Non-pharmacological methods of treatment and prevention of vasovagal syncope

Aleksandra Białkowska, Dariusz Dziarkowski, Szymon Gawrych, Blanka Budziejko, Oliwia Cywińska, Daria Kurtyka, Gracjan Różański, Anna Maria Dobosiewicz, Nataliia Badiuk

Abstract


Fainting is a transient loss of consciousness resulting from a momentary ischemia of the central nervous system. One type of syncope is vasovagal syncope, otherwise known as reflex or neurogenic syncope. The consequence of fainting may be a fallen injury. It is therefore important that the doctor intervene quickly after such an episode to determine the cause of the fainting. An interview, which is one of the most important parts of diagnosis, provides a lot of valuable information. Once the correct diagnosis has been made, it is important to start the treatment procedure. In the case of vasovagal syncope, the first step is to educate the patient and his family about how to deal with the condition, which causes such a reaction of the body. The patient must know the manoeuvres that will interrupt the fainting. Next, the patient is recommended to be physically active, e.g. moderate exercise, tilt training. If the non-pharmacological methods do not produce results, pharmacology is introduced, and if it also fails, the use of stimulators is recommended. Non-pharmacological methods, which are the first to be used in a given case, as well as non-pharmacological methods are the subject of research of many scientists. This article describes methods of non-pharmacological management of vasovagal syncope, which can be used by anyone suffering from this condition as non-invasive.

Keywords


vasovagal syncope; vertical training; non-pharmacological treatment;

Full Text:

PDF

References


Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Medycyna praktyczna Kraków 2005: s. 443-444.

Kułakowski P: Postępowanie w omdleniach odruchowych- mniej farmakoterapii i stałej stymulacji, więcej edukacji i metod czerpiących ze znajomości mechanizmów reakcji omdleniowej. Kardiologia Polska 2006; 64, 6: s. 609- 610.

Kapusta J., Kapusta A., Irzmański R.: Rola treningu fizycznego w prewencji omdleń wazowagalnych w wieku podeszłym. Geriatria 2012; 6: s. 50-55.

Kozłowski D., Krupa W., Koźluk E., Pazdyga A., Grabicka A., Jurowiecki A., Toruński A., Królak T., Brzeziński K., Brydziak P., Radomski J., Staniewicz J., Kempa M., Świątecka G: Wartość diagnostyczna czynnego testu pochyleniowego z zastosowaniem nitrogliceryny. Folia Cardiologica 2000; 7,1: s. 23-30.

Zapaśnik P., Tokarczyk M., Graff B., Kamiński R., Budrejko Sz., Kozłowski D., Raczak G.: Omdlenia neurokardiogenne- diagnostyka i leczenie. Geriatria polska 2005; 1(2): s. 84-87.

Zyśko D., Gajek J., Halawa B: postępowanie lecznicze u chorych na omdlenia neurokardiogenne. Polski Merkuriusz Lekarski 2004; XVII, 101, 503: s. 503-505.

Matyszczak- Toniak L., Kargul W.: Omdlenia wazowagalne- standardy postępowania, problemy kliniczne i diagnostyczno terapeutyczne. Wiadomości Lekarskie 2007: LX, 3-4: s. 162-165.

Zyśko D., Gajek J., Szufladowicz E., Wilczyński J., Negrusz-Kawecka M., Mazurek W.: Powtarzalność wyników testu pochyleniowego. Folia Cardiologica 2005; 12, 6: s. 458-464.

Gielerak G., szyfner K.: Trening fizyczny zwiększa tolerancję ortostatyczną. Formy aktywności przydatne w zapobieganiu nawrotom omdleń wazowagalnych. Kardiologia Polska; 64: s. 316-321.

Takahagi V.C.M, Costa D.C., Crescęncio J.C., Gallo L: Physical Training as Non-Pharmacological Treatment of Neurocardiogenic Syncope. Arq Bras Cardiol. 2014; 102, 3: s. 288–294.

Bringole M., Croci F., Menozzi C., Solano A., Donateo P., Oddone A., Puggioni E., Lolli G.: Isometric Arm Counter-Pressure Maneuvers to Abort Impending Vasovagal Syncope. Journal of the American College of Cardiology 2002; 40, 11: s. 2053-2059.

Croci F., Brignole M, Menozzi C, Solano A, Donateo P, Oddone D, Puggioni E, Lolli G.: Efficacy and feasibility of isometric arm counter-pressure manoeuvres to abort impending vasovagal syncope during real life. Europace 2004;6, 4: s. 287-91.

Kim KH, Cho JG, Lee KO, Seo TJ, Shon CY, Lim SY, Yun KH, Sohn IS, Hong YJ, Park HW, Kim JH, Kim W, Ahn YK, Jeong MH, Park JC, Kang JC.: Usefulness of physical maneuvers for prevention of vasovagal syncope. Circ J. 2005;69, 9: s. 1084-8.

Gielarek G., Makowski K., Grzęda M.: Odruchowe utraty przytomności-kogo, kiedy i jak leczyć? Folia Cardiologica 2005; 12, 9: s. 602-612.

Kowalczyk A., Kowalczyk A.K., Kozłowski D: Współczesne poglądy na terapię omdleń na podłóżu wazowagalnym. Geriatria 2011; 5: s. 212-219.

J. Jędrzejczyk- Spaho, A. Pietrucha, B. Pietrucha. E. Konduracka, I. Bzukała, J. Nessler: Ocena skuteczności i zastosowania treningów pionizacyjnych oraz edukacji pacjentów w prewencji omdleń odruchowych u chorych z zespołem wazowagalnym, hospitalizowanych w Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca w latach 20010-2015. Folia Cardiologiaca 2017; 12, 1: s. 13-18.

J. Gajek, D. Zyśko, W. Mazurek: Efficacy of tilt training in patients with vasovagal syncope. Kardiologia Polska 2006; 64: s. 602-608.

Foglia-Manzillo G., Giada F., Gaggioli A., Dinelli M., Santarone M., Raviele A., Bringole M.: Efficacy of tilt training in the treatment of neurally mediated syncope. A randomized study. Europace 2004;6, 3: s. 199-204.

Kinay O, Yazici M, Nazli C, Acar G, Gedikli O, Altinbas A, Kahraman H, Dogan A, Ozaydin M, Tuzun N, Ergene O.: Tilt training for recurrent neurocardiogenic syncope: effectiveness, patient compliance, and scheduling the frequency of training sessions. Jpn Heart J. 2004 ;45, 5: s. 833-43.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3014892

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)