Depression - an interdisciplinary problem of modern nursing. Case study

Michał Machul, Piotr Pawłowski, Aneta Kościołek, Klaudia Jakubowska

Abstract


Introduction. Depression has become a civilization illness in recent years. Epidemiological data show an upward trend in the incidence of this illness, being often of unknown causality. Treatment of depression is multi-faceted, focused on minimizing the symptoms of the illness and psychological support. The nurse as a member of a therapeutic team is required to perform specific professional roles, i.e. therapeutic, remedial, educational, preventive and that of health promotion.
Aim of the study. The aim of the study was to define the nurse's tasks regarding a patient with depression.
Materials and methodology. The study was based on the case study method. An interview, nursing observation, measurement and documentation analysis were used as study techniques, and the study tools applied comprised: patient data collection guide, Beck Depression Inventory (BDI), Scale of Acceptance of Illness (AIS), The Nurses' Global Assessment of Suicide Risk (NGASR), MSE (Mental Status Examination) test, Body Evaluation Esteem Scale (BES).
Findings. During the research process, 11 NANDA nursing diagnoses were determined regarding the patient's health problems. Due to the specificity and the course of the illness, the nursing plan, based on NIC, focuses more on the patient's mental state than on the aspects of somatic origin.
Conclusions. The physical, social and mental condition of the patient with depression depends on the severity of the illness. Nursing problems result from the found clinical symptoms of the illness. The use of NNN (NANDA, NIC, NOC) allows the use of nursing interventions based on scientific evidence.

Keywords


depression, a nurse, NANDA, NIC, NOC

Full Text:

PDF

References


Borowicz M., Rybka M.: Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z depresją. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu. 2016, 1 (1), s. 61-71.

Katon W., Lin E., Korff M. i in.: Collaborative Care for Patients with Depression and Chronic Illnesses. The New England Journal of Medicine 2010, 27 (363), s. 2611-2620.

Klimaszewska K., Bondaruk I., Rolka H. i in.: Rola edukacyjna pielęgniarki w zakresie postępowania z chorym na depresję. Probl Hig Epidemiol. 2007, 88 (4), s. 408-416.

Topór-Mądry R.: Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom IX, nr 1/2011, Kraków 2012 s. 25-49.

Hołub, G.: Etyczna problematyka chorób przewlekłych. Medycyna Praktyczna, 2, 2007, s. 165–168.

Krzyżowski J.: Depresja. Wydawnictwo Medyk, Warszawa 2002.

Zung W, Broadhea W, Roth M.: Częstość występowania objawów depresyjnych u poacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Lęk i depresja, 1996 s. 10-23.

Jarema M. (red.): Psychiatria. PZWL, Warszawa 2016.

Lapin I. P., Oxenkrug G. F.: Intensification of the central serotoninergic processes as a possible determinant ofthe thymoleptic effect. Lab. Psychopharmacology, Bekhtcrev Psycboncurological Research Inst., Leningrad 1987 s. 132-136.

Cieślik A., Słopiecka A.: Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z depresją. Studia Medyczne. 2012, 28 (4), s. 77-81.

Rybakowski J.: Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. 2001, Tom 1, nr 1, s. 11-18.

Hammen Cl.: Depresja. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Ogłodek E.: Samouszkodzenia w chorobach psychicznych. Problemy Pielęgniarstwa. 2012, 20 (3), s. 404-408.

Bilikiewicz A.: Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Wilczewska L., Ciszkowska-Kreft M.: Udział pielęgniarki w rehabilitacji psychiatrycznej. Problemy Pielęgniarstwa. 2010, 18 (4), 483-489.

Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red): Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Tom I. PZWL, Warszawa 2008.

Krupka-Matuszczyk I., Matuszczyk M. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2007.

Talarska D., Wieczorkowska-Tobis K., Szwałkiewicz E.: Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w podeszłym wieku i niesamodzielnymi. Podręcznik dla opiekunów medycznych. PZWL, Warszawa 2009, s. 271-276.

Ackley J. B, Ladwig B. G.: Podręcznik diagnoz pielęgniarskich. Red. wyd. pol. B. Ślusarska, D. Zarzycka GC Media House, Warszawa 2011
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2633326

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 © The Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)