Patient safety and patients’ fall risk in the pre-hospital phase of emergency medical services

Marcin Mikos, Magdalena Żurowska-Wolak, Zofia Paradowska, Aleksandra Izabela Czerw

Abstract


In Poland, falls constitute the major cause of hospitalisation and deaths among all types of accidents. Around 5,000 people die because of that per year (the standardised rate: 8.8. per 100,000 population). Nearly 70 % of the deaths caused by falls are related to slips and trips. A total of 11.3% deaths are connected with falling down stairs and other inclined surfaces. As many as 34 % of fatal falls remain further unexplained.

Keywords


Patient safety; fall risk

Full Text:

PDF

References


Rafał Halik, Wojciech Seroka - Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania (The health status of the Polish population and its determinants), ed. by Bogdan Wojtyniak and Paweł Goryński, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw 2018).

[Marta Godzik, Magdalena Żurowska-Wolak - Prewencja upadków u osób starszych (Prevention of falls for older people), Praca Socjalna 2017; 32 (5): 117-130).

Grzegorz Cira, Marcin Mikos - Zdarzenia niepożądane w ratownictwie medycznym (Adverse events in the Polish emergency system), Państwo i Społeczeństwo, 2017; vol. 17, no. 4, pp 55-68).

A.Stanisławek, R.Chadaj – Ratownictwo a transport poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi (Medical rescue and transport of a person with post-traumatic injuries), Logistyka – science (a scientific article)

L. Brongel (ed.) – Złota godzina – czas życia, czas śmierci (Golden hour – time of life and death), Kraków, Wydawnictwo Medyczne 2007, pp 59-78).

J.E. Cambell – International Trauma Life Support, Medycyna Praktyczna 2009.

Strategia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na lata 2006 -2012 (Strategy of European Agency for Safety and Health at Work for the years 2006-2012), Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zasad podnoszenia i przemieszczania pacjentów (The stance of Polish Nursing Association as regards the rules of lifting and transferring patients).

Marcin Podgórski, Marcin Mikos - Bezpieczeństwo pacjenta w ratownictwie medycznym - faza przedszpitalna (Patient safety in emergency medical services – the pre-hospital phase), In: Bezpieczeństwo pacjenta, pp 99-109, Kraków ZIZ CE, ISBN 978-83-932788-8-6).

Komunikat Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze z dnia 14 maja 2018 r. (the announcement of the Regional Prosecutor’s Office in Zielona Góra as of 14 May 2018), http://www.zielona-gora.po.gov.pl).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 (The Act of 20 June 1997 - The Law on Road Traffic, Journal of Laws 1997 no. 98 item 602).

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny z dnia 13 marca 2018 roku Sygn. akt I C 1116/16 (The Regional Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, 1st Civil Division, the decision as of 13 March 2018, File ref. no. I C 1116/16)

Centralny Instytut Ochrony Pracy – międzynarodowa karta charakterystyki zagrożeń zawodowych dla kierowcy karetki (Central Institute for Labour Protection – an international data sheet on occupational hazards for an ambulance driver), www.ciop.pl, retrieved on 17 April 2019)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 z późn zm. (Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 14 March 2000 on the Safety and Health at Work For Manual Transport Works, Journal of Laws 2000 no. 26 item 313 as amended)

Stanowisko Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych w sprawie liczebności podstawowych zespołów ratownictwa medycznego (The stance of the Social Committee of Paramedics on the staffing level of basic emergency medical teams).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2656502

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)