Indirect costs of arterial hypertension and its complications

Anna Choromańska, Szymon Szumiał, Aleksandra Izabela Czerw

Abstract


Arterial hypertension (AH) and related cardiovascular complications are considered to be a global factor of morbidity and mortality of the adult population. Every year, over 9 million people die prematurely due to arterial hypertension and its complications, of which about one third of patients are unaware of their illness.
The article presents a study on the indirect costs of hypertension and its complications in Poland. The analysis material comes from data obtained from the Social Insurance Fund (ZUS) and Statistics Poland (GUS) on the subject of GDP in 2016 -2017 and data on the percentage of working-age people and the general population for 2016 -2017.
The total cost of absenteeism as a result of AH and its complications in 2016-2017 amounted to PLN 585,044,909.70.
The total cost of presenteeism as a result of AH and its complications in 2016-2017 was PLN 284,494,461.54.
Total indirect costs of informal care due to AH and its complications in 2016-2017– 30,386,446.74 PLN.
Total indirect cost of permanent or temporary incapacity to work due to AH and its complications in 2016-21017 was 3.834.367.026,86 PLN.
The final indirect cost of deaths in the amount of PLN 255,050,903.29 was obtained.
Taking into account all categories of indirect costs (absenteeism, presenteeism, informal care, permanent and partial incapacity to work and premature deaths), total indirect costs of AH and its complications in Poland in 2016 amounted to PLN 2,722,988,728.26, representing a loss of 0.14% of GDP on a yearly basis. The indirect cost of AH and its complications in 2017 amounted to PLN 2,621,405,923.16, representing a loss of 0.13% of GDP on a yearly basis

Keywords


indirect costs; arterial hypertension

Full Text:

PDF

References


Bielecki W., Dygas W., Kozakiewicz K., Pająk K. et al.: „Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności - WOBASZ” (Multi-center National Population Health Survey - WOBASZ)Medycyna Praktyczna, 2015, pp. 41-56.

Cierniak-Piotrowska, M., Marciniak G., Stańczyk J., Statistics of deaths and mortality due to cardiovascular diseases, Statistics Poland, December 2015, pp. 25-27.

Drygas W., Naruzszewicz M., Jankowski P.: „Epidemiologia nadciśnienia tętniczego” (Epidemiology of arterial hypertension) in Hipertensjologia, author: Narkleiwcz K., Czarnecka D., Gaciong Z. Red. Grodzicki T., 1-17. ViaMedica, 2016, pp. 1-17.

Głuszek J., Jankowska K.: „Zmiany otępienne wywołane nadciśnieniem tętniczym” (Dementia caused by hypertension) Choroby serca i naczyń, 2005, pp. 125-130.

Gorczyca-Michta. I, Wożakowska-Kapłon B.: „Pacjent z nadciśnieniem tętniczym hipercholesterolemią - czy możemy być skuteczniejsi w leczeniu?”(Hypercholesterolemic hypertension patient - can we be more effective in treatment?)Folia Cardiologica, 2017, pp. 262–270.

Hermanowski T., Jarowski R., Czech M., et al.: „Ocena kosztów związanych z występowaniem nadciśnienia tętniczego w Polsce” (Assessment of costs related to the prevalence of hypertension in Poland)Arterial Hypertension, 2001, pp.83-91.

INFARMA, EY on behalf of the Employers' Association of Innovative Pharmaceutical Companies:Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w Polskim systemie ochrony zdrowia (Methodology for measuring indirect costs in the Polish healthcare system).Warsaw: IFARMA, 2013,pp. 1-115.

Januszewicz A., Prejbisz A.: „Nadciśnienie tetnicze” (Arterial hypertension)inInterna Szczeklika, Gajewski P., Medycyna Praktyczna, Kraków 2017/2018, pp. 426-436.

Januszewicz W., Sznajderman M.: „Nadciśnienie tętnicze” (Arterial hypertension) inInterna. Vol. 1.,Ed. Kokot, F, Januszewicz W., PZWL, Warsaw2006, pp. 266-293.

Kopczyński Z., Baszczuk A., Musialik K., Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego na świcie i w Polsce, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2014 (Prevalence of hypertension in the world and in Poland, Metabolic Disorders Forum 2014), vol. 5, no. 4, 141–147.

Nagel W., 2012, Wiek emerytalny w problematyce dokończenia reformy emerytalnej. Dlaczego Polacy powinni dłużej pracować? (Retirement age in the issue of finalizing the retirement reform. Why should Poles work longer?) „Forum Obywatelskiego Rozwoju” (Civil Development Forum), Warsaw 7 March 2012.

Narkleiwcz K.: „Nadciśnienietętnicze 2013: Polska na tle swiata” (Hypertension 2013: Poland on the background of the world). Presentation of Prof. Krzysztof Narklewicz. Press conference materials "Pod presją - kontroluj swoje ciśnienie" (Under pressure - Control your pressure). Ministry of Health and PTN, Warsaw 2013, pp. 400-401.

Paczkowska A., Bryl W., Hoffmann K., Nowakowska E, Koligat D., Kus K., Zaprutko T., Ratajczak P., „Analiza kosztów leczenia nadciśnienia tętniczego w Polsce” (Analysis of the cost of treating hypertension in Poland), Nowiny Lekarskie, 2012, 81, 2, pp. 145-151.

Puch-Walczak A., Grodzicki T., Rutkowski M. et al.; „Rozpowszechnienie podwyższonych wartości NTproBNP w Polsce: wyniki badania NATPOL 2011” (Prevalence of elevated NTproBNP values in Poland: results of the NATPOL 2011 study),Kardiologia Polska, 2018,pp. 400-401.

Referowska M., Leśniak W.; „Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Society of Hypertension 2018” (Management of hypertension. Summary of the guidelines of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension 2018),Medycyna Praktyczna 2018, pp. 11-41.

Regulation of the Minister of Health of 2 April 2012 on minimum requirements that must be met by analyzes included in applications for the refund and determination of the official sales price and increase in the official sale price of a drug, foodstuff for particular nutritional purposes, medical device which they do not have a refund equivalent in a given indication, Journal of laws of 2012 No. 0 item 388.

Staessen J.A., Wang J., Bianchi G., Birkenhager W.H.: „Essential hypertension.” Lancet, 2003, pp.1629 - 1641.

Sulicka J, Fornal M, Gryglewska B, et al. „Selected cardiovascular risk factors.” Arterial Hypertens, 2006, pp.370-376.

Szulc J. Majewski M. Nowicka M. „KosztyPOChP w Polsce" (Costs of COPD in Poland). EY report. February 2017, pp.

Tykarski A., Narkleiwcz K., Gaclong Z. et al.: „Zasady postępowaniaw nadciśnieniu tętniczym - 2015 rok” (Rules of conduct in hypertension - 2015). Guidelines of the Polish Society of Hypertension2015, pp. 1-74.

Tykarski A., Posadzy-Małaczyńska A., Wyrzykowski B. et al.:„Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczność jego leczenia u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ” (Prevalence of hypertension and the effectiveness of its treatment in adult residents of our country. The WOBASZ program results),Kardiologia Polska 2005, pp. 614-619.

Wilimski R., Niewada M.:„Koszty nieskutecznego leczenia” (Costs of ineffective treatment),Nadciśnienie Tętnicze 2006, pp.551-560.

Winiarski P., Tylicki L, Rutkowski B.: „Monitorowanie i leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych hemodializowanych” (Monitoring and treatment of hypertension in hemodialyzed patients), Forum Nefrologiczne 2015, pp. 168-175.

Witelska-Klimczak A.,. Januszewicz p., Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży (Hypertension in children and adolescents). Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warsaw 1999, pp. 346-361.

Władysiuk M.: „Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych. Metodyka. Badanie pilotażowe. Rekomendacje” (Indirect costs in the assessment of health technologies. Methodology. Pilot study. Recommendations)Warsaw 2014, pp.5-7.

Zdrojewski T, Bandosz P, Rutkowski M. et al.: „Rozpowszechnienie, wykrywanie i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego w Polsce - wyniki badania NATPOL 2011” (Prevalence, detection and efficiency of treatment of hypertension in Poland - results of the NATPOL 2011 study),Nadciśnienie tętnicze 2014, pp. 116-117.

Zdrojewski T., Drygas W., Naruszewicz M. et al.:. „Nadciśnienie tętnicze w populacji ogólnej” (Hypertension in the general population), Medycyna praktyczna 2015, pp. 1-17.It was 20.

Zdrojewski T., Szpakowski P., Bandosz P. et al. „Arterial”,Journal of Hypertension 2004, pp. 557–562.

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/4/29/1/aktywnosc_ekonomiczna_ludnosci_polski_ikw_2018.pdf., p. 30.

http://swaid.stat.gov.pl/Demografia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_DEM_16.aspx., (12.01.2019).

ip065_en.pdf.(08.11.2018).

https://prowly-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/73985/RAPORT_Praca.Zdrowie.Ekonomia._Perspektywa_2012_2016.pdf, p. 25. (04.12.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3070251

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)