Importance of personal resources for the quality of life of patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Dominika Dorota Nelkowska

Abstract


Introduction: The present study provided an analysis of the relationship between resiliency and quality of life in patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS), discussing the missing issue of personal resources importance.
Purpose of work: Verification of the importance of resilience for the quality of life of patients with IBS.
Material and methods: The study analyzed a group of 60 persons (38 women and 22 men) of the age ranged from 32 to 61 years (M = 44.30, SD = 8.07). It was conducted within a group of 30 healthy participants and 30 participants who have been diagnosed with IBS. In order to examine the level of resiliency, the Resiliency Assessment Scale (SPP-25) was used, whereas the quality of life was assessed by World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF).
Results: There is a positive relationship between resilience and quality of life. People suffering from IBS are characterized by a lower level of resilience and quality of life than healthy people. The strongest differences among QOL domains were found for psychological health, social relationships and environment. All correlations were positive, taking greater values in the IBS group.
Conclusions: The level of resiliency in the IBS group is significantly lower than in the healthy group, which may result in insufficient self-regulation abilities. Difficulties in the field of psychological and social functioning contribute to a decrease in the quality of life of people with IBS, more than somatic complaints, while being one of the causes of exacerbation of symptoms in the course of the disease. Reinforcement of personal resources can be considered as a form of treatment, supporting patient’s psychophysical wellbeing.

Keywords


Irritable Bowel Syndrome; resiliency; quality of life; personal resources

Full Text:

PDF

References


Antonovsky A. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. [Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well]. Warszawa. Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2005.

Block J, Kremen AM. IQ and Ego-Resiliency: Conceptual and Empirical Connections and Separateness. Journal of Personality and Social Psychology. 1996; 70: 349-361.

Borys B, Sulkowska A, Guzek M. Dlaczego pacjenci z zespołem jelita nadwrażliwego są „trudni”? Praktyczne aspekty rozważań psychologicznych. [Why are patients with irritable bowel syndrome "difficult"? Practical aspects of psychological deliberations]. Via Medica. 2011; 5(3): 247-250.

Chodkiewicz J. Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. [Psychology of health. Selected issues]. Łódź. Wydawnictwo AHE; 2005.

Chrobak M. Ocena jakości życia zależnej od stanu zdrowia. [The evaluation of health related quality of life]. Problemy pielęgniarstwa. 2009; 17(2): 123-127.

Dolińska-Zygmunt G. (Ed.). Podstawy psychologii zdrowia. [Basics of health psychology]. Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; 2001.

Fayers P, Machin D. Quality of Life: The Assessment, Analysis and Interpretation of Patient‐Reported Outcomes. (2 ed.). Chichester. John Wiley & Sons; 2007.

Fredrickson BL. The role of positive emotions in Positive Psychology. The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions. American Psychologist. 2001; 56(3): 218-226.

Fredrickson, BL, Losada, MF. Positive Affect and the Complex Dynamics of Human Flourishing. American Psychologist. 2005; 60(7): 678-686.

George D, Mallery P. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference 17.0 Update. 10th Edition. Boston. Allyn & Bacon; 2010.

Hazlett-Stevens H, Craske MG, Mayer EA, Chang L, Naliboff BD. Prevalence of irritable bowel syndrome among university students. The roles of worry, neuroticism, anxiety sensitivity and visceral anxiety. Journal of Psychosomatic Research. 2003; 55: 501-505.

Heszen I. Psychologia stresu. [Psychology of stress]. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN; 2013.

Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. [Health Psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012.

Hyland ME. The origins of health and disease. Cambridge: Cambridge University Press; 2011.

Juczyński Z. Pomnażanie i wzbogacanie zasobów własnego zdrowia. [Increasing and improving resources of own health]. Polskie Forum Psychologiczne, 2009; 14 (1): 17-32.

Kaczmarek Ł, Sęk H, Ziarko M. Sprężystość psychiczna i zmienne pośredniczące w jej wpływie na zdrowie. [Ego Resiliency and the mediators of its effect on health]. Przegląd Psychologiczny, 2011; 54(1): 29-46.

Kaczamarek Ł, Aleszczyk K. Mechanizm sprężystości psychicznej – model mediacji dwukrokowej z udziałem strategii radzenia sobie i pozytywnego afektu wśród artystów muzyków. [Mechanisms of resiliency a two-step mediation with active coping and positive affect among musicians]. Czasopismo Psychologiczne, 2013; 19: 67-72.

Kirenko J, Byra S. Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. [Personal resources in psychosomatic diseases]. Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2011.

Ljótsson B, Andréewitch S, Hedman E, Rück C, Andersson G, Lindefors N. Exposure and mindfulness based therapy for irritable bowel syndrome – an open pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 2010; 41: 185-190.

Łoza K, Borzęcki A, Cielica W, Łoza B. Zaburzenia psychosomatyczne w przebiegu łuszczycy. [Psychosomatic disorders in the course of psoriasis vulgaris]. Nowa Medcyna, 2003; 120: 34 37.

McDougall J. Teatry ciała. Psychoanalityczne podejście do chorób psychosomatycznych. [Theaters Of The Body. A Psychoanalytic Approach to Psychosomatic Illness]. Warszawa: Oficyna Ingenium; 2014.

Mulak A, Smereka A, Paradowski L. Nowości i modyfikacje w Kryteriach Rzymskich IV. [Novelties and modifications in the Rome IV criteria]. Gastroenterologia Kliniczna, 2016; 8(2): 52–56.

Nicholl BI, Halder SL, Macfarlane GJ, Thompson DG, O’Brien S, Musleh M, McBeth J. Psychosocial risk markers for new onset irritable bowel syndrome – Results of a large prospective population-based study. Pain, 2008; 137(1): 147-155.

Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Skala pomiaru prężności SPP-25. [Resiliency measurement scale SPP-25]. Nowiny Psychologiczne, 2008; 3: 39-56.

Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Osobowość, stres a zdrowie. [Personality, stress and health]. Warszawa. Difin; 2010.

Ogińska-Bulik N, Zadworna-Cieślak M, Rogala E. Rola zasobów osobistych w podejmowaniu zachowań zdrowotnych przez osoby w wieku senioralnym. [Role of personal resources in prediction of health behaviors in seniors]. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2015; 96(3): 570-577.

Orzechowska A, Harasiuk A, Talarowska M, Zboralski K, Chojnacki J, Florkowski A. Ocena wybranych czynników psychologicznych u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego i z chorobą refluksową przełyku. [Assessment of selected psychological factors in patients with irritable bowel syndrome or gastroesopheagal reflux disease]. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2010; 19(2): 115-119.

Ostrzyżek A. Jakość życia w chorobach przewlekłych. [Quality of life in chronic diseases]. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2008; 89 (4): 467-470.

Philips K, Wright B, Kent S. (2013). Psychosocial predictors of irritable bowel syndrome diagnosis and symptom severity. Journal of Psychosomatic Research, 2013; 75: 467-474.

Porcelli P, De Carne M, Leandro G. The role of alexithymia and gastrointestinal-specific anxiety as predictors of treatment outcome in irritable bowel syndrome. Comprehensive Psychiatry, 2017; 73: 127-135.

Skevington SM, Lotfy M, O’Connell KA. WHOQOL Group. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. Quality of Life Research, 2004; 13(2): 299-310.

Topór-Mądry R. Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne. [Chronic diseases. Burden, quality of life and economic consequences]. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011; 9(1): 25-49.

Turkiewicz-Maligranda A. Prężność osobowa jako osobowościowy zasób zdrowotny. [Resilience as the Personality Resource of Health]. Pielęgniarstwo i Zdowie Publiczne, 2014; 4(2): 173–176.

Turska W, Skowron A. Metodyka oceny jakości życia. [Methodics of quality of life assessment]. Farmakoekonomika, 2009; 65(8): 572-580.

Videlock EJ, Chang L. Zespół jelita nadwrażliwego. [Irritable Bowel Syndrome]. In Talley NJ, Kane SV, Wallace MB, (Ed.). Jelito cienkie, jelito grube, trzustka. [Small and Large Intestine and Pancreas]. Wrocław. Elsevier Urban & Partner; 2013: 437-447.

Wołowicka L, Jaracz K. Wybrane problemy metodologii badań jakości życia związanego ze stanem zdrowia. [Selected problems of the methodology of researching the quality of life related to health]. In: Wołowicka L, (Ed.). Jakość życia w naukach medycznych. [Quality of life in medical sciences]. Poznań. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego; 2001: 231-305.

World Health Organization. Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse. WHOQOL: measuring quality of life. Geneva. World Health Organization; 1997.

World Gastroenterology Organisation. Global Guidelines. Irritable Bowel Syndrome: a global perspective; 2015.

Wrzesińska MA, Kocur J. Ocena poziomu wybranych cech osobowości i stylów radzenia sobie ze stresem u pacjentów z dyspepsją czynnościową i zespołem jelita nadwrażliwego. [The assessment of personality traits and coping style level among the patients with functional dyspepsia and irritable bowel syndrome]. Psychiatria Polska, 2008; 42 (5): 709-717.

Wrzesińska MA, Szczęsny D, Kocur J. Ocena znaczenia wybranych czynników psychobiologicznych w powstawaniu i przebiegu zespołu jelita nadwrażliwego. [Assessment of the role of selected psychobiological factors in the onset and course of irritable bowel syndrome]. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2006; 15(2): 71-76.

Ziarko M. Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej. [Coping with chronic illness]. Poznań. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych; 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2648305

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)