Role of social support for pregnant women in maternal and postpartum care

Inga Janik-Fuks, Martyna Maciejewska, Katarzyna Korabiusz, Agata Wawryków, Agnieszka Wilczyńska, Monika Stecko, Anna Fabian-Danielewska

Abstract


Pregnancy, childbirth and postpartum care is special time in woman’s life. Often those moment cause many different emotions, both positive and negative. Mothers-to-be are often scared of childbirth, with following strong fear for life and health of their baby. The very moment of delivery can be special experience, unfortunately not always pleasant. This is why there is special note given to the role of social support as factor enhancing the proces of adaptation to the new role. Adequate support can reduce fear of childbirth, reduce probability of postpartum depression and enhance proper mother – child interaction.

Keywords


social support; pregnancy; anxiety

Full Text:

PDF

References


Otffinowska, A. (2008). Czynniki wpływające na satysfakcję kobiet z porodu–analiza danych z akcji „Rodzić po ludzku”. W: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, ks. J. Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu–zagadnienia interdyscyplinarne, 107-112.

Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe.

Ostrowska A. Matka w depresji. Mag Piel Położ. 2006; 12: 32.

Sęk, H. (2011). Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.),Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 49- 67). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sęk, H., Cieślak, R. (2011). Wsparcie społeczne sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 11- 29). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Taylor, S. E. (1992). Psychologia zdrowia: nauka i praktyka. Nowiny Psychologiczne, 1, 37-56.

Grochans, E., Wieder-Huszla, S., Jurczak, A., Stanisławska, M., Janic, E., & Szych, Z. (2009). Wsparcie emocjonalne jako wyznacznik jakości opieki pielęgniarskiej. Probl Hig Epidemiol, 90(2), 236-239.

Jolly J., Walker J., Bhabra K. (1999) Subsequent obstetric performance related to pri-mary mode of delivery. Br. J.

Hofberg, K., & Ward, M. R. (2003). Fear of pregnancy and childbirth. Postgraduate medical journal, 79(935), 505-510.

Melender, H. L. (2002). Fears and coping strategies associated with pregnancy and childbirth in Finland. The Journal of Midwifery & Women’s Health, 47(4), 256-263.

Bączyk, G., Cebulska, V., Koźlak, V., Michalak, M., Bajek, A., & Marcinkowski, J. T. (2011). Poziom lęku przedporodowego u kobiet w ciąży. Probl Hig Epidemiol, 92(4), 774-777.

Podolska, M., Majkowicz, M., Sipak-Szmigiel, O., & Ronin-Walknowska, E. (2009). Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych a Lęk-stan i Lęk-cecha u kobiet z objawami depresji okołoporodowej. Ginekol Pol, 80(3), 201-206.

Makara-Studzińska, M., Podstawka, D., Doroszuk, B., Niewiadomska, I., & Kwiatkowska, G. (2013). Wsparcie emocjonalne w opiniach położnic po cięciu cesarskim. Hygeia, 48(3), 346-351.

Wilczek-Różyczka E, Mika-Kula J, Czyżowicz K i wsp. Poczucie bezpieczeństwa u pacjentek przed i po porodzie. Ann UMCS Sect D 2005, LX(16) : 212-217.

Tałaj, A., Fischer, B., & Kupcewicz, E. (2012). Potrzeby i oczekiwania hospitalizowanych ciężarnych z patologią ciąży. Problemy Pielęgniarstwa, 20(2), 228-232.

Allen, S. (1998). A qualitative analysis of the process, mediating variables and impast of traumatic childbirth. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 16, 107-132.

Stern‐Bruschweiler, N., Stern, N. (1989). A model for conceptualizing the role of the mother's representational world in various mother‐infant therapies. Infant Mental Health Journal, 10(3), 142-156.

Kmita, G. (2013). Dziecko urodzone przed-wcześnie i jego rodzice. Wybrane zagadnienia psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Bręborowicz G (red.). Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006;419.

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5). Diagnostic Stat. Man. Ment. Disord. 4th Ed TR. 2013; 280.

Wasilewska-Pordes M. Depresja porodowa u kobiet. Wydawnictwo Radamsa, Kraków 2000: 68–220.

Maliszewska, K., Świątkowska-Freund, M., Bidzan, M., & Preis, K. (2017). Ryzyko depresji poporodowej a cechy osobowości i wsparcie społeczne. Polskie przesiewowe badanie obserwacyjne matek 4 tygodnie i 3 miesiące po porodzie. Psychiatria Polska, 51(5), 889-898.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3250420

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)