The specifics of nursing care for a geriatric patient

Anna Pawłowska, Ewa Kupcewicz

Abstract


According to the forecast data in 2050, every fifth inhabitant of Poland will be in the elderly population. According to the WHO definition, a person who has over 60 years of age qualifies for geriatric care. A geriatric patient is a specific subject of nursing care due to the multitude and diversity of the course of many health problems. Extending the average life expectancy of the inhabitants of Poland is a fact that should be accepted and take holistic and individual actions towards the patient so that they meet his numerous bio-psycho-social needs. They are a determinant of the quality of health services provided. Senior care should be provided by professionals who will make an in-depth analysis and give the patient multidirectional help. It is also necessary help the family both in a situation where the patient lives alone at home, as well as when he is admitted to the hospital. The aim of the work is to show the problems of a geriatric patient staying in the hospital and the essence of nursing activities in caring for him. Because they have a big impact on the health and quality of life of seniors.

Keywords


geriatric patient; nursing care; health problems

Full Text:

PDF

References


Adamczyk M.D. Starzenie się społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla

zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2017; 106-113.

Bień B., Błędowski B., Broczek K. Standardy postępowania w opiece geriatrycznej

Gerontol Pol 2013; 21(2): 33–47.

Wieczorowska¬–Tobis K. Zmiany narządowe w procesie starzenia. Pol Arch Med

Wewn 2008; 118: 63-69.

Czapla L., Markocka- Mączka K., Knast W., Woźniak S., Nienartowicz M. Wyniki

leczenia operacyjnego chorych po 80. roku życia. Adv Clin Exp Med 2004; 13(2): 285–289.

Dobińska Ż. Opieka pielęgniarska - wybrane zagadnienia teoretyczne. Pol Prz Nauk Zdr 2014; 38: 59-63.

Niechwiadowicz - Czapka T. Wybrane zagadnienia opieki pielęgniarskiej w aspekcie przygotowania psychicznego pacjenta do zabiegu chirurgicznego. Piel Zdr Publ 2014; 4(2): 155 – 159.

Niechwiadowicz-Czapka T. Rola i zadania pielęgniarki w zakresie przygotowania psychicznego pacjenta do operacji. Puls Uczelni 2014; 8(2) :36-44.

Fedyk-Łukasik M. Całościowa ocena geriatryczna w codziennej praktyce geriatrycznej i opiekuńczej. Gerontol Pol 2015; 1: 1-5.

Moczydłowska A., Krajewska - Kułak E., Kózka M., Bielski K., Kulesza - Brończyk B., Kalandyk H. Oczekiwania chorych wobec personelu pielęgniarskiego. Probl Pielęg 2014; 22(4): 464 - 470.

Lejka Lezerowicz M., Trylińska-Tekielska E. Problemy pacjenta geriatrycznego- aspekt rehabilitacyjny, psychologiczny, społeczny. Gerontol Pol 2017; 25: 123-127.

Kuklo S. Tajemniczy zmysł dotyku. Mag Pielęg Położ 2017; 6: 34-35.

Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K., Ciosek A. Problemy związane z adaptacją oraz oczekiwania hospitalizowanych osób w starszym wieku. Gerontol Pol 2008; 16:41 - 46.

Pabiś M., Babik A. Najczęstsze problemy osób w wieku podeszłym na podstawie analizy „zespołów geriatrycznych” Med Rodz 2007; 3: 62-65.

Szpringer M., Wybraniec-Lewicka B., Czerwiak G., Michalska M., Krawczyńska J. Upadki i urazy wieku geriatrycznego. Stud Med 2008; 9: 77-81.

Ksiądzyna D., Szeląg A. Specyfika farmakoterapii pacjentów w podeszłym wieku. Psychogeriatria Pol 2013; 10(3): 115-126.

Wójkowska-Mach J., Heczko P. Problem nietrzymania moczu i stolca a zakażenia u chorych hospitalizowanych oraz pensjonariuszy domów opieki długoterminowe. Probl Pielęg 2009; 3(17): 246-249.

Broczek K. Zapalenie płuc u osób w podeszłym wieku. Med Dypl 2012.

Wojszel B. Niedożywienie i dylematy leczenia żywieniowego w geriatrii. Post Nauk Med 2011; 8: 649-657.

Makara-Studzińska M., Madej A. Samotność wśród osób starszych. Med Dypl 2016; 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3345013

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)