Geriatric giants among the elderly

Adrian Bartoszek, Barbara Niedorys, Kamil Szalast

Abstract


Geriatric giants are chronic, multisamplant, progressive disorders that lead to functional disability and deteriorate the quality of life of older people. The risk of their occurrence increases with age. They do not pose a direct threat to life, but are difficult to treat, reduce social contacts and increase the dependence of older people on carers. We include among them mobility disorders and falls, visual and auditory disturbances, depression and dementia, incontinence and stool incontinence. These diseases interact with each other. One disease contributes to the occurrence of the next, while those that appear strengthen the one that was diagnosed earlier. They are an element of the so-called cycles and geriatric cascades.
GG (geriatric giants) is a significant medical problem. Patients or their carers do not report this to the medical staff, considering that they are a natural consequence of aging or that their treatment is impossible.
The aim of the work is to present geriatric giants occurring among older people and to identify screening tools used to assess the risk of individual geriatric problems.

Keywords


Geriatric giants; elderly people; quality of life

Full Text:

PDF

References


Pabiś M, Kuncewicz D. Potrzeby osób starszych w zakresie opieki zdrowotnej – konteksty , Pielęgniarstwo XXI wieku 2015;15(4):57.

Wieczorowska- Tobis K, Talarska D (red.). Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL Warszawa 2008.

Wojszel B, Bień B. Rozpowszechnienie wielkich zespołów geriatrycznych w populacji osób w późnej starości – wyzwanie dla podstawowej opieki zdrowotnej. Przegląd Lekarski. 2002; 59, 4–5: 216–221

Wieczorowska - Tobis K, Kostka T, Borowicz AM. Fizjoterapia w geriatrii. PZWL, Warszawa 2011.

Bauer R, Steiner M, Kisser R. et al. Accidents and injuries in the EU. Results of the Euro Safe Reports. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2014;57:673-680.

Kędziora – Kornatowska K, Muszalik M, Skolmowska E (red.). Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. PZWL Warszawa 2010.

WHO: WHO global report on falls prevention in older age. World Health Organization, Geneva 2007.

Edbom-Kolarz A, Marcinkowski JT. Upadki osób starszych - przyczyny, następstwa, profilaktyka. Hygeia Public Health 2011; 46(3):313-318.

Borzym A. Upadki osób w podeszłym wieku – przyczyny, konsekwencje i zapobieganie. Psychogeriatria Polska 2009;6(2):81-88.

Starzycka M, Starzycka-Bigaj M. Zmiany w narządzie wzroku związane

z wiekiem. W: Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i Rehabilitacja, (red. Marchewka A, Dąbrowski Z, Żołądź JA.), PWN Warszawa 2012.

Kotarba A, Borowiak E, Czajkowski J. Okulistyczne aspekty starzenia się człowieka. Problemy Pielęgniarstwa 2014;2(3):390-394.

Wierzbowska J, Stankiewicz A. Choroby oczu u osób w wieku podeszłym. Medycyna po dyplomie 2011;20(8):46-51.

Szczudlik A. (red.): Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016.

Jóźwiak A. Otępienie u osób w wieku starszym. Geriatria 2008;2:237-246.

Klich- Rączka A. Otępienie. W: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

(red. K. Wieczorowska- Tobis , D. Talarska). PZWL Warszawa 2008.

Hausz-Piskorz B, Buczkowski K. Diagnostyka i leczenie choroby Alzheimera w warunkach praktyki lekarza rodzinnego. Forum Medycyny Rodzinnej 2013;7(4): 198–207.

Kałucka S. Cechy depresji w wieku podeszłym- etiologia, rozpoznawanie

i leczenie. Geriatria 2014;8: 240-247.

Bidzan L. Depresyjne zaburzenia nastroju u osób w wieku podeszłym. Medycyna Wieku Podeszłego 2011; 1(1):31–41.

Paranowski T. Depresja W: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne (red. Wieczorowska- Tobis K ,Talarska D ). PZWL Warszawa 2008.

Abrams P, Cardozo L, Fall M. et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function: report from the standardization sub-committee of the International Continence Society. Neurourology and Urodynamics, 2002;21:167-178.

Styszyński A, Kwapisz U. Nietrzymanie moczu i stolca. W: Geriatria

i pielęgniarstwo geriatryczne (red. Wieczorowska- Tobis K, Talarska D). PZWL Warszawa 2008.

Borowicz AM , Wieczorowska-Tobis K. Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu

nietrzymania moczu, Gerontologia Polska 2010; 18, 3: 114–119.

Osowska I, Kurowska K. Nietrzymanie moczu – wstydliwa dolegliwość. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2011; 6:12-14.

Klisowska I, Dąbek A, Zborowska I, Kapkowski B, Kowalik M. Nietrzymanie moczu – zadanie dla fizjoterapeuty. Część II. Pielęgniarstwo Zdrowie Publiczne 2012;2(2): 145–152.

Wyczółkowski M, Pawlicki B. Zaburzenia funkcji układu moczowo-płciowego w wieku podeszłym. W: Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i Rehabilitacja (red. Marchewka A, Dąbrowski Z, Żołądź JA.) , PWN Warszawa 2012.

Kostka T. Nietrzymanie moczu i stolca. W: W: Choroby wieku podeszłego (red. Kostka T, Koziarska- Rościszewska M.). PZWL Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2639371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)