdrowiu, 19(2).

Derbis, J., & Jędrek, K. (2010). Poczucie jakości życia a osobowość sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych. Przegląd psychologiczny, 53(1), 9-32.

Walczak, M., & Tomczak, M. (2011). Poczucie jakości życia jako efekt zaspokojenia potrzeb psychologicznych i zróżnicowania motywacji do aktywności fizycznej. Zeszyty Naukowe, (689), 219-240.

Wilczyńska, D., & Zarańska, B. (2003). Samoocena ciała u kobiet uprawiających i nie uprawiających sportu. [W]: M. Grdeń, H. Grabicka, M., Żmudzka-Brodnicka (red.), Nowoczesne odmładzanie w kontekście zdrowia, estetyki i etyki (ss. 139–158). Gdańsk: Athenae Gedanenses.

Poprawa, R. (2008). Samoocena jako miara podmiotowych zasobów radzenia sobie

i szczęścia człowieka. Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, 103-122.

Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., & Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga–polska adaptacja metody. Psychologia społeczna, 2(02), 164-176.

Rotter, I., Kotwas, A., Kemicer-Chmielewska, E., & Watral, A. (2015). Aktywność fizyczna jako czynnik redukujący zachowania agresywne u młodzieży w wieku gimnazjalnym. Pomeranian Journal of Life Sciences, 61(4).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3372128

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)