Evaluation of the “Aviation Security” programme in Polish Air Force Academy

Robert Czerski, Dominika Siczek, Krzysztof Goniewicz

Abstract


The article presents the opinion of students on undergraduate majoring in “Aviation Security” in Polish Air Force Academy. The aim of the study was to describe the training and propose changes in the educational process of students for the security. The article presents the aims and tasks of public education for the security of the State and analysis of the results that have been obtained on the basis of a questionnaire. The result of the research of the proposed changes might be to introduce students in the education process for the security of the state, to increase the efficiency of the process. presented she stayed proposal of changes in the requirements for the education of students for the security of the state and in the program and plan of full-time studies of the first degree in “Aviation Security” in Polish Air Force Academy

Keywords


Security; national security; national security; education; student.

Full Text:

PDF

References


Leszczyński, M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo. Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 52, 123-132.

Szubrycht, T. (2006). Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 47, 87-98.

Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Bezpieczeństwo narodowe, 18(2).

Wilczyński, P. L. (2017). Problematyka bezpieczeństwa we współczesnym dyskursie eksperckim w Polsce. Przegląd Geopolityczny, (21), 48-66.

Smarzewska, A., Melaniuk, E., Dymicka, A., & Szepeluk, A. (2017). Kształtowanie bezpieczeństwa zawodowego absolwentów. Humanities and Social Sciences, 22 (XXII) | nr 24 (2) | 273-285

Piwowarski, J. (2016). Trzy filary kultury bezpieczeństwa. Security, Economy & Law, 4(XIII), 5-17.

Kelley, A. M., Curry, I., & Powell-Dunford, N. (2018). Medical Suspension in Female Army Rotary-Wing Aviators. Military Medicine, 184(3-4), e143-e147.

Piotrowska-Trybull, M., & Jabłońska-Wołoszyn, M. (2017). Atrybuty różnorodności kobiet żołnierzy w świetle wyników badań pilotażowych. Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi.

Piotrowska-Trybull, M. (2016). Problematyka aspiracji zawodowych kobiet żołnierzy w kontekście sprawnej realizacji zadań. Zeszyty Naukowe AON, (2 (103)), 67-82.

Roszak, M. Pedagodzy społeczni o kobietach w siłach powietrznych [Odrowąż-Coates A., Perkowska-Klejman A.(2016). Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii. Warszawa: Wydawnictwo Difin. 194 s.]. In Forum Pedagogiczne(No. 2, pp. 307-310).

Pacana, A., & Woźniak, J. (2017). Badania satysfakcji studentów z organizacji roku akademickiego. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3236965

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)