Tai Chi as a rehabilitation method for patients with Parkinson’s disease

Dariusz Dziarkowski, Aleksandra Białkowska, Blanka Budziejko, Oliwia Cywińska, Szymon Gawrych, Daria Kurtyka, Gracjan Różański, Anna Maria Dobosiewicz, Nataliia Badiuk

Abstract


Parkinson's disease is the second most common neurodegenerative disease. It belongs to the group of extrapyramidal system diseases. Nowadays it is an incurable disease, not yet examined in its entirety. With the current state of knowledge it is not possible to fully cure this disease, but it is possible to reduce the severity of the symptoms of this disease. Pharmacological treatment, surgical treatment and broadly understood physiotherapy, including Tai Chi, are the methods of treatment used in the fight against Parkinson's disease. Thanks to these methods, there is a chance to significantly reduce the severity of the symptoms characteristic of this disease, i.e. muscle tension, balance and coordination disorders. The incidence of this disease increases with age, and it is most common for people over the age of sixty. It affects men twice as often. The essence of the disease is a disorder in the number of neurons in which dopamine is produced, more precisely in the compact part of the black creature. This causes disturbances in the transmission of information in the central nervous system, which results in three basic symptoms: hypertonia, akinesis and tremor. In the treatment of these symptoms an important role is played by rehabilitation, one of the elements of which is Tai Chi. In the latest scientific reports there are many studies evaluating the influence of Tai Chi on the reduction of symptoms in Parkinson's patients.

Keywords


Parkinson’s disease, Tai Chi, therapy, treatment

Full Text:

PDF

References


Hempel S, Taylor SL, Solloway MR, Miake-Lye IM, Beroes JM, Shanman R, et al. Evidence map of tai chi. Los Angeles, CA: Evidence-based Synthesis Program Center; 2014.

Voukelatos A, Cumming RG, Lord SR, Rissel C. A randomized, controlled trial of Tai Chi for the prevention of falls: the Central Sydney Tai Chi Trial. J Am Geriatr Soc 2007;55:1185 91

Li F, Harmer P, Fisher KJ, et al. Tai Chi and fall reductions in older adults: a randomized controlled trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005;60:187‐94.

M. Struensee, M. Idzikowski, L. Przytkalska, I. Bułatowicz, U. Kaźmierczak, G. Srokowski: Ocena wpływu kinezyterapii na sprawność motoryczną pacjentów z chorobą Parkinsona. Nowiny Lekarskie 2010; 79, 3: s. 191–198

W. Woźniak: Anatomia człowieka. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2010: s. 173-180

B. Jasińska-Myga, J. Sławek: Depresja w chorobie Parkinsona. Polski Przegląd Neurologiczny 2006, 2, 4: s. 210-21

M. Paprocka-Borowicz, M. Zawadzki: Fizjoterapia w chorobach układu ruchu. Wyd. Medyczne Górnicki, Wrocław 2007: s. 58-6

W. Fries, I. Liebenstund: Rehabilitacja w chorobie Parkinsona. Wyd. Elipsa-Jaim, Kraków 2002: s. 20-35, s. 82-150

J. Sławek, A. Friedman, M. Białecka, U. Fiszer, A. Bogucki, D. Koziorowski: Lewodopa — złoty standard leczenia choroby Parkinsona. Polskie Towarzystwo Neurologiczne 2015, 2: s. 4-7

M. Gałązka-Sobotka, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, D. Jaskólski, E. Karczewicz, D. Koziorowski, W. Machajek, T. Mandat, J. Pawłowska-Machajek, D. Rutkowski, J. Sławek, P. Sielicki, H. Zalewska: Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona. Wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2018: s. 8-15

A. Bogucki, J. Sławek, M. Boczarska-Jedynak, A. Gajos G. Opala, M. Rudzińska, A. Szczudlik: Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i innych Zaburzeń Ruchowych. Polski Przegląd Neurologiczny 2014, 10, 1: s. 15-22

J. Sławek: Drżenie w chorobie Parkinsona — rozpoznawanie i leczenie. Polski Przegląd Neurologiczny 2017, 13, 4: s. 163–172

K. Augustyniuk, J. Knapik, M. Starczewska, D. Schneider-Matyka, M. Szkup, A. Jurczak: Ocena wpływu działań fizjoterapeutycznych i czasu trwania choroby na jakość życia pacjenta z chorobą Parkinsona. Family Medicine & Primary Care Review 2016, 18, 2: s.99–102

D. Kozak-Putkowska, J. Iłżecka, J. Piskorz, G. Wójcik, D. Nalepa: Kinezyterapia w chorobie Parkinsona. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, 21, 1: s. 19–23

J. Sławek, Choroba Parkinsona - jak właściwie rozpoznawać, skutecznie i bezpiecznie leczyć? Forum Medycyny Rodzinnej 2014, 8, 6, s. 281–291

K. Ćwiękała-Lewis, ,M.Gallek, R.E. Taylor-Piliae: The effects of Tai-chi on physical function and well-being among person with Parkinson’s disease: a systematic review. Journal of Bodywork& Movement Therapies 2016 XX, 1-8

M. E. Hackney, G.M. Earhart: Tai Chi improves balance and mobility in people with Parkinson diseaseGait& Posture 28 (2008) 456-460

Fuzhong Li, Peter Harmer, Yu Liu, Elizabeth Eckstrom, Kathleen Fitzgerald, Ronald Stock, Li-Shan Chou: A Randomized Controlled Trial of Patient-Reported Outcomes With Tai Chi Exercise in Parkinson’s Disease Movement Disorders, Vol. 29, No. 4, 2014 539-545

Tian-Yu Zhang, Yong Hu, Zhi-Yu Nie, Rong-Xiang Jin, Fei Chen, Qiang Guan, Bin Hu, Chun-YaGu, Ling Zhu, Ling-Jing Jin: Effects of Tai Chi and Multimodal Exercise Training on Movement and Balance Function in Mild to Moderate Idiopathic Parkinson Disease, American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2015 921-929

Emine Eda Kurt, Buket Büyükturan, Öznur Büyükturan, Hatice Rana Erdem & Figen Tuncay “Effects of Ai Chi on balance, quality of life, functional mobility, and motor impairment in patients with Parkinson’s disease” Disability and Rehabilitation 2018, 40:7, 791-797,

Hye-Jung Choi, Effects of therapeutic Tai chi on functional fitness and activities of daily living in patients with Parkinson disease, Journal of Exercise Rehabilitation 2016, 12(5):499-503
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3234876

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author (s) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)