Use of botulinum toxin in children with cerebral palsy

Monika Stecko, Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Magda Fraszczyk, Agnieszka Kordek

Abstract


Cerebral palsy in children is a syndrome of disorders resulting from damage to the central nervous system in its early development [1]. Damage to the structure of the upper motor neuron during its early development leads to dysfunction of the central motor control system and, consequently, to impairment of the child’s functional development [2,3]. The consequences of damage to the central motor control system include the presence of muscular tension disorders, especially spasticity [4,5].
Botulinum toxin is one of the many pharmacological agents used to reduce spasticity. Botulinum toxin therapy is one of the most effective and currently safest methods for the treatment of spasticity in children [6].

Keywords


cerebral palsy; spasticity; botulinum toxin

Full Text:

PDF

References


Milewska A. , Mileańczuk-Lubecka B.,A. , Kochanowski J. , Werner B.: Analiza czynników ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego. Nowa Pediatria 2011, 4, 79-84.

Gugała B, Snela S: Mózgowe porażenie dziecięce – rys historyczny i poglądy na temat istoty schorzenia. Pielęgniarka i Położna 2006; 3: 25-26.

Matyja M., Nowotny J.: Zasady rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego-aspekty teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Metodyczno-Naukowe, AWF, Katowice 1996:8, 5–14.

Pogorzelczyk M , Gajewska E.: Terapia Dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z Punktu Widzenia Fizjoterapeuty. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1 (38) 2014, 43-47.

Nowotny J., Czupryna K., Domagalska M.: Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurologia Dziecięca, 2009, 35: 53-60.

Mirska A, Kułak W.: Terapia spastyczności toksyną botulinową w mózgowym porażeniu dziecięcym. Neurologia Dziecięca. Vol. 18/009, nr 6, 59-63.

Domagalska M., Czupryna K., Szopa A. et al.: Specyficzne i alternatywne sposoby terapii dzieci z porażeniem mózgowym. Neurol. Dziec., 2005:14, 7–15.

Nowotny J.: O racjonalne podejście do usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurol. Dziec., 1993:1, 29–36.

Domagalska M., Czupryna K., Szopa A. et al.:Wzorce postawno-lokomocyjne dzieci z m.p.dz.

a programowanie rehabilitacji. Fizjoter. Pol. 2007:7, 320–331.

Wilk T., Malinowska-Matuszewska M., Bilski J., Niewęgłowska-Wilk M.: Ocena skuteczności terapii toksyną botulinową u dzieci chodzących samodzielnie ze spastyczną postacią diplegii oraz hemiplegii w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Zeszyty Naukowe WSSP, TOM

– 2013, 129-134.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jad_kiełbasiany

Domżał T.M.: Toksyna botulinowa w praktyce lekarskiej. Wyd. Czelej, Lublin 2002

https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/WNoZ_jednostki/wnoz-k-rehabilitacji-dzieciecej/artykul_toksyna_botulinowa.pdf

Jankovic J.: Treatment of dystonia. Lancet Neurol 2006; 5: 864–872.

Benecke R., Dressler D.: Botulinum toxin treatment of axial and cervical dystonia. Disabil Rehabil 2007; 29: 1769–1777.

Koman L.A., Smith B.P., Shilt J.S.: Cerebral Palsy. Lancet 2004; 363: 1619–1631.

Sławek J.: Toksyna botulinowa typu A w leczeniu spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym –podstawy teoretyczne i praktyczne skutecznej terapii. Ortop Traumatol Rehabil 2001; 4: 541–546.

Sławek J.: Rola toksyny botulinowej w terapii neurologicznej. Post Psych Neurol 1997; 6: 193-200.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3354824

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)