Sarcopenia as a problem of old age - a form of rehabilitation

Beniamin Szmelcer, Martyna Lamtych, Adrian Zwolinski, Marta Lipka, Aleksandra Modlińska, Karolina Kubiak, Marlena Kontowicz, Klaudia Kwiatkowska, Natalia Krakowska, Karolina Kuźba, Aneta Karło, Michał Wilczyński, Małgorzata Gajos, Marta Podhorecka, Kornelia Kędziora-Kornatowska

Abstract


Background: Sarkopenia as a disease has relatively recently become the object of research and the work of the academic community. Despite this, sarcopenia is an increasingly serious social problem, it can be seen in a large number of statistics and epidemiological studies. Among geriatric patients, along with their multiformity and the associated use of a large amount of medicines, it causes many negative effects related to the functioning of the whole organism as well as the quality of life of the patient himself.
Material and methods: Analysis of available literature, articles in the Google Scholar and PubMed database using keywords: sarcopenia, geriatrics, rehabilitation, loss of muscle mass.
Results: Among the studies and recommendations concerning sarcopenia, a continuous lack of clear, transparent and confirmed diagnostic criteria can be stated. At the diagnosis of this disease, an X-ray or a bioelectrical impedance analysis is used. Other methods used are functional tests, including a six-minute walk test or "Timed-Up and Go" test (TUG). In the case of rehabilitation of people with sarcopenia, the most effective form of kinesitherapy is individually selected resistive training, which has a positive effect not only on muscle mass growth, but also the body's protein metabolism and the improvement of the endocrine system. Physiotherapy is the most commonly used method of physical therapy, among other methods of rehabilitation there are also therapeutic massage, aqua aerobics, vibratory training, and Nordic Walking and diet supplementation.
Conclusions: Sarcopenia in geriatric patients, especially with ineffective treatment and rehabilitation, has a destructive impact on both the physical and mental sphere of the patient. There is a great need for more extensive research, both on the whole disease process and the effectiveness of forms of assistance to patients.

Keywords


sarcopenia; geriatrics; rehabilitation; loss of muscle mass

Full Text:

PDF

References


Mziray M. , Żuralska R. , Siepsiak M. , Domagała P.: Sarkopenia – marginalizowany problem wieku podeszłego. Pielęgniarstwo Polskie 2017; 65; 3

Strzelecki A., Ciechanowicz R., Zdrojewski Z.: Sarkopenia wieku podeszłego. Gerontol. Pol. 2011; 19; 3–4: 134–145

Nowak K., Porażyńska D., Ciesielska N., Stemplowski W., Sokolowski R. , Zukow W.: Wspomaganie żywieniowe pacjentów geriatrycznych z postępującą sarkopenią. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):216-225.

Cruz-Jentoft A.J., Baeyens J.P., Bauer J.M. i wsp. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing 2010; 39: 412–423.

Rosenberg IH. Sarcopenia: origins and clinical relevance. J Nutr. 1997; 127(5 Suppl): 990–991.

Clark B.C., Manini T.M. Functional consequences of sarcopenia and dynapenia in the elderly. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2010; 13: 271–276

Brian C. Clark Todd M. Manini “Sarkopenia ≠ Dynapenia” The Journals of Gerontology: Series A , Tom 63, Wydanie 8, 1 sierpnia 2008 r., Strony 829-834

Muscaritoli M., Anker S.D., Argilés J. i wsp. Consensus definition of sarcopenia, cachexia and pre-cachexia: joint document elaborated by Special Interest Groups (SIG) „cachexia-anorexia in chronic wasting diseases” and „nutrition in geriatrics”. Clin. Nutr. 2010; 29: 154–159

Avan Aihie Sayer, Sian M. Robinson, Harnish P. Patel, Tea Shavlakadze, Cyrus Cooper, Miranda D. Grounds; New horizons in the pathogenesis, diagnosis and management of sarcopenia, Age and Ageing, Volume 42, Issue 2, 1 March 2013, Pages 145–150

Rubbieri G, Mossello E, Di Bari M. Techniques for the diagnosis of sarcopenia. Clin Cases Miner Bone Metab. 2014;11(3):181-184

Krzymińska-Siemaszko R., Sarkopenia 2018 - zaktualizowane kryteria diagnostyczne do diagnozowania niewydolności mięśni, Geriatria 2018; 12: 227-234

Doherty T.J. Invited review: aging and sarcopenia. J. Appl. Physiol. 2003; 95: 1717–1727.

Jones T.E., Stephenson K.W., King J.G., Knight K.R., Marshall T.L., Scott W.B. Sarcopenia — mechanisms and treatments. J. Geriatr. Phys. Ther. 2009; 32: 39–45.

Straburzyńska-Lupa A, Straburzyński G: Fizjoterapia. Wyd. PZWL. Warszawa 2006: 9-19.

Kemmler W, Bebenek M, Engelke K, Stengel S: Impact of whole-body electromyostimulation on body composition in elderly women at risk for sarcopenia: the Training and ElectroStimulation Trial (TEST-III). AGE. 2014; 36 (1) :395–406 405.

Kemmler, W., Weissenfels, A., Teschler, M., Willert, S., Bebenek, M., Shojaa, M., ... & von Stengel, S. (2017). Whole-body electromyostimulation and protein supplementation favorably affect sarcopenic obesity in community-dwelling older men at risk: the randomized controlled FranSO study. Clinical interventions in aging, 12, 1503.

Nascimento C.M., Ingles M., Salvador-Pascual A., Cominetti M.R., Gomez-Cabrera M.C., Vina J. Sarcopenia, frailty and their prevention by exercise: Free Radical Biology and Medicine, 2018; 132: 42-49.

Dionyssiotis, Y., Kapsokoulou, A., Samlidi, E., Angoules, A. G., Papathanasiou, J., Chronopoulos, E., ... & Trovas, G. (2017). Sarcopenia: from definition to treatment. Hormones (Athens), 16, 429-439.

Landi F., Marzetti E., Martone A.M., Bernabei R., Onder G. Exercise as a remedy for sarcopenia: Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 2014; 17(1): 25–31

Yu, J. (2015). The etiology and exercise implications of sarcopenia in the elderly. International Journal of Nursing Sciences, 2(2), 199-203.

Papa, E. V., Dong, X., & Hassan, M. (2017). Skeletal muscle function deficits in the elderly: current perspectives on resistance training. Journal of nature and science, 3(1).

Burton L.A., Sumukadas D. (2010). Optimal management of sarcopenia: Clinical Interventions in Aging, 5, 217–228.

Zborowski A. „Masaż w wybranych jednostkach chorobowych” tom 2, Kraków 2015

Justyna Mazurek, Joanna Rymaszewska, Jurgen Lurbiecki; „Specyfika i czynniki warunkujące skuteczność fizjoterapii osób starszych w świetle najnowszych doniesień” Nowiny Lekarskie 2012

Julia Jajor, Sebastian Nonn-Wasztan, Elżbieta Rostkowska, Włodzimierz Samborski; „Specyfika rehabilitacji ruchowej osób starszych” Nowiny Lekarskie 2013

Aleksandra Szabert, „Rola fizjoterapii w długoterminowej opiece geriatrycznej” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 2016

Mariusz Posłyszny, Svetlana Lapina „Zapobieganie starzeniu przez rekreację” Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu 2011

Brennan M.D., Powell C., Kaufman K.R., Sun P.C., Bahn R.S., Nair K.S. The impact of overt and subclinical hyperthyroidism on skeletal muscle. Thyroid. 2006; 16: 375–380.

Janssen I, Heymsfield B, Ross R.: Low relative skeletal muscle mass (sarcopenia) in older person is associated with functional impairment and physical disability, J Am Geriatr Soc 2002;50:889-96.

Bauer JM, Sieber CC.: Sarcopenia and frailty: a clinician’s point of view, Exp Gerontol 2008;43:674-8.

Krzymińska-Siemaszko R., Wieczorowska-Tobis K: Ocena sarkopenii u osób starszych – przyczynek do metodologii, Nowiny Lekarskie 2012, 81, 1, 16–20.

Krzymińska-Siemaszko R., Wieczorowska-Tobis K., Katedra Geriatrii i Gerontologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Sarkopenia – w kierunku wystandaryzowanych kryteriów, GERIATRIA 2012; 6: 46-49.

Krzymińska-Siemaszko R., Wieczorowska-Tobis K., Katedra Geriatrii i Gerontologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu : Rola żywienia w rozwoju, prewencji i leczeniu sarkopenii , GERIATRIA 2013; 7: 157-164.

Książek-Czekaj A. , Wiecheć M , Pomianowski S. , Kędziora P.: Sarkopenia – diagnostyka, następstwa i postępowanie, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, Nr 98, 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3238267

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)