The most common spinal defects among children and adolescents

Monika Joanna Stecko, Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Anna Fabian-Danielewska, Martyna Maciejewska, Inga Janik-Fuks, Joanna Harasimowicz, Agnieszka Kordek

Abstract


Correct posture is a harmonized system of individual parts of the body in relation to each other and in relation to the mechanical axis of the body, maintained at minimum tension of the muscular and nervous systems [1,2,3]. Any postural defect is commonly referred to as a bad posture. According to Wilczyński, these are changes in an upright, free position of the body, which differ significantly from the typical posture of a given gender, age, constitutional structure and race, which are the result of pathological changes and may occur at all body levels [4,5,6].
The most common postural defects associated with the spine include concave, round, round-concave, flat and scoliosis back.
Problems that occur in relation to each disease are not only a part of bad posture and do not concern only the spine itself. This is a complex problem and it is necessary to approach the subject holistically and in many directions.

Keywords


correct posture; bad posture; concave back; round back; round-concave back; flat back; scoliosis

Full Text:

PDF

References


Kasperczyk T. (1998). Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie. Wydanie V, Kraków.

Rosa K., Muszkieta R., Zukow W., Napierała M., Cieślicka M.: Częstość występowania wad

postawy u dzieci z klas I-III Szkoły podstawowej. Journal of Health Sciences. 2013;3(12):107-136.

Bankovich M.: Epidemiologiczne występowaniе wad postawy u dzieci – czynniki ryzyka.

Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. No. 4,

: 7-11.

Nowotny-Czupryna O.: Profilaktyczne aspekty diagnostyki i terapii wad postawy ciała. W: Wady

postawy ciała u dzieci i młodzieży. Profilaktyka–Diagnostyka–Terapia. (red.) Nowotny J. WSA,

Bielsko-Biała, 2009.

A. Górecki, J. Kiwerski, I.M. Kowalski, W. Marczyński, J. Nowotny, M. Rybicka, U. Jarosz, M.

Suwalska, W. Szelachowska-Kluza: Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku

nauczania i wychowania - rekomendacje ekspertów. Pol. Ann. Med., 2009; 16(1): 168–177.

Drzał-Grabiec J., Sławomir Snela S., Bibrowicz K.: Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej u

dzieci z trzech pierwszych klas szkoły podstawowej. Przegląd Medyczny Uniwersytetu

Rzeszowskiego. Rzeszów 2009, 4, 363–366.

Wilczyński J., Boczne skrzywienia kręgosłupa. Rozpozna-nie i korekcja cz.I. wyd. uczelniane

Wszechnica Święto- krzyska, Kielce 2000., 20–23.

Nowotny J., Nowotny-Czupryna O., Czupryna K., Reedukacja posturalna w systemie stacyjnym,

Bielsko-Biała 2008: 11.

Nowotny J. (1992). Kształcenie umiejętności ruchowych. Dział wydawnictw ŚAM, Katowice.

Tuzinek S.: Postawa ciała, fizjologia, patologia i korekcja, Politechnika Radomska,

Radom 2003.

Maciałczyk – Paprocka K.: Epidemiologia wad postawy u dzieci i młodzieży. Uniwersytet

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I. Praca doktorska. Poznań

, 1-147.

Wilczyński J.: Korekcja wad postawy człowieka, Anthropos, Starachowice 2005

Kotwicki T, Durmała J, Czaprowski D, i wsp. Zasady leczenia nieoperacyjnego skolioz

idiopatycznych. Wskazówki oparte o zalecenia SOSORT 2006. Ortopedia Traumatologia

Rehabilitacja 2009;11(5):379-95.

Weiss HR, Negrini S, Rigo M, Kotwicki T, Haves MC, Grivas TB, Maruyama T, Landaner F.

Indications for Con- servative Management of Scoliosis (SOSORT Guidelines). W: Grivas TB,

editor. The Conservative Scoliosis Treatment. IOS Press, Amsterdam-Berlin-Oxford-TokyoWashington- DC; 2008: 164-172.

Dyszkiewicz AJ, Kucharz EJ, Rumanowski M. Biomechanical aspects of axial function of the

spine in the human body. Fizjoterapia 2006; 14, 4: 79-92.

Kotwicki T, Szulc A, Dobosiewicz K, Rąpała A. Patomechanizm progresji skolioz

idiopatycznych – znaczenie fizjologicznej kifozy piersiowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

; 4(6): 756-765.

Nowotny J., Nowotny-Czupryna O., Czupryna K., Rottermund J.: O skoliozach inaczej

(cz. I) Podstawy fizjologiczne i fizjopatologiczne terapii skolioz. Przegląd Medyczny Uniwersytetu

Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 3, 341–350.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3266470

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)