Quality of life in patients with psoriasis

Julita Włodarczyk, Anna Knyszyńska, Anna Lubkowska

Abstract


Background: Psoriasis is a chronic autoimmune disease. It is characterized by the occurrence of periods of exacerbation and remission. Symptoms appear in the second or third decade of life. There are many types of psoriasis, such as plaque, inverse, erythroderma psoriasis and specific parts of the body. Another form of pustular psoriasis is. There is also psoriatic arthritis, which is manifested by inflammation of the articular tissues. Various methods of treatment that are dependent form of the disease and location of lesions. Additionally, to relieve lesions uses physical procedures. Psoriasis as a chronic disease can affect quality of life.
Aim of study: The aim of the study was to analyze the impact of psoriasis on quality of life and overall spheres such as psychology, physical fitness and meeting the social roles of patients.
Materials and methods: The study included 466 people with psoriasis including 370 women and 96 men. The sample was classified by adults, regardless of place of residence and time since diagnosis. 70% of respondents were in the group of 18-40 years. Anonymous diagnostic survey conducted over the internet using a questionnaire SKINDEX-29.
Results: Patients assessed their quality of life as good. Variables such as gender, age, BMI or the time of diagnosis does not differentiate the assessment of quality of life. Patients assessed their worst quality of life in the psychological aspect. During the analysis did not show any statistical significance in the comparison of the data obtained.
Conclusions: Psoriasis does not reduce the overall quality of life of patients and has no significant impact on the various aspects: psychological, physical, psychosocial functioning. There is no relationship between gender, age, BMI, duration of the disease and the overall quality of life. Used a questionnaire is not a reliable method for testing the quality of life of patients with psoriasis.

Keywords


psoriasis; quality of life; SKINDEX-29

Full Text:

PDF

References


Kanikowska A., Ocena jakości życia uwarunkowanej zdrowiem u chorych na łuszczycę, Poznań, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [online]. 2009 [przeglądany: 10 stycznia 2019]. Dostępny w: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=118550.

Reich K., Łuszczyca jako układowa choroba zapalna: implikacje do postępowania. Dermatologia po dyplomie 2012;3(4):4-15.

Szepietowski J, Reich A., Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową, wyd. 2, Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, s.224-241, ISBN 978-83-200-3435-6.

Gudjonsson J.E., Elder J.T., Psoriasis. Epid Clin Dermatol 2007; 25:535-546

Wolska H., Łuszczyca, wyd.1, Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, ISBN 978-83-200-3868-2.

Bobkiewicz J., Czarnecka-Operacz M., Jenerowicz D., Porębski G., Sadowska-Przytocka A., Wachal A., Dermatologia w praktyce cz.1, wyd.1, Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018, s.55-63, ISBN 978-83-200-5547-4.

Furter S., Jasch K.CH., Dermatologia, Wrocław Elsevier Urban & Partner, 2010, s. 141-149, ISBN 978-83-7609-181-5.

Szepietowski J., Adamski Z., Chodorowska G., Gliński W., Kaszuba A., Placek W., et al.: Leczenie łuszczycy zwyczajnej - rekomendacje ekspertów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część I: łuszczyca łagodna, łuszczyca wieku dziecięcego. Przegl Dermatol 2012;99:83-96.

Garg A., Gladman D., Diagnostyka łuszczycowego zapalenia stawów w praktyce dermatologicznej. Dermatologia po dyplomie 2011;2(5):7-27.

Girolomoni G., Gisondi P., Łuszczyca a układowa odpowiedź zapalna: niedodiagnozowana entezopatia. Dermatologia po dyplomie 2010;1(3):8-17.

Chren M.-M., Lasek R.J., Flocke S.A., Improved discriminative and evaluative capability of a refined version of Skindex, a quality-of-life instrument for patients with skin diseases, Arch Dermatol 1997;133:1433-1440.

Hossler E., Maroon M., Mowad C. Gastric bypass surgery improves psoriasis. J Am Acad Dermatol 2011;6:198–200.

Steuden S., Janowski K., Zastosowanie kwestionariusza Skindex do pomiaru jakości życia u pacjentów z łuszczycą. Przegl Dermatol 2001;88:41-48.

Wojtkiewicz M., Panaszek B., Możliwości oceny wpływu pokrzywki przewlekłej i obrzęku naczynioruchowego na jakość życia pacjentów. Post Dermatol Alergol 2010;XXVII(4):291–296.

Cwajda-Białasik J., Mościcka P., Szewczyk M.T., Cierzniakowska K., Usefulness of the Skindex-29 questionnaire for quality of life assessment in patients with lower-limb ulcers of vascular aetiology. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018;2:64–70.

R Core Team (2018), R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, Dostępny w: https://www.R-project.org/.

Miniszewska J., Jakość życia osób chorych na łuszczycę - rola czynników psychologicznych (Model złożonych zależności). Psychologia jakości życia 2012;11(2):173-192.

Borzęcki A., Cielica W., Psychologiczne aspekty w łuszczycy. Nowa Med 2002;116(3):40-42.

Bogaczewicz A., Sobów T., Bogaczewicz J., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A., Psychologiczne uwarunkowania jakości życia chorych na łuszczycę: doniesienie wstępne. Dermatologia Kliniczna 2010;12(4):205-210.

Idriss S.Z., Kvedar J.C., Watson A.J., The role of online support communities: benefits of expanded social networks to patients with psoriasis. Arch Dermatol 2009;145:46-51.

Tyc-Zdrojewska E., Trznadel-Grodzka E., Kaszuba A., Wpływ przewlekłych chorób skóry na jakość życia pacjentów. Dermatologia Kliniczna 2011;13(3):155-160.

Miniszewska J., Adamska M., Przekonania na temat zdrowia i choroby a akceptacja ograniczeń wynikających z przewlekłej choroby somatycznej na przykładzie osób z łuszczycą. Psychiatr Psychol Klin 2014;14(3):202-212.

Gupta M.A., Gupta A.K., A practical approach to the assessment of psychosocial and psychiatric comorbidity in the dermatology patient. Clin Dermatol 2013;31:57–61.

Rosińska M., Rzepa T., Szramka-Pawlak B., Żaba R., Obraz własnego ciała oraz objawy depresyjne u osób chorych na łuszczycę, Psychiatr. Pol. 2017;51(6):1145–1152.

Basińska M. A., Woźniewicz A., Inteligencja emocjonalna jako wyznacznik akceptacji choroby. Przegl Dermatol 2012;99:202-209.

Kanikowska A., Michalak M., Pawlaczyk M., Zastosowanie oceny jakości życia chorych na łuszczycę w praktyce lekarskiej. Nowiny Lekarskie 2008;77(3):195–203.

Bronikowska-Kolasa A., Borzęcki A., Szponar A., Maciąg J., Cielica W., Ocena wybranych aspektów jakości życia pacjentów z łuszczycą za pomocą kwestionariusza WHOQOL-100. Nowa Med 2008;3:4-11.

Sampogna, F., Chren, M.M., Melchi, C.F., Pasquini, P., Tabolli, S., Abeni, D., The Italian Multipurpose Psoriasis Research on Vital experiences (Improve) Study Group age, gender, quality of life and psychological distress in patients hospitalized with psoriasis. The British Journal of Dermatology 2006;154:325- 331.

Ginsburg I.H., Link B.G., Psychosocial consequences of rejection and stigma feelings in psoriasis patients. Int J Dermatol 1993, 32, 587-591.

Chren M.-M., Lasek R.J., Flocke S.A., Improved discriminative and evaluative capability of a refined version of Skindex, a quality-of-life instrument for patients with skin diseases. Arch Dermatol 1997;133:1433-1440.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3241926

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)