Effects of health behaviours on the quality of life of patients following intervention cardiology procedures

Karolina Juraszek, Zdzisława Kalisz, Marcin Wojtkowiak, Magda Kucharczuk, Justyna Kalisz, Stanisław Krajewski

Abstract


Introduction: Diseases of the cardiovascular system are the main health problem of the population not only Polish, but also highly developed countries. Invasive treatment largely contributes to the reduction of mortality, cardiac complications and improves the quality of life of patients. Paying attention to the quality of life of people after cardiac episodes, can help to modify and achieve better therapeutic effects.
The aim of a study: Assessment of the impact of health behaviours on the quality of life of patients following intervention cardiology procedures.
Material and methods: The study was carried out on a group of 100 people, treated in the Department of Cardiology, the Department of Intensive Cardiac Supervision, the Hemodynamic Work of the Multidisciplinary Hospital of Ludwik Blazek in Inowroclaw.
A questionnaire consisting of 22 single-choice questions was used to assess the quality of life of patients.
Conclusions: 1. Close to 60% of respondents positively determines their quality of life.
2. The relationship between the effects of pro-health behaviours and quality of life has not been demonstrated. 3. The level of patient awareness of positive health behaviours is small, only a minority progresses according to their principles. 4. Unconsciousness of the health status of patients of the branch causes no reference to staff recommendations. 5. Alarming is prefering anti-health behaviour.

Keywords


quality of life; diseases of the cardiovascular system

Full Text:

PDF

References


Bujok G., Tombarkiewicz M. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia jako nowy problem kliniczny. Wiadomości lekarskie nr 58 (91-92), s.67.

Shipper H. Quality of life: Principles of the clinicalparadigm. J. PsychosocialOncol 1990 nr8 (23), s. 171.

Klocek M., Kawecka-Jaszcz. Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Termedia Poznań 2006, s. 157.

Ostrzyżek A. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Problemy Higieniczno epidemiologiczne, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, 2008, nr 89 (4), s. 467.

Rykała J., Kwolek A. Wpływ wybranych czynników na jakość życia oraz stan funkcjonalny pacjentów po udarze mózgu. Przegląd Med. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, 4., s. 384-391

Wojtyniak B., Goryński P. Sytuacja zdrowotna ludności polski i jej uwarunkowania. Raport NIZP-PZH, Warszawa 2016,s.54.

Szyguła-Jurkiewicz B., Kowalska M., Mościński M. Praca poglądowa - jakość życia jako element oceny stanu zdrowia i efektywności leczenia chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Folia Cardiologica Excerpta 2011, tom 6 nr 1, s.67.

Reczek A., Stańczykiewicz-Kudła K., Brzostek T. Jakość życia chorych po wszczepieniu stymulatora serca. Pielęgniarstwo Chirurgiczno Angiologiczne 2012,2.,s. 107-113.

Jankowski P. Zasady profilaktyki chorób układu krążenia w 2018 roku. Kardiologia inwazyjna 2017 nr 6 (12)., s. 42.

http//www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie-krwionosny/kardiologia-inwazyjna-zabiegi 44104.html (dostęp 05.03.2018.,godz.18:50)

Kopeć G., Jankowski P., Pająk A., Drygas W. Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia . Jankowski P., Opolski G., Stępińska J.: Nowoczesny system organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewencji w Polsce. Medycyna Praktyczna, Kraków 2015, s. 237.

Piepoli M.F., Benzer W., Bjarnason-Wehrens B. Secondary prevention through cardiac rehabilitation. European J. Cardiovascular Prevention Rehabilit. 2010; 17:

s. 1-17

Gałaszek M., Eysymontt Z. Aktualny stan rehabilitacji kardiologicznej w Polsce. Raport Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2012; s.23.

Mittag O., Schramm S., Bohmen S. Medium-term effects of cardiac rehabilitation in Germany. EUR. J. Prevention Rehabilitation. 2011: 18; s.588.

Zaczek R., Balsam P., Peller M. Wpływ rehabilitacji kardiologicznej po zawale serca na mikrowoltowy alternant załamka T oraz czynniki ryzyka wyniku nieujemnego. Kardiologia Inwazyjna 2017., nr 12, s. 50.

Kurpas D., Bąk E., Seń M., Wróblewska I., Mroczek B. Jakość życia pacjentów oddziału kardiologii inwazyjnej. Family Medicine & Primary Care Review., Wydawnictwo Continuo; 2014;16,2: s. 120-123.

Kurowska K., Korecińska M. Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia chorych po zabiegach kardiochirurgicznych. Pielęgniarstwo Chirurgiczno Angiologiczne., 2012,1., s. 20-25.

Orłowski P., Humańska M. Jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej 2017 nr 2 30-44

Uchamowicz I. Wpływ cukrzycy na jakość życia chorych po angioplastyce tętnic wieńcowych w różnych postaciach klinicznych choroby niedokrwiennej serca, praca doktorska 2008., s.

Sawicka K., Grządka A., Łuczyk R., Wawryniuk A., Prazal M., Daniluk A. Świadomość czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób po zawale mięśnia sercowego. Jurnal of Education, Health and Sport 2016;6(12)., s. 811.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3371663

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)