A bond with a child during pregnancy and the self-efficacy of mothers

Martyna Maciejewska, Inga Janik-Fuks, Agnieszka Wilczyńska, Agata Wawryków, Monika Stecko, Anna Fabian-Danielewska, Katarzyna Korabiusz

Abstract


The basic direction of monitoring and analyzing the process of procreation, getting pregnant, its course, possible complications and delivery is a medical, biological perspective. Psychology has entered medical areas practically with all its basic research directions. Many publications from the fringe of psychology and obstetrics draw attention to the magnitude of possible factors affecting the quality of the relationship of the mother and her newborn child. Preliminary conclusions were based on a pilot study - it included 43 pregnant women. The study was conducted among patients in hospitals, specialist counseling centers and gynecological surgeries, and clients of birthing class. The respondents filled out the following questionnaires: Author's sociometric-medical survey, Maternal Fetal Attachment Scale (Cranley); General Self-Efficacy Scale (Schwarzerer and Jerusalem). Statistical analysis (Pearson correlation coefficient) of selected variables showed statistically insignificant (p> 0.05) correlations from very weak to high. A high correlation occurs between the week of pregnancy and a sense of bond with the child (r = 0.792) and a week of pregnancy and a sense of self-generalized effectiveness (r = 0.847).

Keywords


pregnancy; bond with child; self-efficacy of mothers

Full Text:

PDF

References


Mazurek E. (2014). Macierzyństwo pod medycznym nadzorem. Wybrane aspekty medykalizacji macierzyństwa. Kultura – społeczeństwo – edukacja, 1 (5), 75-93.

Nowakowska L. (2014). Refleksje nad ciążą i porodem. Perspektywa krytycznej analizy dyskursu. Kultura – społeczeństwo – edukacja, 1 (5), 9-24.

Bielawska-Batorowicz E. (1999). Psychologia prokreacji jako dziedzina badań i obszar praktycznej działalności psychologa. Przegląd psychologiczny, 42 (1-2), 221-239.

Bajek A., Marcinkowski J., Rzempowska J., Gawłowicz K. (2014). Kangurowanie – zalecany pierwszy bezpośredni kontakt ciała noworodka z ciałem matki. Hygeia Public Health, 49 (3), 417-420.

Bielawska-Batorowicz E. (2006) Psychologiczne aspekty prokreacji. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.

Borowiec K., Jaśkiewicz J. (2014). Niezaplanowana ciąża jako istotny czynnik wpływający na życie przyszłej matki, 111-124 w: red. Goździalska A., Jaśkiewicz J., Dębska G. Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii, Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.

Dzwonkowska-Godula K. (2009). Macierzyństwo i ojcostwo jako nowe doświadczenie kobiety i mężczyzn, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 34, 107-125.

Machaj-Szczerek A., Stankowska I. (2013). Przekonania dotyczące macierzyństwa – badania własne. Pielęgniarstwo Polskie, 3 (49), 176-186.

Podolska M., Majewska A. (2007). Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych stosowane przez matki w połogu, Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 43 (4), 64-67.

Pawelec L. (2012). Nowe techniki rodzicielstwa w perspektywie godności rodziny i człowieczeństwa, Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2, 339-346.

Wojaczek M. (2012). Kształtowanie się zmian i percepcja poczętego dziecka w poszczególnych etapach ciąży. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2, (1) 73-77.

Kmita G. (2014). Od zaciekawienia do zaangażowania. O rozwoju samoregulacji w interakcjach z rodzicami niemowląt urodzonych skrajnie wcześnie, przedwcześnie i o czasie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Brecht C.J. i in. (2012). Effectiveness of therapeutic and behavioral interventions for parents of low-birth-weight premature infants: a review. INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL, 33 (6), 651–665.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3256605

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)