The application of orthopedic equipment in the form of orthoses in children suffering from cerebral palsy

Monika Stecko, Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Joanna Harasimowicz, Anna Fabian-Danielewska, Patrycja Piątek, Magdalena Żukowska, Agnieszka Kordek

Abstract


Cerebral palsy is a broad term, including various, changing with age movement and postural
disorders of cerebral origin [1]. Gait of children suffering from cerebral palsy is characterized by changeability. Observed gait abnormalities are caused by incorrect steering of movements of a child and they are the effects of brain damage and compensation mechanisms. The orthoses should be applied in children suffering from cerebral palsy to protect against deformations of lower limbs. An orthosis prevents the occurrence of articular contractures, probably as a result of inhibition of biomechanical changes in periarticular collagen caused by immobilization [9,10]. Selecting an appropriate orthosis is a key element of the process of treatment of diseases of musculoskeletal system. Orthosis should always be selected individually, depending on the needs and capabilities of a patient. The following orthoses can be distinguished: ankle joint orthoses, dynamic foot orthosis and complex orthoses stabilizing ankle joint, knee joint and hip joint.
Selecting an appropriate orthopedic equipment is a very important aspect in complex rehabilitation of children suffering from cerebral palsy.

Keywords


palsy; orthosis; RING; AFO; KAFO; DAFO; GRAFO

Full Text:

PDF

References


Andruszczak B, Andzrejewska- Buraczyńska B., Krauss H., Potoczna - Jończyk K., Jacek Piątek J., Krzywicka A., Sobczak - Żukiewicz W., Krasowska E., Kozak M.: Wielopłaszczyznowa opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 314-318.

Klimont L.: Założenia terapii neurorozwojowej NDT-Bobath w mózgowym porażeniu dziecięcym. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2001; 3(4): 527-530.

Manikowska F., Jóźwiak M., Idzior M.: Wpływ nasilenia spastyczności na możliwości funkcjonalne dziecka z mózgowym porażeniem. Neurologia Dziecięca, Vol. 18/009, nr 6:

-35.

Borkowska M.: ABC Rehabilitacji dzieci. Pelikan, Warszawa 1989.

Borkowska M.: Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Zaułek, Warszawa 2001.

Beker N., Yalcin S.: The HELP Guide to Cerebral Palsy. Global HELP– Publication, Istambuł 2005.

Dudek J., Chuchla M., Snela S., Szymczyk D., Drużbicki M.: Zaburzenia wzorca chodu u dzieci z mózgowym porażeniem. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, 3,

–322.

Syczewska M., Święcicka A., Kalinowska M., Gaff K.: Zastosowanie ilościowej, obiektywnej analizy chodu do oceny doboru zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (analiza chodu w doborze zaopatrzenia ortopedycznego w

mpdz). „Fizjoterapia Polska” 2006, t. 4, vol. 4, s. 298- 303.

Bakheit A. M. O. Management of muscle spasticity. Crit. Rev. Phys. Med. Rehabil., 1996, 8, 235-252.

Wojciechowska P., Starz A.: Zastosowanie ortez skokowo - goleniowych w zaburzeniach chodu dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia. Rehabilitacja w pediatrii., 2018, 6 , 36-41

Zwick E. B. i in. Ortopedyczna koncepcja poprawy sprawności motorycznej dzieci z zaburzeniami ruchu spowodowanymi spastycznością. Rehabil. Med., 2000, 4, 40-44.

Steinborn B., Łuczak-Piechowiak A. Zastosowanie metod kinezyterapeutycznych w leczeniu spastyczności. Pol. Prz. Nauk. Zdr., 2006, 1, 91-98.

Łuczak E. i in. Znaczenie zaopatrzenia ortotycznego w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego. Post. Rehabil., 1996, 10, 82-8.

Kwolek A. i in. Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym - problemy, aktualne kierunki. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2001, 3, 499-507.

Bartkowiak Z., Łuczak-Piechowiak A., Zgorzalewicz- Stachowiak M., Idzior M., Pajor J.: Metody zaopatrzenia ortopedycznego stosowane u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Fizjoterapia 2008, 16, 4, 99-113

White H. i in. Clinically prescribed orthoses demonstrate an increase in velocity of gait in children with cerebral palsy: a retrospective study. Dev. Med. Child. Neurol. 2002, 44, 227-232

https://www.vigo-ortho.pl/pl-PL/content/ortezy-konczyn-dolnych/85/

Morris C. Orthotic management of children withcerebral palsy. Dev. Med. Child. Neurol., 2007, 49, 791-796
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3257039

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)