Motor fitness of young children undergoing general development exercises

Joanna Harasimowicz, Paweł Harasimowicz, Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Monika Stecko

Abstract


Objectives : A still small number of Poles declare regular physical activity. International Obesity reports Task Force shows that 30-45 million children in the world aged 5 to 17 suffer from overweight, and under the age of five, 22 million. In total, nearly 155 million children and adolescents are obese or overweight. Currently in Poland is the highest percentage of men over 15 years of age suffering from these conditions among all European Union countries.
The research aims to assess the impact of general conditioning exercises on the development of motor fitness of pre-school children.

Material and methods : The research was carried out in 2013 at the kindergarten in Szczecin. The children who took part in the study were aged three to six years. Classes were conducted according to the "Key to Learning" program, which was based on the ideas of LeoVygotsky . The study involved 82 preschoolers, including 38 girls and 44 boys.

Results : Compiled results indicate that physical activity determines the proper formation of traits not only motor but also psychological and social behavior in pre-school children. Own research has shown that general development exercises positively influence the level of children's physical fitness, they show on average a very good and good level, which should positively affect their health.

Conclusions : Physical efficiency is one of the most important health parameters, and its high level obtained in the early years guarantees correct adaptation in later periods of life. In children and adolescents, the right amount of traffic plays a huge role. Encouraging and introducing as early as possible an active form of spending time both in kindergarten and outside it is very important and positively affects motor efficiency of children.

kay words : motor fitness, health, physical activity, general development exercises, sport, children

Keywords


motor fitness; health; physical activity; general development exercises; spor; children

Full Text:

PDF

References


Kosiba G., Kukla M., Rekreacja rodzinna - przygotowanie do całożyciowej aktywności ruchowej, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2011, nr. 7, str. 4-8

Czaplicki Z., Ocena wytrzymałości ogólnej dzieci i młodzieży szkół podstawowych, Lider nr 1 1996, s. 18

Mazur A., Radziewicz-Winnicki I., Wpływ mediów na rozwój otyłości u dzieci, Pediatria Polska 88 (1) 2013 s.1-5

Antoniak-Lewandowska K., Konieczny G., Proces oswajania z wodą niemowląt i małych dzieci jako działanie prozdrowotne, Medycyna Manualna, Wrocław 2009, nr 1-4, s. 19-23

Cendrowski Z., Podsumowanie debaty przed sejmikowej i jej finał na sejmiku. VI Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej wobec wyzwań cywilizacyjnych, Warszawa 2004, s. 87

Raszka J., Sport to zdrowie, radość i dobra zabawa, Wychowanie w Przedszkolu nr 7 lipiec/sierpień 2013 s. 27

Zasiak-Chrisy B. Figurska A. Stasikowska I. Metodyczne Podstawy Aqua Fitness, AquaFit, Wrocław 2010, s. 9

Krawczyński M., Wychowanie fizyczne i sport dzieci i młodzieży a medycyna rodzinna, pediatria i medycyna sportowa. Zbieżność działań czy przeciwieństwo celów?, Pediatria Polska 83 (4) 2008 s. 315-319

Górski J., Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s 108-109

Iwanowski W., Pływanie korekcyjno-lecznicze w przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997, s. 5-8, 122-123

M. Markis, D. Umiastowska; „Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym”, Szczecin 2001r. s.18

Rychłowska E., Fijałkowski B., Chlebna-Sokół D., Ocena wydolności wysiłkowej dzieci Łódzkich w wieku 9-13lat, Przegląd Pediatryczny 42 (3) ,Wrocław 2012, s.141-148

Dempsey J.M., Kimiecik J.C., Horn T.S.,Parental influence on children's moderate to vigorous physical activity participation: An expectancy-value approach,  Pediatric Exercise Science 1993, nr 5, s. 151-167.

Kunysz P., Sabat U., Zimowa aktywność ruchowa uczniów  szkół Wrocławskich, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 34, Wydawnictwo AWF Wrocław 2011, s. 135-141

Jarosz M., Rychlik E., Epidemia otyłości – jaka przyszłośc nas czeka?, Gastroenterologia Polska 17 (1),  Wrocław 2010, s. 47-52

Archacka R.,Wpływ kompleksowego programu leczenia uzdrowiskowego  na sprawność fizyczną dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu, s. 164

Oblecińska A., Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2013, s. 28-29

Raczek  J.: Antropomotoryka,  teoria motoryczności człowieka  w zarysie, PZWL 2010, 263-274, 62-65.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3256723

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)