The Level of Physical Fitness and Everyday Activities vs. Sensory Integration Processing Disorders in Preschool Children – Preliminary Findings

Anna Kosiecz, Jolanta Taczała, Agnieszka Zdzienicka-Chyła, Małgorzata Woszczyńska, Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Abstract


Introduction:
Sensory integration processing is defined as organization and interpretation of stimuli reaching the organism. The correctly functioning nervous system interprets sensory impressions, which enables development of awareness of one’s own body and of the surrounding environment. Sensory processing disorders can have a significant impact on the child’s functioning.

Aim:
The objective of the research was to answer the question whether sensory integration processing disorders in preschool children have an influence on their physical fitness and everyday activities. The research covered a group of 60 preschool children. The studied group comprised 30 children with diagnosed sensory processing disorders, while the control group consisted of 30 children with no disorders diagnosed.

Results:
The results achieved demonstrate lower physical fitness of children from the studied group and problems with performing everyday activities. The tasks connected with speed and agility were the most problematic. Among everyday activities, the most difficult were: cycling, ball catching, getting dressed and descending stairs. Knowledge of sensory integration processing disorders helps understand problems in the child’s functioning and provides an opportunity to intervene in the form of the sensory integration therapy.

Keywords


sensory integration; physical fitness; everyday activities; preschool age

Full Text:

PDF

References


Ayres A.J.: Dziecko a integracja sensoryczna. Harmonia Universalis, Gdańsk 2015.

Biel L.: Integracja sensoryczna. Skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Cichorz - Sadowska J.: Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej. Sztuka Leczenia 2007;XIV(1-2):25-33.

Emmons P., Anderson L.: Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Warszawa 2007.

Klecka M., Pawlicka I.: Trauma rozwojowa u dzieci – perspektywa neurorozwojowa. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2018;17(2):26-37.

Kowalski S., Okoń W., Suchodolski B.: Studia pedagogiczne. Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym. Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Wrocław 1985.

Kranowitz C.S.: Nie- zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie. Harmonia Universalis, Gdańsk 2011.

Kucharczyk I., Olempska-Wysocka M.: Trudności sensoryczne a pełnienie roli ucznia na przykładzie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Forum Pedagogiczne 2017/2:75-88.

Mass V.: Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości, Warszawa 2007.

Mass V.: Uczenie sie przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.

Matyja M., Gogola A., Doroniewicz I.: Integracja sesnoryczna i zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Standardy Medyczne/Pediatria, 2014, Tom 11: 365-371

Matyja M. i in.: Ocena rozwoju integracji sensomotorycznej u niemowląt w przebiegu usprawniania neurorozwojowego, w: Neurologia Dziecięca vol.15/2006 Nr 29.

Miller L.J.: Dzieci w świeci doznań. Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2016: 412-413

Przyrowski Z.: Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii. Empis. Warszawa 2012.

Zdzienicka-Chyła M. Agnieszka.: Występowanie i znaczenie chorób i zaburzeń współistniejących w procesie diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej –doniesienia wstępne. Rehabilitacja Medyczna 2016;20(2): 1-10.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3247264

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)