The onerous consequences of pregnancy and childbirth

Michał Tobiasz, Agnieszka Turkosz, Maciej Tobiasz, Paweł Polski, Rafał Wójcik

Abstract


Pregnancy is a physiological condition characterized by changes in the functioning of the female body. These changes, referred to as pregnancy adaptation, are necessary both for the development of the foetus and are an expression of the mother's defense against an invasion of the tissues of the foetus egg, which is harmful to her body. Large adaptive changes in anatomy, physiology and metabolism determine the proper course of pregnancy and childbirth. Unfortunately, there are also negative effects of these changes - weakened tissues, increased intraabdominal pressure, irreversible changes in the whole body. [16]
Childbirth (especially vaginal) leads to damage to the fascial-muscular-nerve structures. These structures ensure proper statics and function of the pelvic floor, and their damage may cause functional abnormalities. [8]

Keywords


pregnancy; haemorrhoids; urinary incontinence; cellulite

Full Text:

PDF

References


Abid Keen M: Striae distensae: What’s new at the horizon? British Journal of Medical Practitioners, 2016, 9 (3)

Abramowitz L., Sobhani I., Benifla J.L. i wsp.: Anal fissure and thrombosed external hemorrhoids before and after delivery. Dis. Colon Rectum, 2002; 45: 650–655

Aoki Y, Brown H.W, Brubaker L, Cornu,J.N, Daly J.O, Cartwright R: Urinary incontinence in women. Nature Reviews Disease Primers 2017, 6 (3)

Bender S, Borowski J, Borkowski T, Torz C, Radziszewski P: Nietrzytmanie moczu. Medycyna po Dyplomie 2011(20); 6(183): 73-80

Grant S, Pietrzak L, Spring M: Broad Overview of a Clinical and Commercial Experience with CoolSculpting. Anesthrtic Surgery Journal 2013, 33 (6), 835-846

Hicks T.L., Goodall S.F., Quattrone E.M. i wsp.: Postpartum sexual functioning and method of delivery: Summary of the evidence. J. Midwifery Womens Health, 2004; 49: 430–436

Ingargiola M.J, Motakef S., Chung M.T, Vasconez H.C, Sasaki G.H:Cryolipolysis for Fat Reduction and Body Contouring: Safety and Efficacy of Current Treatment Paradigms. Plastic and Reconstructive Surgery 2015, 135 (6), 1581-1590

Leeman L.M, Rogers R.G: Współżycie płciowe po porodzie. Aktywność seksualna kobiety po urodzeniu dziecka. Obstetrics & Gynecology, 2012; 119 (3): 647–655 dostęp: https://www.mp.pl/ginekologia/ginekologia-ogolna

Lewicka M, Sulima M, Pyć M, Stawarz B, Stasiak-Kosarzycka M, Wiktor H: Ocena ryzyka zaburzeń statyki narządu rodnego wśród kobiet. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 398-401

O’Boyle A.L, O’Boyle J.D, Magann E.F. i wsp: Anorectal symptoms in pregnancy and the postpartum period. J. Reprod. Med., 2008; 53: 151–154

Patel D.A, Xu H, Thomason A.D. i wsp: Childbirth and pelvic floor dysfunction: an epidemiologic approach to assessing prevention opportunities at delivery. Am. J. Obstet. Gynecol., 2006; 195: 23–28

Persu C, Chapple CR, Cauni V, Gutue S, Geavlete P: Pelvic Organ Prolapse Quantification System (POP-Q) – a new era in pelvic prolapse staging. Journal of Medicine and Life Vol. 4, No.1, January‐March 2011, pp.75‐81

Radziszewski P, Dobroński P. Nietrzymanie moczu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008:17-42

Rechberger T, Miotła P, Futyma K, Bartuzi A, et el: Czynniki ryzyka defektów dna miednicy u kobiet zakwalifikowanych do operacji rekonstrukcyjnych – polskie badanie wieloośrodkowe. Ginekol Pol. 2010, 81, 821-827

Sand PK, Richardson DA, Staskin DR, et al. Pelvic floor electrical stimulation in the treatment of genuine stress incontinence: a multicenter, placebo-controlled trial. Am J Obstet Gynecol 1995;173:72-79

Sawicka M: Socjomedyczne aspekty spóźnionego macierzyństwa. Rodzina w czasach szybkich przemian. Roczniki socjologii rodziny XIII AM POZNAŃ 2001

Spławska-Matuszczak K, Szymanowski K, Kądziołka P, Opala T: Nietrzymanie moczu u kobiet – krótki rys historyczny oraz najnowsze badania i osiągnięcia w zakresie ww. problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem czynników położniczych i sposobu porodu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (46) 2016

Surendra B, Haritha B, Daasaradhi B, Ramana R: Modified and Simplified Stamey’s Procedure for Stress Urinary Incontinence: A Comparative Clinical Study. International Journal of Scientific Study 2015, (3) 7, 230-232. DOI: 10.17354/ijss/2015/483

Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Tom I. Medycyna Praktyczna, Kraków 2007

Szymanowski P, Szweda H, Szepieniec W.K, Zarawski M, Malanowska E, Świś E, Jóźwik M: Rola defektu apikalnego w patogenezie obniżenia narządów miednicy mniejszej: cystocele z defektem apikalnym. Państwo i Społeczeństwo 2017 (XVII) nr 4

Timur-Taşhan S, Beji NK, Aslan E, Yalçin Ö. Determining lower urinary tract symptoms and associated risk factors in young women. Int J Gynaecol Obstet. 2012 Jul;118(1):27–30

Wald A, Bharucha A.E, Cosman B.C, Whitehead W.E. Postępowanie w nienowotworowych chorobach odbytnicy i odbytu. Podsumowanie wytycznych American College of Gastroenterology 2014.American Journal of Gastroenterology, 2014; 109: 1141–1157

Wałęga P, Romaniszyn M ,Wręczycka-Cegielny P. Choroby proktologiczne u kobiet w ciąży i połogu. Medycyna Praktyczna dostęp: https://www.mp.pl/gastrologia/wytyczne 2014

Wilson P, George M, Imrie J. Vaginal electrostimulation for the treatment of genuine

stress incontinence. Aust. NZ J Obstet Gynecol 1997;37: 446-449
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3370500

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)